Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. únoru 2021. 

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Inteligentní dopravní systémy (přezkum pravidel EU)

Pravidla EU mají za cíl urychlit a koordinovat zavádění a využívání těchto systémů. Tento přezkum posoudí dostupnost infrastruktury a dat o dopravě a cestování v celé dopravní síti EU. Bude se rovněž zabývat nejnovějšími trendy, jako jsou propojená a automatizovaná mobilita (např. samořízená vozidla) a online platformy, které uživatelům umožňují přístup k několika druhům dopravy.

2. 2. 2021

Posouzení návrhu týkajícího se mobilních strojů

EU chce posoudit návrh, jehož hlavním cílem je dosáhnout jednotného trhu pro nesilniční mobilní stroje (mobilní a tažené stroje s vlastním pohonem), které budou příležitostně obíhat po veřejných komunikacích.

2. 2. 2021

Hodnocení zemědělské politiky – jejího dopadu na výměnu znalostí a poradenské činnosti

Hodnocení se bude týkat všech opatření zemědělské politiky EU (SZP), která mají dopad na výměnu znalostí a poradenské činnosti. Hodnocení se zaměří na předávání znalostí, inovace a poskytování poradenství pro zemědělce a lesníky a posoudí, zda jsou zavedená opatření účinná, účelná, v souladu s ostatními právními předpisy EU a relevantní a zda poskytují přidanou hodnotu.

2. 2. 2021

Přezkum pravidel EU týkajících se využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví

Zelená dohoda pro Evropu stanoví, že se EU má do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem, tj. ekonomikou s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů. Komise přezkoumává nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví. Cílem je zintenzívnit úsilí daného odvětví o to, aby snížilo emise a aby byl v jeho rámci pohlcován uhlík na stejné nebo vyšší úrovni.

5. 2. 2021

Přezkum revize emisních norem CO2 pro osobní automobily a dodávky

Klíčovou úlohu při dosažení cílů stanovených v tzv. Zelené dohodě pro Evropu hraje silniční doprava. Jedním z hlavních politických opatření ke snižování emisí z tohoto odvětví jsou právní předpisy EU o emisních normách CO2 pro osobní automobily a dodávky. Účelem této iniciativy je tyto normy přezkoumat a zajistit tak od roku 2025 hladký přechod na dopravu s nulovými emisemi.

5. 2. 2021

Přezkum cílů v oblasti klimatu do roku 2030

V zájmu přípravy na přechod na hospodářství s neutrální bilancí emisí skleníkových plynů do roku 2050 (tzv. klimatická neutralita) předložila Komise návrh plánu na dosažení výraznějšího snížení emisí do roku 2030 – a to nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Za tímto účelem chce Komise přezkoumat všechny příslušné politiky. Tam spadá i nařízení, které stanoví závazné roční cíle emisí skleníkových plynů pro všechny členské státy během období 2021-2030 („nařízení o sdílení úsilí“).

5. 2. 2021

Konzultace týkající se aktualizace systému EU pro obchodování s emisemi (ETS)

Aby se zajistilo, že do roku 2050 bude mít EU na změnu klimatu neutrální dopad, navrhuje Komise zvýšit svůj cíl snížení emisí skleníkových do roku 2030 na alespoň 55 % hodnot z roku 1990.

S ohledem na tento cíl přezkoumá Komise všechny příslušné politiky EU, včetně systému obchodování s emisemi ETS, a navrhne jeho rozšíření na nová hospodářská odvětví. Přezkum bude proveden i u rezervy tržní stability v rámci systému EU ETS, a to konkrétně u otázky nakládání s nevyužitými emisními povolenkami po 3 letech od zavedení.

5. 2. 2021

Konzultace týkající se udržitelné správy a řízení podniků

Cílem této iniciativy je zdokonalit právní rámec EU v oblasti práva společností a jejich správy a řízení. Umožnil by společnostem zaměřit se na tvorbu dlouhodobě udržitelné hodnoty a nikoli pouze na krátkodobé přínosy. Cílem je lépe sladit zájmy podniků, jejich akcionářů, vedení, zúčastněných stran a společnosti jako celku. Podnikům by to pomohlo lépe řídit záležitosti týkající se udržitelnosti jejich provozu a hodnotových řetězců s ohledem na sociální a lidská práva, změnu klimatu, životní prostředí atd.

8. 2. 2021

Hodnocení a přezkum Směrnice EU o energetické účinnosti  

V rámci Zelené dohody pro Evropu se Komise zavázala posílit opatření v oblasti změny klimatu. Cílem je posoudit, jak snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU nejméně o 50 % až 55 %. Vzhledem k tomu, že účinné využívání energie je pro dosažení tohoto cíle zásadní, bude se přezkum snažit získat poznatky o tom, jak pozměnit směrnici o energetické účinnosti, aby se podařilo do roku 2030 dosáhnout většího snížení emisí skleníkových plynů a její působení přispívalo k dalším iniciativám v rámci Zelené dohody pro Evropu.

9. 2. 2021

Přezkum pravidel EU pro energii z obnovitelných zdrojů

V rámci Zelené dohody pro Evropu se Komise zavázala posílit opatření v oblasti změny klimatu, a proto posoudí, jak by se emise skleníkových plynů v EU mohly do roku 2030 snížit nejméně o 50 % na 55 %. Přezkum posoudí, nakolik mohou pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů (směrnice (EU) 2018/2001) přispět k vyšším cílům EU v oblasti klimatu a prozkoumá možnosti, jak urychlit přechod k integrovanějšímu energetickému systému, jak je uvedeno ve strategii pro integraci energetického systému a strategii pro vodík.

9. 2. 2021

Hodnocení akčního plánu týkajícího se nulového znečištění

EU má lépe předcházet znečištění, napravovat jej, monitorovat a podávat o něm zprávy, začlenit ambice nulového znečištění do veškerého vývoje své politiky a oddělit hospodářský růst od zvýšení znečištění v souladu s úsilím OSN. Konzultace má zjistit názory zainteresovaných aktérů.

10. 2. 2021

Konzultace týkající se pozorování oceánů

Pozorování oceánů tvoří důležitou součást znalostní základny Zelené dohody pro Evropu. Údaje shromažďují různé orgány pro různé účely. Cílem této iniciativy je dospět ke společnému přístupu EU k měření a využívání dat z jednoho měření k více účelům.

19. 2. 2021

Přezkum obchodních norem týkajících se ryb a mořských plodů

Prodejci a obchodníci s rybami a mořskými plody musí splňovat určité normy, aby mohli své produkty uvádět na trh EU.

Přezkum se zabývá aktualizací těchto norem, tak aby lépe vyhovovaly účelu právních předpisů v této oblasti, zejména s cílem zajistit: udržitelnost těchto produktů; skutečnou hospodářskou soutěž na trhu; transparentnost, pokud jde o vlastnosti produktů, jako je kvalita a váha.

23. 2. 2021

Přezkum předpisů týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení v EU

Cílem této iniciativy je přezkoumat předpisy s ohledem na technologický, tržní a regulační vývoj a umožnit rychlejší a účinnější zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, včetně optických a 5G; zajistit soulad předpisů s evropským kodexem pro elektronické komunikace; prozkoumat možné záruky v oblasti životního prostředí.

2. 3. 2021

Hodnocení používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství

Cílem pravidel EU (směrnice 86/278) je zajistit, aby používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství nepoškozovalo životní prostředí ani zdraví zvířat a lidí.

Tato směrnice, která byla přijata před 30 lety, již neodpovídá současným potřebám a očekáváním, jako například řádné regulaci znečišťujících látek v kalu (např. nově se objevujících znečišťujících látek, jako jsou léčiva a mikroplasty). V rámci této iniciativy se zhodnotí účinnost směrnice a bude provedena analýza rizik a příležitostí, které s nakládáním s kaly z čistíren odpadních vod v zemědělství aktuálně souvisejí.

5. 3. 2021

Posouzení Evropského statistického programu na období 2013-2017

Iniciativa vyhodnocuje fungování programu a zaměřuje se na období 2018-2020. Posuzovat se bude, zda program funguje, jak bylo zamýšleno; dosažený pokrok při zajišťování snazšího a uživatelsky vstřícnějšího přístupu k oficiálním statistikám; dosažený pokrok při zlepšování dostupnosti dat; přínosy statistických produktů a oblasti možného zlepšení

10. 3. 2021

Posouzení nové schengenské strategie

Pandemie COVID-19, bezpečnostní obavy a otázky řízení migrace vedly země EU k opětovnému zavedení kontrol na vnitřních hranicích, přičemž ty se od roku 2015 i několikrát opakovaly. Komise chce přijmout schengenskou strategii, která by měla tento prostor bez hranic upevnit. Strategie zahrnuje aktualizaci Schengenského hraničního kodexu a přezkum schengenského hodnotícího mechanismu, jehož cílem je zvýšit odolnost schengenského prostoru a přizpůsobit ho měnícím se výzvám, a tak zaručit volný pohyb osob.

16. 3. 2021

Hodnocení znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích

Schengenský hraniční kodex stanoví pravidla pro pohyb lidí mezi zeměmi EU bez hraničních kontrol. Zároveň se uplatňuje u kontrol na vnějších hranicích, a to u osob cestujících do EU ze třetích zemí nebo opačným směrem. Cílem návrhu je změnit pravidla pro dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích schengenského prostoru. Důvodem je řešit, jak zajistit lepší koordinaci nápravných opatření zaváděných členskými státy během pandemií a jak zaručit přetrvávající kontroly mezi zeměmi EU.

16. 3. 2021

Přezkum evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek

Komise byla pověřena revizí pravidel EU pro řešení problematiky znečištění z velkých průmyslových zařízení. Cílem této iniciativy je zlepšit přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí; podpořit revizi úzce souvisejících právních předpisů týkajících se průmyslových emisí; přispět k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu týkajících se nulového znečištění, klimatické neutrality, biologické rozmanitosti a čistšího a oběhovějšího hospodářství

23. 3. 2021

Posouzení rámce prümského rozhodnutí

Stávající rámec prümských rozhodnutí zavedl automatizovanou výměnu DNA, otisků prstů a SPZ vozidel. Účelem této iniciativy je posoudit a vyřešit nedostatky prümského rámce s ohledem na vývoj operativní, technologické, forenzní oblasti a ochrany údajů.

24. 3. 2021

Přezkum insolvenčního práva

V rámci této iniciativy se EU bude zabývat nejdůležitější rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy o úpadku podniků (nebankovních), které představují překážky pro řádné fungování unie kapitálových trhů. Zváží přitom zájmy všech skupin věřitelů – investorů, státní pokladny, zaměstnanců i spotřebitelů.

26. 3. 2021

Posouzení pravidel hospodářské soutěže EU

Pro potřeby podnikatelského prostředí, jež prošlo razantní proměnou zejména v souvislosti s růstem elektronického obchodu, bude v rámci této iniciativy provedena revize pravidel s cílem

poskytnout aktuální pokyny a

splnit potřeby podniků v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Cílem je zavést revidovaná pravidla, až skončí platnost těch stávajících.

26. 3. 2021

Hodnocení obchodní dohody mezi EU a Kolumbií/Ekvádorem/Peru

Hodnocení posuzuje dopad obchodní dohody mezi EU a Kolumbií/Ekvádorem/Peru. Vzhledem k tomu, že Ekvádor se k této dohodě připojil teprve v lednu 2017, studie se zaměřuje na Kolumbii a Peru. Hodnotí tyto aspekty dohody: náklady a přínosy; obchodní a ekonomické dopady; sociální opady; dopad na pracovní trh a lidská práva; dopad na životní prostředí.

26. 3. 2021

Posouzení politické reklamy a její transparentnosti

Tato iniciativa se zaměřuje na hospodářské subjekty, politické strany EU a další aktéry. Cílem je podporovat fungování jednotného trhu pro reklamní služby; zajistit transparentnost zdrojů a účelu reklamy; bojovat proti dezinformacím a zásahům do demokratických systémů zemí EU.

2. 4. 2021

Posouzení cílů obnovy přírody v rámci strategie EU na ochranu biologické rozmanitosti

Biologická rozmanitost mizí bezprecedentním tempem. Tato iniciativa je jedním z hlavních opatření oznámených ve strategii EU na ochranu biologické rozmanitosti do roku 2030. Na základě posouzení dopadů budou v rámci iniciativy navrženy právně závazné cíle obnovy přírody, což pomůže splnit hlavní účel strategie – obnovit biologickou rozmanitost Evropy.

5. 4. 2021

Posouzení systému chráněných zeměpisných opatření

Tyto režimy chrání cenné názvy potravin a nápojů před kopiemi/podvodem a potvrzují, že byly vyrobeny podle přísných norem v určité zemi nebo regionu. Tato iniciativa posílí systém tím, že uzpůsobí systémy označení vhodněji podle potřeb producentů ve všech regionech EU a přezkoumá, jak jsou tradiční potraviny EU propagovány a chráněny.

9. 4. 2021

Posouzení pravidel týkajících se pesticidů

Cílem pravidel EU pro udržitelné používání pesticidů je chránit lidské zdraví a životní prostředí před možnými riziky a dopady používání těchto látek. Pravidla podporují menší objem použití pesticidů prostřednictvím. Konzultace přezkoumá, do jaké míry bylo těchto cílů dosaženo a jak by bylo možné používání pesticidů dále snížit a přispět tak k tomu, aby byly splněny cíle strategie „od zemědělci ke spotřebiteli“ a cíle Zelené dohody pro Evropu.

12. 4. 2021

Hodnocení digitálních poplatků v rámci digitální ekonomiky

EU potřebuje moderní, stabilní regulační a daňový rámec, který bude reagovat na vývoj a výzvy digitální ekonomiky. Cílem této iniciativy je zavést digitální poplatek s cílem řešit otázku spravedlivého zdanění digitální ekonomiky.

12. 4. 2021

Hodnocení standardů bezpečnosti a kvality krve, tkání a buněk používaných k léčebným účelům

Tato iniciativa aktualizuje pravidla EU týkající se vědeckého a technického vývoje v této oblasti, včetně inovativních léčebných postupů. Má se rovněž zabývat (opětovným) výskytem přenosných nemocí, včetně zkušeností získaných během pandemie covid-19, a rostoucí komercializací a globalizací tohoto odvětví, což přispěje k vytvoření Evropské zdravotní unie.

15. 4. 2021

Posouzení nové strategie týkající se lesů

Cílem strategie bude zajistit zdraví a odolnost lesů, což napomůže biologické rozmanitosti, plnění klimatických cílů, zajištění živobytí a oběhové bioekonomice. Zaměří se na ochranu a obnovu lesů v EU, udržitelné hospodaření v lesích a na lesy v ostatních částech světa v případě, že doposud nebyly zahrnuty.

19. 4. 2021

Posouzení demografických změn v EU

V důsledku demografických změn evropská populace stárne. Rozsáhlou veřejnou diskusi na toto téma nastartuje zelená kniha, která stanoví, které otázky spojené se stárnutím obyvatelstva jsou klíčové, a rozebere, jakými způsoby by bylo možné předvídat a reagovat na socioekonomické dopady stárnutí evropského obyvatelstva.

21. 4. 2021

Posouzení pravidel pro průmyslové emise

Tato iniciativa by měla pomoci aktualizovat pravidla EU pro průmyslové emise tak, aby se díky průmyslu i nadále zlepšoval stav životního prostředí v EU. Průmysl má používat metody, jejichž pomocí dostává ekonomika EU udržitelnější charakter a zlepšuje se stav životního prostředí, potažmo zdravotní stav obyvatelstva. Cílem je posoudit pravidla a jejich plnění.

21. 4. 2021

Přezkum daňových předpisů pro alkohol a tabák zakoupená v zahraničí

Podle stávajících pravidel se daň z alkoholu a tabáku, které jednotlivec kupuje pro vlastní potřebu a přepravuje do jiné země EU, platí pouze v zemi, kde bylo zboží zakoupeno. Tyto dohody o přeshraničním nákupu však začaly v poslední době být zneužívány. Několik zemí v této souvislosti vyjádřilo obavy, a to kvůli ušlým příjmům a negativnímu dopadu na veřejné zdraví v jednotlivých státech. Tato iniciativa pravidla přezkoumá, tak aby bylo uvedené zneužívání vyřešeno.

23. 4. 2021

Hodnocení Evropského rámce interoperability a strategie

Tato iniciativa zhodnotí stávající Evropský rámec interoperability (EIF) a posoudí podporu, kterou poskytuje vládám při zřizování interoperabilních digitálních veřejných služeb (tj. služeb, které jsou plně dostupné online a které mohou podniky a občané využít v kterékoli zemi EU). Navrhne rovněž pro vlády zemí EU novou strategii interoperability. Cílem je činnost koordinovat a zavést společné normy pro bezpečné přeshraniční toky údajů a služby veřejného sektoru.

26. 4. 2021

Posouzení nove strategie EU pro půdy

Iniciativa tvoří součást strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Jde o aktualizaci stávající strategie řešení degradace půdy a zachování půdních zdrojů („neutrality z hlediska degradace půdy“). Cílem je chránit úrodnost půdy; omezit erozi a zakrytí půdy, zvýšit v půdě podíl organické hmoty, zjistit, které lokality jsou kontaminovány, obnovit degradované půdy, definovat, co v případě půd představuje „dobrý ekologický stav“

27. 4. 2021

Posouzení nových pravidel, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetiky

V souvislosti s důsledky emisí metanu pro klima připravuje Komise evropskou strategii, která má zabránit únikům metanu v odvětví energetiky. Strategie má obsahovat závazná pravidla monitorování, podávání zpráv, ověřování, zjišťování úniků metanu a nápravy situace v odvětví energetiky (2021) a podporovat ambicióznější cíle EU v oblasti klimatu stanovené na období do roku 2030 a cíl klimatické neutrality do roku 2050.

30. 4. 2021

Konzultace ke zlepšení předpisů EU o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva

Cílem směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí je chránit životní prostředí prostřednictvím trestního práva, vhodných sankcí a přeshraniční spolupráce. Komise nedávno provedla hodnocení směrnice a zjistila, že příslušné cíle nesplňuje. Tato iniciativa se zaměří především na oblast působnosti směrnice, druhy a výše sankcí, justiční spolupráci, organizovanou trestnou činnost, sběr statistických údajů a praktické prosazování práva.

3. 5. 2021

Hodnocení pravidel DPH pro finanční a pojišťovací služby

Stávající pravidla DPH pro finanční a pojišťovací služby jsou často kritizována za to, že jsou složitá, obtížně použitelná a nedrží krok s vývojem nových služeb v tomto odvětví. Mělo to vést k nedostatečné neutralitě DPH (podniky, které nemají nárok na vrácení DPH v souvislosti s finančními a pojišťovacími službami); právní nejistotě podniků a vysokým správním a regulačním nákladům. Iniciativa chce tyto otázky vyřešit modernizací způsobu uplatňování DPH v tomto odvětví.

3. 5. 2021

Kontrola účelnosti právních předpisů EU týkajících se násilí páchaného na ženách a domácího násilí

V rámci této iniciativy bude zahájena kontrola účelnosti (hodnocení) s cílem posoudit, jaká další opatření lze v této otázce přijmout. Konkrétně se bude zjišťovat, zda stávající právní předpisy EU pomáhají předcházet násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a bojovat proti němu a zda v právních předpisech existují nějaké mezery, jsou opatření EU v souladu s prameny mezinárodního práva a je třeba ženy proti této formě diskriminace ještě více chránit.

10. 5. 2021

Hodnocení boje proti genderově podmíněnému násilí

Cílem této iniciativy je zajistit jednotné normy pro předcházení takovému násilí, ochranu obětí a potrestání pachatelů. Bude zahrnovat výsledky průběžného hodnocení („kontroly účelnosti“) stávajících právních předpisů EU týkajících se násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Podle zjištěných nedostatků bude obsahovat návrhy na posílená opatření EU a bude posuzovat jejich dopad.

10. 5. 2021

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021