Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v říjnu 2020

Euroskop, 10.10.2020

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. říjnu 2020

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení politiky EU pro Arktidu

Politika EU pro Arktidu pochází z roku 2016. Nyní by měla být aktualizována, protože se objevily nové výzvy a příležitosti v souvislosti se změnou klimatu.

Iniciativa má být základem dalších politických kroků.

10. 11. 2020

Konzultace k přezkumu obchodní politiky

Komise zahájila přezkum obchodní politiky. Cílem Komise je dosáhnout shody ohledně nového střednědobého směřování obchodní politiky EU, reagovat na řadu nových globálních výzev a zohlednit poučení z krize. Z toho důvodu potřebuje znát postoje jednotlivých aktérů.

15. 11. 2020

Posouzení stavu duševního vlastnictví ve třetích zemích

Hlavním cílem této konzultace je určit třetí země, ve kterých stav ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví vyvolává nejvyšší obavy, a aktualizovat seznam tzv. „Prioritních zemí“. Veřejná konzultace bude jedním z nástrojů používaných ke zlepšení systémů práv duševního vlastnictví ve třetích zemích

16. 11. 2020

Hodnocení přeshraniční spravedlnost – evropské exekuční tituly

Nařízení o evropských exekučních titulech zrušilo potřebu zdlouhavých a nákladných zprostředkujících řízení („doložky vykonatelnosti“) u některých druhů občanskoprávních a obchodních nároků. Přepracované znění nařízení Brusel, které zrušilo doložku vykonatelnosti u všech rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, poskytuje alternativní mechanismus pro domáhání se výkonu rozhodnutí v zahraničí. Toto hodnocení, které se vztahuje na období 2006–2019, má ověřit, zda nařízení o evropských exekučních titulech funguje účinně a je stále zapotřebí.

20. 11. 2020

Úprava evropské statistiky v odvětví rybolovu – zjednodušený sběr údajů

Cílem této iniciativy je zefektivnit a zjednodušit sběr údajů potřebný k vytváření statistik o evropském odvětví rybolovu (úlovky, vykládky produktů rybolovu, chov ryb a akvakultura). Má dojít také k aktualizaci těchto statistik, aby obsahovaly údaje a informace, které jsou pro provádění rybářské politiky EU (společná rybářská politika) potřeba.

23. 11. 2020

Kontrola účelnosti předpisů EU týkajících se nezákonné těžby dřeva

Nezákonnou těžbou dřeva se označuje těžba, která je v rozporu s vnitrostátními právními předpisy. Jedná se o celosvětový problém se značným ekonomickým, sociálním a ekologickým dopadem. V zájmu boje proti nezákonné těžbě dřeva přijala EU dva klíčové právní akty:

nařízení o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví

nařízení EU o dřevu.

V rámci kontroly účelnosti se má posuzovat, jak tato nařízení fungují ve světě, do jaké míry jsou účinná, efektivní, relevantní a konzistentní a zda užitečně doplňují opatření jednotlivých států.

26. 11. 2020

Ekologické zemědělství – akční plán pro rozvoj ekologické produkce v EU

V rámci Zelené dohody pro Evropu si EU stanovila pro rok 2030 ambiciózní cíle. Tento akční plán má pomoci spotřebitelům, zemědělcům, podnikům, vládám členských států a místním orgánům tohoto cíle dosáhnout. To znamená, že má podporovat investice a inovace v oblasti udržitelného zemědělství

bude reagovat na zvýšený zájem spotřebitelů o ekologické potraviny

zvýší poptávku po ekologických potravinách.

27. 11. 2020

Rozvoj venkova – dlouhodobá vize pro venkovské oblasti

Cílem EU je zahájit diskuzi o budoucnosti venkovských oblastí a o úloze, kterou musí hrát v naší společnosti. Tato iniciativa má představit vizi budoucnosti venkovských oblastí do roku 2040 a shromáždí názory např. na problematiku: demografické změny

Konektivity; nízké úrovně příjmů a

omezeného přístupu ke službám.

Má rovněž zkoumat inovativní, inkluzivní a udržitelná řešení s ohledem na klimatickou a digitální transformaci a krizi COVID-19.

30. 11. 2020

Dopad zemědělské politiky EU na společnost a ekonomiku ve venkovských oblastech

Účelem tohoto hodnocení je posoudit socioekonomický dopad tzv. společné zemědělské politiky na územní rozvoj. Zaměřuje se proto zejména na opatření rozvoje venkova, která  podporují hospodářský rozvoj; přispívají ke snížení chudoby a  zvyšují sociální začlenění. Hodnocení se rovněž zabývá otázkou přímých plateb zemědělcům, jež mají zachovat diverzifikaci zemědělství a snížit rozdíly v příjmech vůči ostatním odvětvím.

30. 11. 2020

Zdůvodňování tvrzení o environmentální výkonnosti výrobků a podniků

V rámci nové iniciativy budou muset společnosti zdůvodnit svá tvrzení o tzv. environmentální stopě svých výrobků/služeb, a to pomocí standardních metod jejich kvantifikace.Účelem je zajistit, aby tato tvrzení byla spolehlivá, srovnatelná a ověřitelná v celé EU a zabránilo se tak tzv. lakování nazeleno (společnosti vytvářejí falešný dojem o dopadu jejich činností na životní prostředí).

To by mělo pomoci kupujícím a investorům činit ekologičtější rozhodnutí a zvýšit důvěru spotřebitelů v ekoznačky a informace o dopadu výrobku na životní prostředí.

3. 12. 2020

Strategie EU pro práva dítěte (2021–2024)

Strategie EU týkající se práv dětí poskytne rámec pro činnost EU v této oblasti, jejímž cílem je lépe zajišťovat podporu a ochranu práv dětí.

Strategie má obsahovat soubor opatření k řešení otázek, jako jsou například práva nejzranitelnějších dětí; práva dětí v digitálním věku; prevence a potírání násilí; podpora soudnictví zohledňující potřeby dětí

Dále bude obsahovat doporučení pro ostatní orgány EU, členské země EU a zúčastněné strany.

8. 12. 2020

Energie oceánů – hodnocení výroby energie z obnovitelných zdrojů v EU

V roce 2014 Komise stanovila akční plán s cílem využít potenciál moří a oceánů k výrobě čisté, udržitelné energie. Hodnocení bilancuje projekty, investice a kapacity v oblasti energie oceánů v Evropě.

Je rovněž součástí přezkumu budoucího směřování politiky Unie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

10. 12. 2020

Odlesňování a ničení lesů – snížení dopadu výrobků prodávaných v EU

Téměř 80 % veškerého odlesňování je způsobeno zvýšenou produkcí komodit, jako je sója, hovězí maso, palmový olej, káva a kakao.

Komise se snaží zajistit, aby žádné takové výrobky prodávané v EU nebyly produkovány způsobem, který poškozuje lesy. Za tímto účelem provede Komise posouzení dopadu a vyhodnotí, jaký druh opatření by EU měla přijmout buď pro jednotlivé komodity, nebo obecně pro všechny produkty.

V konečném důsledku se tak přispěje k tomu, že podniky i spotřebitelé v EU budou lépe informováni o tom, co kupují.

10. 12. 2020

Přezkum nařízení o stavebních výrobcích

Nařízení o stavebních výrobcích stanoví celoevropská pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Tato iniciativa má pravidla přezkoumat. To zahrnuje: řešení problémů identifikovaných v hodnocení v roce 2019 a zlepšení fungování jednotného trhu se stavebními výrobky. Cílem je uvolnit potenciál růstu a pracovních míst v tomto odvětví, prosazovat cíle v oblasti životního prostředí jako součást akčního plánu ekologické dohody a oběhového hospodářství a případně podporovat bezpečnost výrobků.

25. 12. 2020

Fluorované skleníkové plyny – přezkum pravidel EU (2015–2020)

Fluorované plyny (tzv. F-plyny) jsou skleníkové plyny vypouštěné člověkem, používané v různých výrobcích a zařízeních (např. chladničkách, klimatizacích). Jejich emise nežádoucím způsobem přispívají k oteplování klimatu.

V roce 2014 přijala EU pravidla, která mají emise fluorovaných skleníkových plynů výrazně snížit.

V rámci této iniciativy se tato pravidla přezkoumají a aktualizují s ohledem na Zelenou dohodu pro Evropu a právní rámec pro klima; aktuální mezinárodní závazky týkající se hydrofluoruhlovodíků (Montrealský protokol), dosažený pokrok a získané poznatky.

29. 12. 2020

Veřejná konzultace týkající se legální migrace – veřejná konzultace

Součástí nového paktu o migraci a azylu jsou plány na zahájení diskuse o dalších krocích v oblasti legální migrace. Tato iniciativa zahájí veřejnou konzultaci o tom, jak evropský trh zatraktivnit pro kvalifikované, talentované osoby.

30. 12. 2020

Zavádění širokopásmové sítě – hodnocení pravidel EU týkajících se státní podpory

Účelem předpisů o státních dotacích v odvětví širokopásmového připojení je podpořit vytváření vysokorychlostních širokopásmových sítí, které jsou motivovány hospodářskou soutěží. Tím by se mělo nasměřovat veřejné financování do oblastí, které to nejvíce potřebují (zejména venkovské a odlehlé regiony), a zabránit tomu, aby byly vytěsněny soukromé investice. Hodnocení posoudí, zda předpisy: fungují tak, jak bylo zamýšleno; reagují na technologický vývoj a postačí ke splnění nových cílů EU.

5. 1. 2021

Snížení objemu obalových odpadů – přezkum pravidel

V „oběhovém hospodářství“ se množství odpadu snižuje a co nejvíce materiálu se opětovně používá či recykluje. To znamená, že by měl být snížen i objem odpadu z obalů a obalový materiál byl měl být snadno recyklovatelný.

Komise přezkoumá požadavky týkající se obalů a obalových odpadů v EU. To bude zahrnovat posouzení toho, jak zlepšit koncepci obalových materiálů, aby se zvýšilo jejich opětovně používání a recyklace; zvýšit obsah recyklovaného materiálu v obalech; bojovat proti nadměrnému množství obalů a snížit objem obalů.

6. 1. 2021

Posouzení jednotných pravidel zaokrouhlování hotovostních plateb v eurech – posouzení

Toto posouzení prozkoumá, zda zavést pravidlo týkající se zaokrouhlování plateb v hotovosti na 5 centů. To by mohlo vést k postupnému rušení jednocentových a dvoucentových mincí.

Varianty, které budou předloženy, budou vycházet ze závěrů předchozích zpráv Komise a z výsledků konzultací.

11. 1. 2021

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021