Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v červenci 2020

Euroskop, 10.07.2020

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. červenci 2020

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení Evropského plánu boje proti rakovině

Cílem tohoto hodnocení je posoudit, zda je současný legislativní rámec EU týkající se potravin ošetřovaných ionizujícím zářením stále vhodný pro daný účel a zda splňuje očekávání.

6. 7. 2020

Posouzení revize pokynů transevropské energetické infrastruktury

Revize pokynů pro transevropskou energetickou infrastrukturu má zajistit, aby byla politika EU v souladu s cílem klimatické neutrality obsaženými v Zelené dohodě pro Evropu. Rámec pro infrastrukturu je třeba zrevidovat tak, aby odrážel poslední vývoj politik, např. urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a inteligentní sektorovou integraci.

13. 7. 2020

Aktualizace preferenčního sazebního režimu mezi EU a rozvojovými zeměmi

 

Preferenční sazební režim umožňuje rozvojovým zemím platit menší nebo žádné clo na vývoz do EU. Platnost nařízení, kterým se tento režim řídí, končí 31. 12. 2023. Tato iniciativa poslouží k tomu, aby mohla příští Komise rozhodnout o budoucnosti režimu.

15. 7. 2020

Hodnocení akčního plánu boje proti praní peněz a financování terorismu

Ve svém akčním plánu z května 2020 Komise představila postoj týkající se předcházení praní peněz a financování terorismu. Aktuální rámec boje proti praní peněz v EU ponechává členským státům značný prostor pro přijímání vnitrostátních pravidel.

29. 7. 2020

Přezkum a posouzení revize pravidel EU týkajících se přepravy odpadů

 

Cílem hodnocení je přezkum možností, jak usnadnit, aby politika EU v oblasti přepravy odpadů podporovala recyklaci a přispívala tak k přechodu k oběhovému hospodářství. V rámci přezkumu se má rovněž posoudit, jak by bylo možné snížit objem exportovaného odpadu.

30. 7. 2020

Hodnocení předpisů EU týkajících se hlubinného rybolovu v severovýchodním Atlantiku

Od roku 2016 se plavidla zemí EU, která loví populace hlubinných druhů ryb v tomto regionu, musí řídit nařízením č. 2336/2016. Nařízení má pomoci zajistit, aby populace ryb byly loveny udržitelným způsobem a s minimálním dopadem na citlivé mořské ekosystémy, a rozšiřuje rovněž informační základnu pro vědecké hodnocení. Účelem tohoto hodnocení je zjistit, zda nařízení funguje tak, jak by mělo.

5. 8. 2020

Posouzení evropská strategie adaptace na změnu klimatu

Konzultace má zjistit postoje ke strategii, která se má zaměřit na podporu investic do ekologických řešení, zvýšení odolnosti ekonomiky vůči změně klimatu, zvýšení odolnosti klíčové infrastruktury, zahrnutí klimatických faktorů do řízení rizik a zlepšení prevence a připravenosti.

20. 8. 2020

Hodnocení rybolovných práv na rok 2021 v rámci společné rybářské politiky

Získané příspěvky má Komise využít při přípravě návrhu rybolovných práv na rok 2021.

31. 8. 2020

Vyjasnění a doplnění pravidel EU týkajících se přeshraničních investic v rámci EU

Iniciativa má zkoumat, jak vyjasnit pravidla, která chrání a usnadňují investice napříč zeměmi EU, zavést nová opatření k odstranění nedostatků a zdokonalit vymáhání právních předpisů při sporech mezi investory a vládami členských států.

8. 9. 2020

Legislativa o digitálních službách: prohloubení vnitřního trhu a vyjasnění odpovědnosti za digitální služby

Komise plánuje nová a revidovaná pravidla pro prohloubení vnitřního trhu digitálních služeb. Konzultace má za cíl získat postoje zainteresovaných aktérů.

8. 9. 2020

Nový nástroj pro boj proti vznikajícím rizikům spravedlivé hospodářské soutěže

Cílem konzultace je posouzení stávajících pravidlech EU týkajících se hospodářské soutěže.

8. 9. 2020

Posouzení balíku spojeného s aktem o digitálních službách

Většinový podíl obratu z digitální ekonomiky v EU připadá na několik velkých digitálních platforem. Posuzovaná iniciativa umožňuje regulaci takových velkých online platforem dominujících trhu a zajistí, aby tento trh byl i nadále spravedlivý a umožňoval hospodářskou soutěž. Cílem konzultace je posoudit návrh nařízení.

8. 9. 2020

Posouzení nového nástroje k zajištění zpřísněného prosazování pravidel hospodářské soutěže

Iniciativa představuje jedno z opatření, jejichž cílem je zajistit, aby politika a pravidla hospodářské soutěže odpovídaly potřebám moderní ekonomiky. Cílem je řešit nedostatky v současných předpisech EU, které Komise odhalila při vymáhání pravidel hospodářské soutěže na digitálním trhu a dalších trzích, jakož i během celosvětové debaty o potřebě změnit současná pravidla hospodářské soutěže, aby bylo možné zavést donucovací opatření, která zajistí konkurenceschopnost trhů.

8. 9. 2020

Hodnocení zemědělské propagační politiky EU

Toto hodnocení má za cíl posoudit účinnost, soudržnost, relevanci a přidanou hodnotu politiky EU v oblasti zemědělské podpory. Cílem této politiky je podpora evropského zemědělského odvětví propagací zemědělských produktů EU na vnitřním trhu a ve třetích zemích.

11. 9. 2020

Hodnocení režimu DPH pro zprostředkovatele služeb cestovního ruchu

Účelem konzultace je shromáždit postoje potřebné k vyhodnocení pravidel zvláštního režimu. Proto by měly být v rámci konzultace shromážděny názory všech zúčastněných stran k otázce, jak zvláštní režim naplňuje své cíle (tj. zda je stále efektivní) a do jaké míry jsou stávající pravidla stále relevantní a v souladu s potřebami zúčastněných stran.

14. 9. 2020

Hodnocení týkající se nahrávání softwaru do rádiových zařízení

 

Směrnice o rádiových zařízeních stanovuje regulační rámec pro uvádění těchto zařízení na trh. Zajišťuje tak pro ně jednotný trh a  základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu a účinné využívání rádiového spektra. Posuzovaná iniciativa specifikuje kategorie rádiových zařízení, na něž se vztahují další požadavky týkající se překonfigurovatelných rádiových systémů.

14. 9. 2020

Hodnocení nové strategie pro bezpečné a cenově dostupné léčivé přípravky

EU vypracovala novou strategii, jejímž cílem je zajistit, aby pacienti měli lepší a rychlejší přístup k bezpečným a cenově dostupným léčivým přípravkům, a podporovat inovace ve farmaceutickém průmyslu EU. Zabývá se těmito otázkami: životní cyklus léčivých přípravků od výzkum a vývoje po jejich povolení a dostupnost pro pacienty; zavádění výsledků vědeckého a technického výzkumu do praxe; zacelování mezer na trhu (např. novými antimikrobiálními léčivými přípravky); zkušenosti z COVID-19 a zlepšení připravenosti na pandemie v budoucnu. Cílem konzultace je posoudit návrh strategie.

15. 9. 2020

Hodnocení fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Cílem hodnocení je posoudit, zda fond splnil své cíle; vyvodit z fungování fondu ponaučení s cílem přispět k jeho provádění v budoucnosti a navrhnout nové programy v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí; posoudit, zda je fond účinný, účelný, relevantní a zda přináší přidanou hodnotu; zabývat se jeho komplementaritou s dalšími iniciativami.

16. 9. 2020

Hodnocení bílé knihy o dopravě z roku 2011

Hodnocení se zabývá všemi oblastmi, pro něž bílá kniha EU o dopravě z roku 2011 předložila politické návrhy, např.: odstranění překážek jednotného dopravního trhu v EU; podpora inovací; zlepšení infrastruktury; snižování emisí. Hodnocení se zaměřuje na cíle, navrhovaná opatření, výsledky a jejich dopad, i na přínosy a náklady.

23. 9. 2020

Hodnocení Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu

Komise chce přijmout komplexní strategii a zajistit, aby odvětví dopravy bylo slučitelné s čistou, digitální a moderní ekonomikou. Mezi konkrétní cíle patří: zvýšit využívání vozidel s nulovými emisemi; zpřístupnit udržitelná alternativní řešení podnikům i veřejnosti; podporovat digitalizaci a automatizaci; zlepšit internetové propojení a přístup k internetu. Cílem konzultace je posoudit návrh strategie.

23. 9. 2020

Hodnocení práv cestujících ve vodní dopravě (námořní i vnitrozemské)

Komise vyhodnotí regulaci práv cestujících ve vodní dopravě (námořní i vnitrozemské). Účelem je přezkoumat, jak účinně bylo současné nařízení během více než 6 let provádění uplatňováno, zda přináší předpokládané výsledky a jak řeší různé výzvy.

2. 10. 2020

Hodnocení práv cestujících v letecké dopravě pro osoby se zdravotním postižením/s omezenou pohyblivostí a orientace

Iniciativa hodnotí nařízení č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. Mělo by přezkoumat, jak účinně je uplatňováno stávající nařízení, zda přináší předpokládané výsledky, jak reaguje na různé výzvy. 

2. 10. 2020

Hodnocení autobusové a autokarové dopravy

Komise chce vyhodnotit regulaci práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Nařízení bylo přijato v roce 2011, a proto je nezbytné posoudit, jaké přináší výsledky a zda je nadále opodstatněné z hlediska účinnosti, účelnosti, relevance, soudržnosti a přidané hodnoty EU.

2. 10. 2020

Hodnocení politiky na ochranu spotřebitele – nový plán EU

EU chystá předložit návrh své nové strategie na ochranu spotřebitelů. Jejím cílem je aktualizovat stávající spotřebitelskou politiku EU tak, aby: řešila nové výzvy vznikající v důsledku digitalizace a rostoucího významu environmentálních otázek; chránila zranitelné skupiny obyvatel v novém hospodářském kontextu vzniklém dopadem koronavirové krize. Iniciativa má zahrnovat změny právních předpisů např. v těchto oblastech: informace o zboží a službách, které se spotřebitelům poskytují; spotřebitelské úvěry; bezpečnost výrobků. Cílem konzultace je posoudit návrh.

6. 10. 2020

Hodnocení sdělení o definici trhu

Cílem je posoudit, zda je třeba toto sdělení aktualizovat, aby se zjistilo, zda: je přesné a stále aktuální; stanoví jasný a konzistentní přístup k vymezení trhu v případech hospodářské soutěže (antitrustová opatření či fúze) napříč různými odvětvími.

9. 10. 2020

Přezkum obezřetnostních pravidel týkajících se pojištění a zajištění (směrnice Solventnost II)

Za účelem ochrany pojistníků musí pojišťovny v EU vyčlenit dostatek kapitálu na pokrytí neočekávaných ztrát během krize, provádět důkladné interní hodnocení rizik a zveřejňovat určité relevantní informace. Tato pravidla obsažená ve směrnici o kapitálové přiměřenosti mají být přezkoumána a případně zjednodušena u menších podniků. Jedná se zejména o: opatření týkající se dlouhodobých záruk; solventnostní kapitálový požadavek; minimální kapitálový požadavek; dohled nad firmami či jejich skupinami působícími v různých zemích EU. Cílem konzultace je zjistit názor zainteresovaných aktérů.

21. 10. 2020

Hodnocení programu pomoci EU pro turecké společenství na Kypru

Cílem konzultace je zjistit názor zainteresovaných aktérů a posoudit fungování programu.

9. 11. 2020

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v srpnu 2021

Euroskop, 10.08.2021