Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v květnu 2021

Euroskop, 10.05.2021

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. květnu 2021. 

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení nových pravidel, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetiky

V souvislosti s důsledky emisí metanu pro klima připravuje Komise evropskou strategii, která má zabránit únikům metanu v odvětví energetiky. Strategie má (1) obsahovat závazná pravidla monitorování, podávání zpráv, ověřování, zjišťování úniků metanu a nápravy situace v odvětví energetiky (2021). (2) Podporovat ambicióznější cíle EU v oblasti klimatu stanovené na období do roku 2030 a cíl klimatické neutrality do roku 2050.

1. 5. 2021

Konzultace ke zlepšení předpisů EU o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva

Cílem směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí je chránit životní prostředí prostřednictvím trestního práva, vhodných sankcí a přeshraniční spolupráce. Komise nedávno provedla hodnocení směrnice a zjistila, že příslušné cíle nesplňuje. Tato iniciativa se zaměří především na oblast působnosti směrnice, druhy a výše sankcí, justiční spolupráci, organizovanou trestnou činnost, sběr statistických údajů a praktické prosazování práva.

3. 5. 2021

Přezkum pravidel DPH pro finanční a pojišťovací služby

Stávající pravidla DPH pro finanční a pojišťovací služby jsou často kritizována za to, že jsou složitá, obtížně použitelná a nedrží krok s vývojem nových služeb v tomto odvětví. Podle všeho to vedlo k: nedostatečné neutralitě DPH (podniky, které nemají nárok na vrácení DPH v souvislosti s finančními a pojišťovacími službami); právní nejistotě podniků; vysokým správním a regulačním nákladům. Iniciativa chce tyto otázky vyřešit modernizací způsobu uplatňování DPH v tomto odvětví.

3. 5. 2021

Hodnocení pravidel DPH pro finanční a pojišťovací služby

Stávající pravidla DPH pro finanční a pojišťovací služby jsou často kritizována za to, že jsou složitá, obtížně použitelná a nedrží krok s vývojem nových služeb v tomto odvětví. Mělo to vést k nedostatečné neutralitě DPH (podniky, které nemají nárok na vrácení DPH v souvislosti s finančními a pojišťovacími službami); právní nejistotě podniků a vysokým správním a regulačním nákladům. Iniciativa chce tyto otázky vyřešit modernizací způsobu uplatňování DPH v tomto odvětví.

3. 5. 2021

Přezkum pokynů v rámci Transevropské dopravní sítě

Cílem politiky EU v oblasti dopravní infrastruktury je usnadnit dopravu po celé Evropě a snížit regionální, hospodářské a sociální rozdíly rozvojem propojené infrastruktury pro leteckou, silniční, železniční a lodní dopravu (transevropská dopravní síť). Tato politika je upravena nařízením č. 1315/2013, které stanoví pokyny pro: investice členských států a EU do dopravní infrastruktury a cílené financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy a dalších příslušných programů EU. Cílem této iniciativy je tyto pokyny přezkoumat.

5. 5. 2021

Kontrola účelnosti právních předpisů EU týkajících se násilí páchaného na ženách a domácího násilí

V rámci této iniciativy bude zahájena kontrola účelnosti (hodnocení) s cílem posoudit, jaká další opatření lze v této otázce přijmout. Konkrétně se bude zjišťovat, zda stávající právní předpisy EU pomáhají předcházet násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a bojovat proti němu a zda v právních předpisech existují nějaké mezery, jsou opatření EU v souladu s prameny mezinárodního práva a je třeba ženy proti této formě diskriminace ještě více chránit.

10. 5. 2021

Hodnocení boje proti genderově podmíněnému násilí

Cílem této iniciativy je zajistit jednotné normy pro předcházení takovému násilí, ochranu obětí a potrestání pachatelů. Bude zahrnovat výsledky průběžného hodnocení („kontroly účelnosti“) stávajících právních předpisů EU týkajících se násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Podle zjištěných nedostatků bude obsahovat návrhy na posílená opatření EU a bude posuzovat jejich dopad.

10. 5. 2021

Posouzení modernizace justiční spolupráce mezi zeměmi EU při využití digitálních technologií

Cílem této iniciativy je zefektivnit justiční spolupráci u přeshraničních případů v rámci celé EU a zvýšit její účinnost a odolnost vůči krizím, jako je pandemie COVID-19. Jedním z předpokladů je povinnost příslušných vnitrostátních orgánů používat pro komunikaci digitální technologii namísto tradiční listinné korespondence. Zároveň se má zlepšit přístup ke spravedlnosti tím, že se zajistí, aby jednotlivci, podniky a odborníci z právní oblasti, kteří se v daných případech angažují, měli možnost komunikovat s příslušnými orgány v ostatních zemích elektronicky.

11. 5. 2021

Posouzení úřadu EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví

Koronavirová pandemie nám ukázala, že řešení zdravotních krizí je potřeba koordinovat na úrovni EU. Poukázala nám na nedostatky v sestavování prognóz, například co do vztahu poptávky a nabídky, připravenosti či vhodných nástrojů reakce. Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) poslouží jako ústřední prvek snah o posílení Evropské zdravotnické unie. Zajistí se jím naše lepší připravenost na závažné přeshraniční zdravotní hrozby, umožní se rychlá dostupnost potřebných protiopatření, přístup k náležitým nástrojům a jejich rychlá distribuce.

12. 5. 2021

Hodnocení Agentury EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) v letech 2016–2020

Agentura CEPOL připravuje, provádí a koordinuje odbornou přípravu příslušníků donucovacích orgánů zabývajících se závažnou a organizovanou trestnou činností v celé EU. Tato iniciativa zahájí hodnocení agentury CEPOL. Konkrétně bude posouzeno, zda CEPOL funguje tak, jak bylo zamýšleno (např. dopad, účinnost, efektivita); shromáždí se informace pro další postup v této oblasti politiky; posoududí se spolupráce Evropské policejní akademie (CEPOL) s příslušnými mezinárodními organizacemi a orgány EU.

13. 5. 2021

Posouzení Akčního plánu EU na období 2021–2025 – Boj proti převaděčství migrantů

Převaděčství migrantů je globální trestnou činností, která vystavuje migranty život ohrožujícím rizikům. Nový pakt EU o migraci a azylu staví prevenci převaděčství a boj proti němu do centra svého komplexního přístupu k migraci. Akční plán EU proti převaděčtví migrantů na období 2021–2025 se zaměří na spolupráci v rámci EU a výměnu informací; nově se objevující jevy boje proti převaděčství a cílenější spolupráci se zeměmi původu a tranzitu.

14. 5. 2021

Aktualizace pravidel počítačových rezervačních systémů v rámci letecké dopravy

Rezervaci letenek lze provést celou řadou způsobů. Proto chce EU přezkoumat pravidla týkající se distribuce letenek prostřednictvím počítačových rezervačních systémů a posoudit, zda pravidla stále plní svůj účel. V rámci této iniciativy se posoudí možnosti jejich případné aktualizace.

18. 5. 2021

Revize rámce pro krizové řízení bank a pojištění vkladů

Účelem revize je učinit rámec efektivnějším, flexibilnějším a koherentnějším pro řešení úpadku nebo platební neschopnosti bank v EU; zajistit, aby se vkladatelům dostalo rovného zacházení; poskytnout vkladatelům větší ochranu, a to i případným vytvořením společného mechanismu ochrany vkladatelů.

20. 5. 2021

Hodnocení právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže

Tato iniciativa si klade za cíl definovat oblast působnosti právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže a umožnit zlepšení pracovních podmínek prostřednictvím kolektivních smluv - nejen pro zaměstnance, ale za určitých okolností i pro samostatně výdělečně činné osoby.

28. 5. 2021

Hodnocení zjednodušení postupů s ohledem na plnění daňových povinností

V zájmu zajištění spravedlivých daňových postupů v celé Unii Komise doporučuje, aby země EU zjednodušily daňové povinnosti a zajistily dodržování práv daňových poplatníků. Záměrem této iniciativy je zlepšit plnění daňových povinností a vztahy mezi daňovými správami a daňovými poplatníky v EU (zejména prostřednictvím větší transparentnosti, orientace na služby a využívání digitálních technologií). Za tímto účelem se iniciativa snaží identifikovat/podporovat řádné správní postupy a lépe koordinovat vnitrostátní právní předpisy týkající se práv daňových poplatníků.

2. 6. 2021

Hodnocení posílení pravidel správní spolupráce a rozšíření výměny informací

Daňové podvody a úniky znamenají ztrátu prostředků, které by mohly být použity např. na zdravotní péči a vzdělávání. Navzdory opatřením přijatým v posledních letech hrozí, že nové alternativní platební prostředky a investice zvrátí pokrok, jehož bylo dosaženo v oblasti daňové transparentnosti, a podstatně zvýší riziko daňových úniků. Tato iniciativa pozměňuje směrnici o správní spolupráci v oblasti daní (DAC), aby se zajistilo, že pravidla EU budou držet krok s vývojem ekonomiky. Zároveň do působnosti směrnice zahrne další oblasti, jako jsou kryptoaktiva a elektronické peníze.

2. 6. 2021

Hodnocení online postupu podávání žádostí o víza a digitální víza

Jak bylo oznámeno v paktu o migraci a azylu, iniciativa má za cíl zavést digitální víza, jež nahradí papírový vízový štítek, který se v současnosti používá, a umožní osobám, které plánují cestovat do EU, podat žádost o vízum online. (Převážně) Bezpapírový a bezkontaktní postup udělování víz bude nákladově efektivnější a ušetří čas cestujícím i konzulátům a zároveň zajistí nejvyšší úroveň bezpečnosti na hranicích EU.

3. 6. 2021

Posouzení iniciativy pro udržitelné produkty

Na základě této iniciativy dojde k revizi směrnice o ekodesignu a budou navržena příslušná nová legislativní opatření s cílem zajistit vyšší udržitelnost produktů, které jsou umisťovány na trh EU. Z produktů, které déle vydrží, lze je recyklovat, opravovat, opětně používat a jsou energeticky účinnější, budou mít prospěch nejen spotřebitelé, ale i životní prostředí a klima obecně. Kromě toho se má v rámci této iniciativy řešit přítomnost škodlivých chemických látek ve výrobcích, jako jsou např. elektronika a zařízení pro informační a komunikační technologie; textilní výrobky; nábytek; ocel, cement a chemické produkty.

9. 6. 2021

Posouzení právního rámec pro přeshraniční policejní spolupráci

Úroveň policejní spolupráce mezi zeměmi EU se značně liší. Je proto nutné zavést celounijní právní nástroj pro účinnou prevenci přeshraniční závažné a organizované trestné činnosti (včetně počítačové kriminality a terorismu) a boj proti ní.

Cílem této iniciativy v rámci strategie bezpečnostní unie je vytvořit právní rámec pro přeshraniční policejní spolupráci. Zefektivní a zkonsoliduje různé nástroje EU do jednoho moderního a soudržného právního textu EU.

14. 6. 2021

Posouzení mechanismu pro odrazování a mírnění donucovacích opatření ze strany zemí mimo EU

Účelem této iniciativy je vytvořit mechanismus, který by EU umožnil reagovat na praktiky třetích zemí, které se snaží vyvíjet tlak na Unii nebo její členské země, aby přijaly nebo stáhly konkrétní politická opatření. Cílem je takovým donucovacím opatřením zabránit nebo je kompenzovat, a to v souladu s mezinárodním právem.

15. 6. 2021

Hodnocení pravidel v rámci boje proti terorismu

V rámci této iniciativy se budou hodnotit pravidla EU sloužící k boji proti terorismu (směrnice 2017/541). Při hodnocení se posoudí, zda pravidla fungují zamýšleným způsobem. Posoudí se rovněž jejich dopad na oblast základních práv a svobod; oblast právního státu; úroveň ochrany a pomoc poskytovanou obětem terorismu.

16. 6. 2021

Posouzení modernizace pravidel EU ohledně doplňkových látek u výživy zvířat

Unijní pravidla týkající se doplňkových látek zajišťují, že v EU lze prodávat pouze ty, které jsou bezpečné a účinné, a že je zakázáno používat antimikrobiální látky jako stimulátory růstu. Tato aktualizace usnadní uvádění udržitelných a inovativních látek na trh a zefektivní postup jejich povolování, aniž by se tím ohrozilo zdraví a bezpečnost potravin. Mělo by to zvýšit udržitelnost chovu hospodářských zvířat a snížit jeho dopad na životní prostředí v souladu se strategií EU „od zemědělce ke spotřebiteli“. Rovněž by to mělo zamezit únikům uhlíku spojených s dovozem.

17. 6. 2021

Revize předpisů EU o přístupu na trh v rámci plynárenských sítí

Plně funkční vnitřní trh s energií je klíčem k zajištění bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti průmyslu a cenově dostupné energie pro spotřebitele. Přispívá rovněž k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Tato iniciativa navrhuje revizi pravidel EU v oblasti zemního plynu. Účelem je usnadnit vstup obnovitelných a nízkouhlíkových plynů na trh a odstranit veškeré nepřiměřené regulační překážky.

18. 6. 2021

Posouzení zjednodušení postupů při kontrole fúzí

Cílem této iniciativy je zjednodušit postupy při kontrole fúzí, aniž by bylo ohroženo účinné prosazování pravidel spojování podniků. Bude se vztahovat jak na zjednodušené, tak pokud možno i na nezjednodušené fúze. Zefektivnění kontroly fúzí v EU a menší zátěž v případech, které pravděpodobně nevyvolají obavy z narušení hospodářské soutěže, umožní Komisi věnovat se více případům, jež vyžadují podrobné šetření.

18. 6. 2021

Posouzení spotřební daně z tabákových výrobků

Zdanění tabáku je považováno za nákladově nejefektivnější nástroj ke snížení spotřeby a rozšíření tabáku. Vysoký počet kuřáků v EU je nadále velkým problémem: Kouří 26 % dospělých a 29 % mladých lidí a rozdíly v cenách mezi zeměmi EU vedou k neúmyslným přeshraničním nákupům. Tato iniciativa je součástí plánu EU pro boj proti rakovině. Bude uplatňovat komplexní přístup, který kromě zdanění řeší také otázky veřejného zdraví, nedovoleného obchodu a ohrožení životního prostředí.

22. 6. 2021

Revize směrnice o energetické náročnosti budov

V roce 2020 představila Komise svou iniciativu „renovační vlna“ na podporu energetické renovace budov v EU. Tato strategie obsahuje akční plán s těmito prvky: regulační, finanční a zmocňovací opatření; a cíl alespoň zdvojnásobit do roku 2030 roční podíl energetických renovací budov. Tento cíl vyžaduje revizi příslušného právního aktu EU, směrnice o energetické náročnosti budov. Revize se zaměří na ustanovení, která mají zásadní význam pro podporu renovace budov.

22. 6. 2021

Hodnocení finanční pomoci EU

EU poskytuje nečlenským partnerským zemím úvěry nebo granty v podobě makrofinanční pomoci. Tato analýza posoudí výsledky 15 hodnocení finanční pomoci, která byla uskutečněna v letech 2010–20; posílí správu znalostí, čímž se zlepší nástroj pro finanční pomoc a zvýší transparentnost a odpovědnost v činnostech generálního ředitelství Komise pro hospodářské a finanční záležitosti.

22. 6. 2021

Přezkum pravidel týkajících se právního statusu a financování evropských politických stran

Jedním z hlavních cílů přezkumu nařízení č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a přidružených nadací je větší transparentnost a jasnější pravidla financování těchto stran a nadací. Přezkum je součástí akčního plánu pro evropskou demokracii a jeho účelem je zajistit silnější volební zastoupení občanů evropskými politickými stranami a tudíž větší demokratickou legitimitu těchto stran před příštími volbami do Evropského parlamentu.

22. 6. 2021

Hodnocení dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

 

Hodnocení se zaměří na správní rámec, který dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu vytvářejí; dopady, které tyto dohody mají v EU a v partnerských zemích a na rozsah, v jakém je očekávaných cílů dosaženo. Hodnocení by rovněž mohlo být podkladem pro doporučení, jak dohody do budoucna vylepšit, aby se zvýšil jejich dopad a relevantnost pro EU a partnerské země.

23. 6. 2021

Přezkum marketingové politiky – Zemědělské a potravinářské produkty EU

Evropské politika na podporu zemědělství pomáhá zemědělcům a potravinářskému průmyslu prodávat jejich produkty na stále konkurenčnějším globálním trhu.

Komise provádí přezkum této politiky s cílem zvýšit její příspěvek k udržitelné produkci a spotřebě, a to v souladu s přechodem na stravu, která je více založená na rostlinách, s menším obsahem červeného a zpracovaného masa a s větším množstvím ovoce a zeleniny.

23. 6. 2021

Posouzení okamžitých plateb

V rámci této iniciativy se posoudí, zda je nutné podporovat iniciativy pro celoevropský trh týkající se okamžitých plateb. Při posouzení dopadů iniciativy se zjistí, zda: jsou v této oblasti zapotřebí nové právní předpisy; by byla vhodná nelegislativní opatření a existují jiné možnosti.

23. 6. 2021

Přezkum volebních pravidel

Pravidla EU umožňují občanům EU volit a kandidovat v obecních volbách v zemi svého bydliště. Tato iniciativa navrhuje přezkoumat tato pravidla s cílem: (1) pomoci občanům uplatnit jejich právo účastnit se obecních voleb; (2) zvýšit povědomí o tomto právu a (3) zohlednit nedávný vývoj, včetně brexitu. Tato aktualizace pomůže podpořit širokou a inkluzivní participaci tím, že občanům EU, kteří pobývají v jiné zemi Unie, umožní účast v obecních volbách v Evropě za stejných podmínek jako státním příslušníkům dané země.

12. 7. 2021

Přezkum volebních pravidel

Pravidla EU umožňují unijním občanům, kteří pobývají v jiné zemi EU, volit a kandidovat ve volbách do EU v zemi, v níž mají bydliště. Tato iniciativa navrhuje přezkoumat tato pravidla s cílem usnadnit výkon tohoto práva. Bude (1) podporovat spolupráci mezi zeměmi EU a další opatření s cílem umožnit včasnou a účinnou komunikaci s občany a širší demokratickou účast a (2) pomáhat lépe řešit otázku vícenásobného hlasování (hlasování ve více než jedné zemi ve stejných volbách).

12. 7. 2021

Hodnocení směrnice o sdílení geoprostorových dat o životním prostředí

V rámci hodnocení by se mělo posoudit, zda je směrnice: (1) účinná a účelná při ochraně životního prostředí; (2) nadále relevantní pro zúčastněné strany; (3) v souladu s dalšími právními předpisy EU, konkrétně s novou iniciativou týkající se datového prostoru realizovanou podle Zelené dohody pro Evropu.

12. 7. 2021

Posouzení rozšíření příležitostí k celoživotnímu učení a zaměstnatelnosti

Mikrokredity lze získat prostřednictvím krátkých studijních programů, po jejichž absolování se vydává certifikace dovedností. Cílem této iniciativy je: (1) zlepšit kvalitu, uznávání a využívání mikrokreditů, a nabídnout tak různorodější skupině studujících nové příležitosti k rozšíření jejich dovedností; (2) povzbudit občany EU k pohybu v rámci Unie za účelem vzdělávání, odborné přípravy nebo práce s cílem vytvořit do roku 2025 Evropský prostor vzdělávání a (3) jako vzory zapojit aliance evropských univerzit a centra excelence odborného vzdělávání.

13. 7. 2021

Hodnocení nástroje ke zlepšení přístupu k odborné přípravě

V rámci evropské agendy dovedností Komise posoudí, jak by případná evropská iniciativa v této oblasti mohla pomoci odstranit stávající nedostatečné možnosti přístupu k odborné přípravě a pomoci dospělým úspěšně zvládat přesuny na trhu práce. Součástí posouzení budou rozsáhlé konzultace s členskými státy, sociálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami.

16. 7. 2021

Hodnocení Celního kodexu Unie – hodnocení v polovině období

V rámci hodnocení se posoudí, do jaké míry je celní kodex Unie efektivní a zda plní stanovený účel. Mezi hodnocené aspekty patří: (1) usnadnění obchodu v EU; (2) zajištění řádných kontrol; (3) zjednodušení celních předpisů a (4) vytváření bezpapírového prostředí.

19. 7. 2021

Posouzení aktualizace dobrovolnické činnosti mládeže

Tato aktualizace obsahuje doporučení pro země EU, jak usnadnit mladým lidem účast na dobrovolnických projektech v celé EU, a to i v rámci Evropského sboru solidarity. Cílem je: (1) odstranit administrativní, právní a finanční překážky; (2) vyjasnit, co se očekává od organizací zapojených do projektů zahrnujících více zemí; (3) pomáhat těmto organizacím při budování kapacit pro zajištění bezpečných a vysoce kvalitních aktivit činností se skutečnou vzdělávací hodnotou.

21. 7. 2021

Posouzení aktualizace pravidel o čištění městských odpadních vod

Cílem uvedené iniciativy je provést revizi směrnice na základě nedávného hodnocení, v němž bylo zjištěno několik nedostatků, a rovněž s ohledem na řešení nových potřeb společnosti.

21. 7. 2021

Přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů

V rámci této iniciativy se aktualizují pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů. Práva k průmyslovým vzorům chrání vzhled výrobku vyplývající z jeho vlastností, jako je tvar, barva nebo použitý materiál, před neoprávněným použitím.

Cílem iniciativy je: (1) modernizovat, vyjasnit a posílit ochranu průmyslových vzorů; (2)) zajistit, aby ochrana průmyslových vzorů byla v celé EU přístupnější a cenově dostupnější; (3) zajistit, aby předpisy EU a vnitrostátní předpisy upravující ochranu průmyslových vzorů byly lépe slučitelné; (4) sbližovat pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů u náhradních dílů používaných k opravám.

22. 7. 2021

Hodnocení ochrany zeměpisných označení nezemědělských produktů v rámci EU

V současné době neexistuje celounijní systém na ochranu zeměpisných označení nezemědělských produktů (např. řemeslných výrobků či průmyslového zboží). Tyto produkty jsou však často důležitou součástí identity kraje, stimulují cestovní ruch a vytvářejí pracovní místa. Jednotný systém by měl (1) pomoci výrobcům udržet si konkurenceschopnost na specializovaných trzích; (2) poskytovat poskytoval spotřebitelům lepší informace o pravosti produktů a (3) podpořit regionální hospodářství.

22. 7. 2021

Hodnocení Evropského prostoru pro data

Evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví má za cíl: (1) prosazovat bezpečnou výměnu údajů o pacientech (včetně situací v zahraničí) a zajišťovat, aby občané měli nad svými zdravotními údaji kontrolu; (2) podporovat výzkum v oblasti léčby, léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a výsledků; (3) prosazovat přístup ke zdravotním údajům a jejich využívání pro účely výzkumu, tvorby politik a regulace, při zajištění důvěryhodného správního rámce a dodržování pravidel ochrany údajů; (4) podporovat rozvoj digitálních zdravotnických služeb; (5) objasňovat bezpečnost a odpovědnost umělé inteligence ve zdravotnictví.

26. 7. 2021

Hodnocení práv pacientů

Podle směrnice 2011/24 mají občané EU právo vyhledat plánovanou zdravotní péči v jiné zemi EU. Mohou rovněž žádat o úhradu nákladů na léčbu ze systému zdravotní péče svého státu nebo od poskytovatele zdravotního pojištění. Toto hodnocení posoudí, jak pravidla EU fungují v praxi, zejména pokud jde o: (1) zajištění přístupu pacientů k bezpečné a vysoce kvalitní zdravotní péči v jiné zemi EU; (2) podporu spolupráce mezi vnitrostátními poskytovateli zdravotní péče, a to i v oblasti vzácných onemocnění a evropských referenčních sítí.

27. 7. 2021

Revize předpisů týkajících se léčivých přípravků pro děti a vzácná onemocnění

Předpisy EU týkající se podpory vývoje léčivých přípravků pro děti a osoby se vzácnými onemocněními platí již téměř 20 let. Tato revize se snaží vyřešit nedostatky zjištěné během nedávného hodnocení předpisů. Jejím cílem je zajistit: (1) vývoj výrobků pro specifické potřeby dětí a pacientů se vzácnými onemocněními; (2) včasný přístup těchto skupin k léčivým přípravkům; (3) účinné postupy posuzování a registrace.

30. 7. 2021

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v lednu 2022

Euroskop, 10.01.2022

Veřejné konzultace v srpnu 2021

Euroskop, 10.08.2021