Přejít na obsah

Vyhledávání



Hlavní menu

Veřejné konzultace v prosinci 2020

Euroskop, 10.12.2020

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. prosinci 2020.

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Zdůvodňování tvrzení o environmentální výkonnosti výrobků a podniků

V rámci nové iniciativy budou muset společnosti zdůvodnit svá tvrzení o tzv. environmentální stopě svých výrobků/služeb, a to pomocí standardních metod jejich kvantifikace. Účelem je zajistit, aby tato tvrzení byla spolehlivá, srovnatelná a ověřitelná v celé EU a zabránilo se tak tzv. lakování nazeleno (společnosti vytvářejí falešný dojem o dopadu jejich činností na životní prostředí).

To by mělo pomoci kupujícím a investorům činit ekologičtější rozhodnutí a zvýšit důvěru spotřebitelů v ekoznačky a informace o dopadu výrobku na životní prostředí.

3. 12. 2020

Strategie EU pro práva dítěte (2021–2024)

Strategie EU týkající se práv dětí poskytne rámec pro činnost EU v této oblasti, jejímž cílem je lépe zajišťovat podporu a ochranu práv dětí.

Strategie má obsahovat soubor opatření k řešení otázek, jako jsou například práva nejzranitelnějších dětí; práva dětí v digitálním věku; prevence a potírání násilí; podpora soudnictví zohledňující potřeby dětí

Dále bude obsahovat doporučení pro ostatní orgány EU, členské země EU a zúčastněné strany.

8. 12. 2020

Energie oceánů – hodnocení výroby energie z obnovitelných zdrojů v EU

V roce 2014 Komise stanovila akční plán s cílem využít potenciál moří a oceánů k výrobě čisté, udržitelné energie. Hodnocení bilancuje projekty, investice a kapacity v oblasti energie oceánů v Evropě.

Je rovněž součástí přezkumu budoucího směřování politiky Unie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

10. 12. 2020

Odlesňování a ničení lesů – snížení dopadu výrobků prodávaných v EU

Téměř 80 % veškerého odlesňování je způsobeno zvýšenou produkcí komodit, jako je sója, hovězí maso, palmový olej, káva a kakao.

Komise se snaží zajistit, aby žádné takové výrobky prodávané v EU nebyly produkovány způsobem, který poškozuje lesy. Za tímto účelem provede Komise posouzení dopadu a vyhodnotí, jaký druh opatření by EU měla přijmout buď pro jednotlivé komodity, nebo obecně pro všechny produkty.

V konečném důsledku se tak přispěje k tomu, že podniky i spotřebitelé v EU budou lépe informováni o tom, co kupují.

10. 12. 2020

Přezkum nařízení o stavebních výrobcích

Nařízení o stavebních výrobcích stanoví celoevropská pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Tato iniciativa má pravidla přezkoumat. To zahrnuje: řešení problémů identifikovaných v hodnocení v roce 2019 a zlepšení fungování jednotného trhu se stavebními výrobky. Cílem je uvolnit potenciál růstu a pracovních míst v tomto odvětví, prosazovat cíle v oblasti životního prostředí jako součást akčního plánu ekologické dohody a oběhového hospodářství a případně podporovat bezpečnost výrobků.

25. 12. 2020

Fluorované skleníkové plyny – přezkum pravidel EU (2015–2020)

Fluorované plyny (tzv. F-plyny) jsou skleníkové plyny vypouštěné člověkem, používané v různých výrobcích a zařízeních (např. chladničkách, klimatizacích). Jejich emise nežádoucím způsobem přispívají k oteplování klimatu.

V roce 2014 přijala EU pravidla, která mají emise fluorovaných skleníkových plynů výrazně snížit.

V rámci této iniciativy se tato pravidla přezkoumají a aktualizují s ohledem na Zelenou dohodu pro Evropu a právní rámec pro klima; aktuální mezinárodní závazky týkající se hydrofluoruhlovodíků (Montrealský protokol), dosažený pokrok a získané poznatky.

29. 12. 2020

Veřejná konzultace týkající se legální migrace – veřejná konzultace

Součástí nového paktu o migraci a azylu jsou plány na zahájení diskuse o dalších krocích v oblasti legální migrace. Tato iniciativa zahájí veřejnou konzultaci o tom, jak evropský trh zatraktivnit pro kvalifikované, talentované osoby.

30. 12. 2020

Zavádění širokopásmové sítě – hodnocení pravidel EU týkajících se státní podpory

Účelem předpisů o státních dotacích v odvětví širokopásmového připojení je podpořit vytváření vysokorychlostních širokopásmových sítí, které jsou motivovány hospodářskou soutěží. Tím by se mělo nasměřovat veřejné financování do oblastí, které to nejvíce potřebují (zejména venkovské a odlehlé regiony), a zabránit tomu, aby byly vytěsněny soukromé investice. Hodnocení posoudí, zda předpisy: fungují tak, jak bylo zamýšleno; reagují na technologický vývoj a postačí ke splnění nových cílů EU.

5. 1. 2021

Snížení objemu obalových odpadů – přezkum pravidel

V „oběhovém hospodářství“ se množství odpadu snižuje a co nejvíce materiálu se opětovně používá či recykluje. To znamená, že by měl být snížen i objem odpadu z obalů a obalový materiál byl měl být snadno recyklovatelný.

Komise přezkoumá požadavky týkající se obalů a obalových odpadů v EU. To bude zahrnovat posouzení toho, jak zlepšit koncepci obalových materiálů, aby se zvýšilo jejich opětovně používání a recyklace; zvýšit obsah recyklovaného materiálu v obalech; bojovat proti nadměrnému množství obalů a snížit objem obalů.

6. 1. 2021

Revize pokynů ke státní podpoře v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí

Účelem této iniciativy je revidovat příslušné pokyny v kontextu průmyslové strategie, digitální transformace a tzv. Zelené dohody pro Evropu. Pomůže tak při transformaci EU v první uhlíkově neutrální, oběhové hospodářství s nulovými emisemi na světě.

7. 1. 2021

Posouzení jednotných pravidel zaokrouhlování hotovostních plateb v eurech – posouzení

Toto posouzení prozkoumá, zda zavést pravidlo týkající se zaokrouhlování plateb v hotovosti na 5 centů. To by mohlo vést k postupnému rušení jednocentových a dvoucentových mincí.

Varianty, které budou předloženy, budou vycházet ze závěrů předchozích zpráv Komise a z výsledků konzultací.

11. 1. 2021

Program „EU Aid Volunteers“ (2014–2020) – hodnocení

Iniciativa „EU Aid Volunteers“ (2014–20) dala jednotlivcům a organizacím z celé EU příležitost dobrovolně se zapojit do humanitárních projektů a využít své dovednosti a energii k tomu, aby na různých místech ve světě napomohli uskutečnění přínosných změn v životě komunit zasažených katastrofami a obětí krizí.

Od roku 2021 bude program nahrazen humanitární složkou Evropského sboru solidarity, která bude hlavním dobrovolnickým nástrojem EU. V rámci této iniciativy bude program vyhodnocen. Výsledky hodnocení rovněž přispějí ke zkvalitnění organizačních aspektů Evropského sboru solidarity.

13. 1. 2021

Posouzení systému pro obchodování s emisemi – aktualizovaná pravidla pro leteckou dopravu

Tato iniciativa je součástí širšího balíku právních předpisů v rámci Zelené dohody pro Evropu. Spočívá v návrhu úpravy systému EU pro obchodování s emisemi tak, aby se realizoval program kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA) v souladu s cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030 a aby se zvýšil podíl povolenek dražených v rámci systému pro provozovatele letadel a přispívalo se tak k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů.

14. 1. 2021

Přezkum předpisů EU týkajících se tzv. fondů dlouhodobých investic

Evropské fondy dlouhodobých investic (ELTIF) usnadňují prostřednictvím alternativních investičních fondů investice do dlouhodobých aktiv, jako jsou projekty v oblasti dopravy a sociální infrastruktury (energetika, nemocnice, sociální bydlení), majetek a malé podniky.

V rámci přezkumu se posoudí, jak dobře ELTIF funguje, a zejména pak, jakým způsobem přispívá k integraci kapitálových trhů v Evropě (tzv. unie kapitálových trhů) a cíli EU, jímž je inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

19. 1. 2021

Hodnocení pravidel pro řidičské průkazy

Komise provede hodnocení směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech. Směrnice zavedla standardní formát pro všechny řidičské průkazy vydané v EU a standardizovanou dobu správní platnosti. Cílem hodnocení je zjistit, jakých výsledků směrnice od svého přijetí v roce 2006 dosáhla, a to tím, že posoudí, zda zvýšila bezpečnost silničního provozu; zjednodušila cestování Evropanů autem a omezila možnost podvodů s řidičskými průkazy.

20. 1. 2021

Přezkum výjimek z antimonopolních pravidel

Antimonopolní pravidla EU obvykle zakazují vertikální dohody a jednání ve vzájemné shodě, jež mohou v daném odvětví omezovat hospodářskou soutěž. V současné době je automobilový průmysl od dodržování těchto pravidel u některých dohod a praktik osvobozen, nicméně tato výjimka platí pouze do 31. 5. 2023.

Cílem tohoto přezkumu je zjistit, zda je výjimka stále účinná, účelná a v souladu s ostatními unijními i vnitrostátními předpisy.

25. 1. 2021

Hodnocení předpisů EU týkajících se tzv. elektromagnetické kompatibility

Elektrické přístroje a zařízení se mohou navzájem rušit – např. interference televizních přijímačů, mobilních telefonů, rádií a v blízkosti stojících praček nebo elektrického vedení. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě stanoví limity elektromagnetických emisí z těchto zařízení, aby se interferenci zabránilo. Toto hodnocení se má zabývat tím, zda je směrnice pro daný účel stále vhodná. Z jeho závěrů pak Komise vyvodí možné další kroky k jejímu vylepšení

29. 1. 2021

Finanční služby – přezkum pravidel EU týkajících se správců alternativních investičních fondů

Cílem pravidel EU pro správce alternativních investičních fondů je chránit investory a ekonomiku EU před riziky, která tyto dříve neregulované finanční produkty představují. Na základě zprávy o stávající směrnici EU o správcích alternativních investičních fondů tato iniciativa prozkoumá, jak pravidla posílit a jak dokončit vnitřní trh pro tyto investiční fondy. To může rovněž vést Komisi k úpravě pravidel pro subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS).

29. 1. 2021

Inteligentní dopravní systémy (přezkum pravidel EU)

Pravidla EU mají za cíl urychlit a koordinovat zavádění a využívání těchto systémů. Tento přezkum posoudí dostupnost infrastruktury a dat o dopravě a cestování v celé dopravní síti EU. Bude se rovněž zabývat nejnovějšími trendy, jako jsou propojená a automatizovaná mobilita (např. samořízená vozidla) a online platformy, které uživatelům umožňují přístup k několika druhům dopravy.

2. 2. 2021

Posouzení návrhu týkajícího se mobilních strojů

EU chce posoudit návrh, jehož hlavním cílem je dosáhnout jednotného trhu pro nesilniční mobilní stroje (mobilní a tažené stroje s vlastním pohonem), které budou příležitostně obíhat po veřejných komunikacích.

2. 2. 2021

Hodnocení zemědělské politiky – jejího dopadu na výměnu znalostí a poradenské činnosti

Hodnocení se bude týkat všech opatření zemědělské politiky EU (SZP), která mají dopad na výměnu znalostí a poradenské činnosti. Hodnocení se zaměří na předávání znalostí, inovace a poskytování poradenství pro zemědělce a lesníky a posoudí, zda jsou zavedená opatření účinná, účelná, v souladu s ostatními právními předpisy EU a relevantní a zda poskytují přidanou hodnotu.

2. 2. 2021

Přezkum pravidel EU týkajících se využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví

Zelená dohoda pro Evropu stanoví, že se EU má do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem, tj. ekonomikou s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů. Komise přezkoumává nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví. Cílem je zintenzívnit úsilí daného odvětví o to, aby snížilo emise a aby byl v jeho rámci pohlcován uhlík na stejné nebo vyšší úrovni.

5. 2. 2021

Přezkum revize emisních norem CO2 pro osobní automobily a dodávky

Klíčovou úlohu při dosažení cílů stanovených v tzv. Zelené dohodě pro Evropu hraje silniční doprava. Jedním z hlavních politických opatření ke snižování emisí z tohoto odvětví jsou právní předpisy EU o emisních normách CO2 pro osobní automobily a dodávky. Účelem této iniciativy je tyto normy přezkoumat a zajistit tak od roku 2025 hladký přechod na dopravu s nulovými emisemi.

5. 2. 2021

Přezkum cílů v oblasti klimatu do roku 2030

V zájmu přípravy na přechod na hospodářství s neutrální bilancí emisí skleníkových plynů do roku 2050 (tzv. klimatická neutralita) předložila Komise návrh plánu na dosažení výraznějšího snížení emisí do roku 2030 – a to nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Za tímto účelem chce Komise přezkoumat všechny příslušné politiky. Tam spadá i nařízení, které stanoví závazné roční cíle emisí skleníkových plynů pro všechny členské státy během období 2021-2030 („nařízení o sdílení úsilí“).

5. 2. 2021

Konzultace týkající se aktualizace systému EU pro obchodování s emisemi (ETS)

Aby se zajistilo, že do roku 2050 bude mít EU na změnu klimatu neutrální dopad, navrhuje Komise zvýšit svůj cíl snížení emisí skleníkových do roku 2030 na alespoň 55 % hodnot z roku 1990.

S ohledem na tento cíl přezkoumá Komise všechny příslušné politiky EU, včetně systému obchodování s emisemi ETS, a navrhne jeho rozšíření na nová hospodářská odvětví. Přezkum bude proveden i u rezervy tržní stability v rámci systému EU ETS, a to konkrétně u otázky nakládání s nevyužitými emisními povolenkami po 3 letech od zavedení.

5. 2. 2021

Konzultace týkající se udržitelné správy a řízení podniků

Cílem této iniciativy je zdokonalit právní rámec EU v oblasti práva společností a jejich správy a řízení. Umožnil by společnostem zaměřit se na tvorbu dlouhodobě udržitelné hodnoty a nikoli pouze na krátkodobé přínosy. Cílem je lépe sladit zájmy podniků, jejich akcionářů, vedení, zúčastněných stran a společnosti jako celku. Podnikům by to pomohlo lépe řídit záležitosti týkající se udržitelnosti jejich provozu a hodnotových řetězců s ohledem na sociální a lidská práva, změnu klimatu, životní prostředí atd.

8. 2. 2021

Hodnocení a přezkum Směrnice EU o energetické účinnosti  

V rámci Zelené dohody pro Evropu se Komise zavázala posílit opatření v oblasti změny klimatu. Cílem je posoudit, jak snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU nejméně o 50 % až 55 %. Vzhledem k tomu, že účinné využívání energie je pro dosažení tohoto cíle zásadní, bude se přezkum snažit získat poznatky o tom, jak pozměnit směrnici o energetické účinnosti, aby se podařilo do roku 2030 dosáhnout většího snížení emisí skleníkových plynů a její působení přispívalo k dalším iniciativám v rámci Zelené dohody pro Evropu.

9. 2. 2021

Přezkum pravidel EU pro energii z obnovitelných zdrojů

V rámci Zelené dohody pro Evropu se Komise zavázala posílit opatření v oblasti změny klimatu, a proto posoudí, jak by se emise skleníkových plynů v EU mohly do roku 2030 snížit nejméně o 50 % na 55 %. Přezkum posoudí, nakolik mohou pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů (směrnice (EU) 2018/2001) přispět k vyšším cílům EU v oblasti klimatu a prozkoumá možnosti, jak urychlit přechod k integrovanějšímu energetickému systému, jak je uvedeno ve strategii pro integraci energetického systému a strategii pro vodík.

9. 2. 2021

Hodnocení akčního plánu týkajícího se nulového znečištění

EU má lépe předcházet znečištění, napravovat jej, monitorovat a podávat o něm zprávy, začlenit ambice nulového znečištění do veškerého vývoje své politiky a oddělit hospodářský růst od zvýšení znečištění v souladu s úsilím OSN. Konzultace má zjistit názory zainteresovaných aktérů.

10. 2. 2021

Konzultace týkající se pozorování oceánů

Pozorování oceánů tvoří důležitou součást znalostní základny Zelené dohody pro Evropu. Údaje shromažďují různé orgány pro různé účely. Cílem této iniciativy je dospět ke společnému přístupu EU k měření a využívání dat z jednoho měření k více účelům.

19. 2. 2021

Přezkum obchodních norem týkajících se ryb a mořských plodů

Prodejci a obchodníci s rybami a mořskými plody musí splňovat určité normy, aby mohli své produkty uvádět na trh EU.

Přezkum se zabývá aktualizací těchto norem, tak aby lépe vyhovovaly účelu právních předpisů v této oblasti, zejména s cílem zajistit: udržitelnost těchto produktů; skutečnou hospodářskou soutěž na trhu; transparentnost, pokud jde o vlastnosti produktů, jako je kvalita a váha.

23. 2. 2021

Hodnocení používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství

Cílem pravidel EU (směrnice 86/278) je zajistit, aby používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství nepoškozovalo životní prostředí ani zdraví zvířat a lidí.

Tato směrnice, která byla přijata před 30 lety, již neodpovídá současným potřebám a očekáváním, jako například řádné regulaci znečišťujících látek v kalu (např. nově se objevujících znečišťujících látek, jako jsou léčiva a mikroplasty). V rámci této iniciativy se zhodnotí účinnost směrnice a bude provedena analýza rizik a příležitostí, které s nakládáním s kaly z čistíren odpadních vod v zemědělství aktuálně souvisejí.

5. 3. 2021

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021