Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v srpnu 2021

Euroskop, 10.08.2021

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. srpnu 2021. 

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení Strategie EU pro retailové investory

 

 

Cílem této iniciativy je zajistit, aby se spotřebitelé nebáli investovat na kapitálových trzích, aby se zlepšily výsledky fungování trhů a zvýšila se participace spotřebitelů. Pokud bude na kapitálových trzích investovat více spotřebitelů a kapitál bude směřovat do firem ze soukromého sektoru, mohlo by to pomoci oživit ekonomiku po hospodářských dopadech pandemie covid-19.

3. 8. 2021

Hodnocení Strategie EU pro udržitelné textilní výrobky

Tato strategie má pomoci přejít ke klimaticky neutrálnímu oběhovému hospodářství, v němž budou výrobky navrženy tak, aby byly trvanlivější, opětovně použitelné, opravitelné, recyklovatelné a energeticky účinnější. Cílem je zajistit, aby se textilní průmysl zotavil z koronavirové krize udržitelným způsobem, konkrétně aby se: zvýšila jeho konkurenceschopnosti; uplatňovaly zásady oběhového hospodářství na výrobu, výrobky, spotřebu, nakládání s odpady a na druhotné suroviny; investovalo do výzkumu a inovací.

4. 8. 2021

Posouzení modré ekonomiky

Řasy představují z velké části nevyužitý zdroj pro výrobu potravin, krmiv, léčiv, bioplastů, hnojiv a biopaliv. Mají přitom omezenou uhlíkovou a environmentální stopu. Tato iniciativa stanoví, jak může EU zvýšit udržitelnou produkci, bezpečnou spotřebu a inovativní využívání řas a produktů z nich. To napomůže splnění cílů Zelené dohody pro Evropu, přechodu na ekologickou, oběhovou a uhlíkově neutrální EU i oživení po skončení pandemie covid-19.

11. 8. 2021

Posouzení uvádění spotřeby energie na energetických štítcích mobilních telefonů a tabletů

Energetické štítky EU poskytují při nákupu jasný a srozumitelný údaj o energetické účinnosti výrobků v místě nákupu. Spotřebitelé díky nim mohou ušetřit peníze na účty za spotřebu energii v domácnostech a zároveň pomoct snížit emise skleníkových plynů v celé EU. Tato iniciativa doplňuje souběžné prováděcí nařízení o ekodesignu. Cílem je zavést případně požadavky na označování podporující ekodesign, jež spotřebitelům poskytne lepší informace o udržitelnosti výrobku.

23. 8. 2021

Hodnocení iniciativy – Ekodesign mobilních telefonů a tabletů

Tato iniciativa byla plánována v rámci akčního plánu pro oběhové hospodářství na rok 2020 podle cílů Zelené dohody pro Evropu týkajících se účinného využívání zdrojů. Cílem je zajistit, aby: design mobilních telefonů a tabletů zaručil, že budou energeticky účinný a trvanlivé; je spotřebitelé byli schopni snadno opravit, aktualizovat a provádět údržbu; bylo možné zařízení opětovně používat a recyklovat.

23. 8. 2021

Přeshraniční rodičovství

Rodičovství prokázané v jedné zemi EU nemusí být uznáno v jiné zemi Unie. To může vést k problémům při cestování nebo přestěhování do jiné země EU a může ohrozit práva dítěte odvozená z rodičovství (např. výživné, dědictví). Cílem této iniciativy je zajistit, aby rodičovství, které je prokázané v jedné zemi EU, bylo uznáváno v celé Unii. Dětem tak zůstanou jejich práva i v tzv. přeshraničních situacích, zejména pokud s rodinou cestují nebo se přestěhují v rámci EU.

25. 8. 2021

Posouzení vyhýbání se daňovým povinnostem v EU

Opatření na úrovni EU v posledních letech poskytla nové účinné nástroje omezující používání nekalých a agresivních daňových struktur ze strany společností s přeshraniční působností. Nicméně právnické osoby a opatření, které mají nulovou – nebo pouze minimální – obchodní přítomnost a hospodářskou činnost, představují i nadále riziko. Tato iniciativa prozkoumá nejvhodnější možnosti, jak zajistit, aby právní subjekty a právní struktury v EU bez podstatné obchodní přítomnosti neměly prospěch z daňových výhod.

27. 8. 2021

Posouzení revize obchodních norem EU týkajících se zemědělských produktů

Obchodní normy EU pro zemědělské produkty zajišťují vysokou úroveň kvality. Některé normy jsou však nyní zastaralé nebo mohou bránit úsilí o zvýšení účinnosti a udržitelnosti potravinového systému.

Cílem této iniciativy je aktualizovat tyto normy tak, aby bylo možné: podporovat dodávky udržitelnějších výrobků spotřebitelům; zjednodušit stávající právní předpisy, které využívají několika právních nástrojů, sladit pravidla EU s požadavky Lisabonské smlouvy.

31. 8. 2021

Posouzení revize obchodních norem EU týkajících se zemědělských produktů

Obchodní normy EU pro zemědělské produkty zajišťují vysokou úroveň kvality. Některé normy jsou však nyní zastaralé nebo mohou bránit úsilí o zvýšení účinnosti a udržitelnosti potravinového systému. Cílem této iniciativy je aktualizovat tyto normy tak, aby bylo možné: (1) podporovat dodávky udržitelnějších výrobků spotřebitelům; (2) zjednodušit stávající právní předpisy, které využívají několika právních nástrojů; (3) sladit pravidla EU s požadavky Lisabonské smlouvy.

31. 8. 2021

Posouzení digitálních zásad

V rámci této iniciativy se v návaznosti na sdělení o digitálním kompasu předkládá soubor zásad, jimiž by se definovala evropská cesta k digitální společnosti. Cílem je poskytnout veřejnosti nezbytné informace a nabídnout tvůrcům politik a digitálním operátorům vodítko pro jejich činnost v digitálním prostředí.

2. 9. 2021

Hodnocení Aktu o datech a pozměněných pravidel právní ochrany databází

Komise chce zajistit spravedlivé podmínky pro to, jak bude hodnota plynoucí z využívání dat sdílena mezi podniky, spotřebiteli a odpovědnými veřejnými orgány. Tato iniciativa, známá jako „Data Act“, má za cíl usnadnit přístup k datům a jejich využívání, a to jak mezi podniky navzájem, tak mezi podniky a orgány státní správy, a přezkoumat pravidla právní ochrany databází. Usiluje o rovnováhu mezi právy na přístup k datům a pobídkami k investicím do dat, aniž by se měnila stávající pravidla pro ochranu údajů.

3. 9. 2021

Posouzení nového rámce pro městskou mobilitu

Opatření předkládaná v rámci této iniciativy mají podpořit země EU v rozvoji systémů městské dopravy, které jsou bezpečné, přístupné, inkluzivní, cenově dostupné, inteligentní, odolné a neprodukují emise. Cílem je pomoci EU dosáhnout klimatického cíle, který si stanovila do roku 2050. Iniciativa navazuje na balíček opatření v oblasti městské mobility z roku 2013.

23. 9. 2021

Posouzení environmentální udržitelnosti

Podle strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti a sdělení o Evropském prostoru vzdělávání by měla Komise v roce 2021 navrhnout doporučení týkající se vzdělávání na téma environmentální udržitelnosti pro všechny věkové kategorie studujících a všechny vzdělávací stupně. Tato iniciativa je prvním krokem, kterým má EU napomoci ke spolupráci členských zemí v zájmu vytvoření stabilnějších opatření týkajících se vzdělávání v oblasti udržitelnosti životního prostředí, změny klimatu, biodiverzity a souvisejících témat.

24. 9. 2021

Hodnocení posílení mandátu úřadů EU pro vyhledávání majetku z trestné činnosti

Zmrazování a konfiskace výnosů z trestné činnosti jsou důležitou součástí boje proti organizované trestné činnosti, neboť pachatelé trestné činnosti díky nim přicházejí o finanční zisky. Země EU zřídily úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, které pomáhají vysledovat a identifikovat majetek z trestné činnosti. Mají proto význam pro proces vyhledávání majetku z trestné činnosti. Cílem této iniciativy je posílit mandát těchto úřadů. Iniciativa je součástí širšího úsilí o modernizaci pravidel EU pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a o dosažení toho, aby se trestná činnost nevyplácela.

27. 9. 2021

Přezkum boje proto organizované trestné činnosti

Komise nedávno zveřejnila zprávu nazvanou Vyhledávání a konfiskace majetku: zajištění toho, aby se trestná činnost nevyplácela. Konstatuje se v ní, že míra konfiskace výnosů z trestné činnosti v EU je příliš nízká (pouze okolo 1 %) a umožňuje tak organizovaným zločineckým skupinám rozšiřovat svou trestnou činnost a pronikat do legální ekonomiky. Účelem revize směrnice o konfiskaci je modernizovat právní předpisy EU týkající se vymáhání majetku a zlepšit schopnost vnitrostátních orgánů při zajišťování toho, aby se trestná činnost nevyplácela.

27. 9. 2021

Přezkum týkající se uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku

Pravidla EU týkající se uvádění finančních služeb na trh na dálku podporují volný pohyb finančních služeb na jednotném trhu tím, že sjednocují pravidla na ochranu spotřebitele v různých zemích EU pro finanční služby prodávané na dálku (např. telefonicky, poštou, přes internet atd.) Tato iniciativa tyto právní předpisy přezkoumá na základě výsledků nedávného hodnocení, které identifikovalo několik problémů, jež brání tomu, aby pravidla fungovala tak, jak bylo zamýšleno.

28. 9. 2021

Posouzení problematiky slabých výsledků v oblasti základních dovedností a předčasného ukončování školní docházky a odborné přípravy

V zájmu budování Evropského prostoru vzdělávání, který má vzniknout do roku 2025, plánuje Komise zahájit iniciativu „Cesty k úspěchu ve škole“. Má přispět k dosahování lepších výsledků při vzdělávání, aby šanci dostali všichni Evropané: (1) pomůže žákům dosáhnout základní úrovně základních dovedností (čtení, matematika a přírodní vědy); (2) sníží míru předčasného ukončování školní docházky/odborné přípravy; (3) bude žáky motivovat k dokončení vyššího středoškolského vzdělání. Výsledkem má být návrh doporučení Rady, který se zaměří na nejvíce ohrožené skupiny.

30. 9. 2021

Posouzení revize finančních pravidel pro souhrnný rozpočet EU

Cílem je přezkoumat, zda je třeba sladit finanční pravidla týkající se rozpočtu EU (dále jen „finanční nařízení“) s balíčkem víceletého finančního rámce a zda je zapotřebí určité aspekty zdokonalit.

1. 10. 2021

Revize pravidel hospodářské soutěže EU

Iniciativa má přezkoumat

pravidla, podle nichž mají výjimku z některých hledisek právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže dohody o výzkumu a vývoji a specializační dohody a

pokyny, které tato pravidla doprovázejí.

5. 10. 2021

Posouzení snížení zvýhodnění dluhového financování

Cílem této iniciativy je povzbudit společnosti k tomu, aby své investice financovaly spíše kapitálovými příspěvky než prostřednictvím dluhového financování. Předlužení by mohlo ohrozit stabilitu finančního systému a zvýšit riziko úpadků, což by následně zvýšilo nezaměstnanost. Tato iniciativa má zavést úlevu pro nové investice financované z vlastního kapitálu, aby se snížilo zvýhodnění dluhu. Celý režim má zahrnovat řadu přísných pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, aby byla zajištěna daňová spravedlnost.

7. 10. 2021

Přezkum pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit

Přezkum se zabývá tím, jak lépe bránit prodeji legálně získaných střelných zbraní na černém trhu a jak se přizpůsobit současným hrozbám. Mělo by se:

zajistit jednotné provádění protokolu OSN o střelných zbraních v EU; zajistit účinné sledování střelných zbraní v mezinárodních transakcích; zlepšit výměnu informací mezi vnitrostátními orgány; usnadnit zákonný mezinárodní obchod se střelnými zbraněmi a co nejvíce snížit administrativní zátěž pro podniky.

11. 10. 2021

Přezkum pravidel EU týkajících se ochrany mořského prostředí

Podle rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí měly země EU vypracovat strategie, díky nimž měl být dosažen „dobrý stav mořského prostředí“ a moře měla být čistá, zdravá a produktivní do roku 2020. Iniciativa má cíl zhodnotit dosažené výsledky a nedostatky této směrnice, zjistit možnosti zlepšení.

21. 10. 2021

Hodnocení směrnice o právech obětí

Směrnice o právech obětí má za úkol zajistit, aby se obětem trestného činu dostalo náležitých informací, podpory a ochrany a aby se mohly účastnit trestního řízení. V rámci evropské strategie týkající se práv obětí je účelem této iniciativy směrnici vyhodnotit a posoudit, do jaké míry dosáhla svých cílů, pokud jde o její provádění a praktické uplatňování v zemích EU.

25. 10. 2021

Přezkum pravidel EU týkajících se digitálního obsahu pro osoby se zdravotním postižením

Cílem směrnice o přístupnosti internetových stránek je zpřístupnit internetové stránky a mobilní aplikace veřejného sektoru v EU veřejnosti, zejména osobám se zdravotním postižením. Konzultace má získat postoje zainteresovaných aktérů.

25. 10. 2021

Posouzení revize předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností

Předpisy EU v oblasti životního prostředí se snaží zajistit, aby vozidla s ukončenou životností byla vyřazena z provozu udržitelným způsobem. Musí být odstraněny nebezpečné látky z těchto automobilů a většina součástek a materiálů musí být opětovně použita nebo recyklována. Účelem této iniciativy je vylepšit shromažďování, zpracování a recyklaci vozidel s ukončenou životností. Chce totiž zajistit soulad s cíli tzv. Zelené dohody pro Evropu a vést automobilový průmysl k tomu, aby zavedl udržitelný model navrhování a výroby automobilů. Konzultace má zajistit postoje zainteresovaných aktérů.

26. 10. 2021

Posouzení revidovaného seznamu látek znečišťujících povrchové a podzemní vody

Iniciativa se zabývá zjištěními týkajícími se rizik chemického znečištění a právní povinnosti pravidelně přezkoumávat seznamy prioritních látek a látek znečišťujících podzemní vody.

1. 11. 2021

Posouzení  pravidel partnerství veřejného a soukromého sektoru týkajících se předcházení praní peněz a financování terorismu

Cílem posuzované iniciativy je poskytnout pokyny k tomu, jak se stávající pravidla vztahují na partnerství veřejného a soukromého sektoru v zájmu prevence praní peněz a financování terorismu a v rámci boje proti této trestné činnosti; sdílet osvědčené postupy; objasnit, jaké informace by si měl soukromý a veřejný sektor vzájemně poskytovat, aby byly účinněji odhalovány podezřelé transakce.

2. 11. 2021

Posouzení modernizace strategického partnerství Komise s nejvzdálenějšími regiony EU

Cílem této iniciativy je přizpůsobit strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU novým prioritám Unie. Jejím cílem je zejména: podporovat transformaci na ekologičtější a digitálnější ekonomiku; řešit dopad covidu-19 na tyto regiony; pomáhat těmto regionům při využívání příležitostí, které nabízejí opatření, předpisy, programy a fondy EU; rozvíjet užší dialog s těmito regiony; zajistit, aby jejich specifické potřeby byly zohledněny ve všech politických opatřeních EU. Konzultace má zjistiti postoje zainteresovaných aktérů.

4. 11. 2021

Posouzení hodnocení obchodu se zeměmi Střední Ameriky

Hodnocení se má zabývat dopadem obchodních pravidel stanovených v dohodě o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, kterou podepsalo 6 zemí regionu (Kostarika, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama a Salvador).

4. 11. 2021

Přezkum revize právních předpisů EU o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látek

V rámci provádění Zelené dohody stanoví strategie pro udržitelnost chemických látek řadu opatření, která vyžadují cílenou revizi nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí. Mají být analyzovány různé možnosti revize při posouzení dopadů a na základě výsledků pak Komise předloží legislativní návrhy na revizi normativní části i příloh uvedeného nařízení.

15. 11. 2021

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v lednu 2022

Euroskop, 10.01.2022