Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v listopadu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. listopadu 2021

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Posouzení revidovaného seznamu látek znečišťujících povrchové a podzemní vody

Iniciativa se zabývá zjištěními týkajícími se rizik chemického znečištění a právní povinnosti pravidelně přezkoumávat seznamy prioritních látek a látek znečišťujících podzemní vody.

1. 11. 2021

Posouzení  pravidel partnerství veřejného a soukromého sektoru týkajících se předcházení praní peněz a financování terorismu

Cílem posuzované iniciativy je poskytnout pokyny k tomu, jak se stávající pravidla vztahují na partnerství veřejného a soukromého sektoru v zájmu prevence praní peněz a financování terorismu a v rámci boje proti této trestné činnosti; sdílet osvědčené postupy; objasnit, jaké informace by si měl soukromý a veřejný sektor vzájemně poskytovat, aby byly účinněji odhalovány podezřelé transakce.

2. 11. 2021

Posouzení modernizace strategického partnerství Komise s nejvzdálenějšími regiony EU

Cílem této iniciativy je přizpůsobit strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU novým prioritám Unie. Jejím cílem je zejména: podporovat transformaci na ekologičtější a digitálnější ekonomiku; řešit dopad covidu-19 na tyto regiony; pomáhat těmto regionům při využívání příležitostí, které nabízejí opatření, předpisy, programy a fondy EU; rozvíjet užší dialog s těmito regiony; zajistit, aby jejich specifické potřeby byly zohledněny ve všech politických opatřeních EU. Konzultace má zjistiti postoje zainteresovaných aktérů.

4. 11. 2021

Posouzení návrhu nařízení o nezákonných extrateritoriálních sankcí – důraznější reakce EU 

Ve svém sdělení nazvaném „Evropský hospodářský a finanční systém: podpora síly a odolnosti“ z 19. ledna 2021 Komise oznámila, že zváží změnu blokovacího nařízení (nařízení č. 2271/96) s cílem dále odrazovat třetí země od protiprávního extrateritoriálního uplatňování jednostranných sankcí vůči subjektům z EU a bojovat proti němu. Tento pozměňovací návrh by rovněž zjednodušil uplatňování stávajících pravidel EU, mimo jiné tím, že by občanům a podnikům EU snížil náklady na dodržování předpisů.

4. 11. 2021

Posouzení hodnocení obchodu se zeměmi Střední Ameriky

Hodnocení se má zabývat dopadem obchodních pravidel stanovených v dohodě o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, kterou podepsalo 6 zemí regionu (Kostarika, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama a Salvador).

4. 11. 2021

Přezkum revize právních předpisů EU o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látek

V rámci provádění Zelené dohody stanoví strategie pro udržitelnost chemických látek řadu opatření, která vyžadují cílenou revizi nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí. Mají být analyzovány různé možnosti revize při posouzení dopadů a na základě výsledků pak Komise předloží legislativní návrhy na revizi normativní části i příloh uvedeného nařízení.

15. 11. 2021

Přezkum návrhu nařízení službách cestovního ruchu – iniciativa týkající se krátkodobých pronájmů

Cílem této iniciativy je rozvíjet odpovědný, spravedlivý a důvěryhodný růst trhu s krátkodobými pronájmy jako součásti vyváženého turistického ekosystému. Dále chce zajistit rovné podmínky pro všechny poskytovatele ubytovacích služeb a reagovat na četné žádosti zúčastněných stran o přijetí opatření na úrovni EU v této oblasti. Ta by zahrnovala vyvážená řešení pro města, přímé a profesionální poskytovatele krátkodobých pronájmů a platformy, z čehož budou mít prospěch zejména malé a střední podniky.

13. 12. 2021

Revize pravidel EU týkající se kvality ovzduší

EU si dává za cíl stanovt normy, které mají zabránit zvyšování nadměrné koncentrace znečišťujících látek. V rámci Zelené dohody pro Evropu začala EU tyto normy revidovat, aby je více sladila s doporučeními WHO. Rovněž by chtěla celkově zlepšit legislativu EU týkající se kvality ovzduší, přičemž vychází ze zkušeností získaných z loňského hodnocení pravidel EU (tzv. kontroly účelnosti) v této oblasti.

16. 12. 2021

Hodnocení obchodu s 6 zeměmi Střední Ameriky

Hodnocení by se mělo zabývat dopadem obchodních pravidel stanovených v dohodě o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, kterou podepsalo 6 zemí regionu (Kostarika, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama a Salvador). Posuzovat by se měl hospodářský, společenský, environmentální a lidskoprávní dopad obchodních aspektů dohody. Výsledky hodnocení by měly mít význam při budoucím provádění dohody.

20. 12. 2021

Revize obecných právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravků

V rámci strategie EU pro léčivé přípravky a ponaučení z pandemie COVID-19 plánuje Komise vyhodnotit a revidovat obecné právní předpisy EU týkající se léčivých přípravků s cílem zajistit, aby byl regulační systém v této oblasti odolný vůči krizím a obstál i v budoucnu. Cílem revize bude: (1) zajistit přístup k cenově dostupným lékům. (2) Podpořit inovace, a to i v oblastech nenaplněných potřeb v léčbě. (3) Zlepšit zabezpečení dodávek. (4) Přizpůsobit se novému vědeckému a technologickému vývoji (5) Snížit byrokracii.

21. 12. 2021

Posouzení nového rámce evropské statistiky týkající se obyvatelstva

Tento nový regulační rámec pro evropské statistiky o obyvatelstvu by měl shromažďování údajů o demografickém vývoji, migraci a sčítání lidu. Tyto údaje se v současné době shromažďují z jednotlivých členských států zvlášť, s různou periodicitou a na různém právním základě. Cílem této iniciativy by mělo být zajistit, aby statistiky o obyvatelstvu zůstaly relevantní, koherentní a srovnatelné s ohledem na demografické, migrační, sociální a hospodářské změny ve společnosti.

23. 12. 2021

Revize akčního plánu EU – prevence nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy 

Tato iniciativa, která má revidovat akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, umožní orgánům a zemím EU pokračovat v koordinaci opatření a řešení nejdůležitějších příčin tohoto problému.

28. 12. 2021

Hodnocení akčního plánu EU – prevence nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy 

V roce 2016 přijala EU na posílení boje proti této hrozbě akční plán. V rámci tohoto hodnocení by se mělo posoudit, do jaké míry se podařilo díky plánu nezákonné obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy omezit a zda plán vhodně doplnil vnitrostátní úsilí.

28. 12. 2021

Hodnocení programu pro zaměstnanost a sociální inovace na období 2014–2020 

Cílem programu pro zaměstnanost a sociální inovace na období 2014–2020 (EaSI) je zajistit vysokou kvalitu zaměstnanosti, zaručit sociální ochranu a zlepšit pracovní podmínky. Toto závěrečné hodnocení programu by mělo posoudit (1) dopady programu a případnou přidanou hodnotu. (2) Způsob řízení programu, jeho odpovědnost a transparentnost. Zjištění budou zapracována do závěrečného hodnocení 7letého rozpočtu EU.

28. 12. 2021

Přezkum Strategie pro drony 2.0 na podporu udržitelné a inteligentní mobility v Evropě

EU musí zajistit bezpečný a účinný rozvoj ekosystému dronů. Ve své strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu Komise oznámila svůj plán přijmout v roce 2022 strategii pro drony 2.0 s cílem využít drony jako prostředek rozvoje inteligentní a udržitelné mobility budoucnosti. Cílem této iniciativy je umožnit, aby drony přispěly digitalizací a automatizací k nové nabídce udržitelných služeb a dopravy, a zároveň zohlednit možné civilní a vojenské technologické synergie.

31. 12. 2021

Přezkum opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv – doporučení

Cílem této iniciativy by mělo ochránit novináře a obránce lidských práv ve strategických žalobách proti účasti veřejnosti. Jedná se o soudní řízení proti těmto osobám, která jim mají zabránit informovat veřejnost a podávat zprávy o záležitostech veřejného zájmu.

10. 1. 2022

Přezkum opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv - nařízení

Cílem této iniciativy by mělo ochránit novináře a obránce lidských práv ve strategických žalobách proti účasti veřejnosti. Jedná se o soudní řízení proti těmto osobám, která jim mají zabránit informovat veřejnost a podávat zprávy o záležitostech veřejného zájmu.

10. 1. 2022

Hodnocení obchodních dohod s Gruzií a Moldavskem

Hodnocení by se mělo zabývat náklady a přínosy tzv. prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Gruzií a Moldavskem. Ty jsou součástí dohody o přidružení, kterou mají obě země s EU uzavřenou. Studie by měla dopad obchodních dohod na obchod, hospodářství, společnost jako celek, pracovníky, lidská práva a životní prostředí v obou zemích. Měly by se rovněž zabývat dopadem na malé podniky a spotřebitele.

10. 1. 2022

Přezkum rámce o očanskoprávní odpovědnost – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a umělé inteligenci

Tato iniciativa navrhuje upravit tento rámec tak, aby se zohledňoval vývoj související s přechodem na oběhové a digitální hospodářství, pokud jde o odpovědnost za škody způsobené novými a modernizovanými výrobky. Iniciativa by se měla rovněž zabývat výzvami, které přináší umělá inteligence.

10. 1. 2022

Přezkum pravidel EU o jakosti vod ke koupání

Tato iniciativa má přezkoumat, zda: (1) aktualizovaná pravidla, která doplňují úsilí členských států, pomohla chránit veřejné zdraví a zlepšit kvalitu vody, (2) je třeba stávající pravidla zlepšit a v případě potřeby navrhnout příslušné aktualizace.

20. 1. 2021

Posouzení změny právních předpisů EU – dobré životní podmínky pro zvířata

Cílem této iniciativy je aktualizovat pravidla EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat tak, aby lépe zohledňovala roli nedávných vědeckých studií, aby se rozšířila jejich působnost a bylo snazší je prosazovat – tedy aby se obecně zvýšila úroveň životních podmínek zvířat v EU.

21. 1. 2022

Přezkum akčního plánu EU – digitalizace odvětví energetiky

Tento akční plán by měl pomoci vytvořit konkurenceschopný trh s digitálními energetickými službami a digitální energetickou infrastrukturou, které budou bezpečné, účinné a udržitelné z hlediska kybernetické bezpečnosti. Dále má podpořit integraci energetického systému, účast samovýrobců na transformaci energetiky a zajistí interoperabilitu energetických dat, platforem a služeb.

24. 1. 2022

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v lednu 2022

Euroskop, 10.01.2022

Veřejné konzultace v srpnu 2021

Euroskop, 10.08.2021