Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v lednu 2022

Euroskop, 10.01.2022

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. lednu 2022

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Přezkum opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv – doporučení

Cílem této iniciativy by mělo ochránit novináře a obránce lidských práv ve strategických žalobách proti účasti veřejnosti. Jedná se o soudní řízení proti těmto osobám, která jim mají zabránit informovat veřejnost a podávat zprávy o záležitostech veřejného zájmu.

10. 1. 2022

Přezkum opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv - nařízení

Cílem této iniciativy by mělo ochránit novináře a obránce lidských práv ve strategických žalobách proti účasti veřejnosti. Jedná se o soudní řízení proti těmto osobám, která jim mají zabránit informovat veřejnost a podávat zprávy o záležitostech veřejného zájmu.

10. 1. 2022

Hodnocení obchodních dohod s Gruzií a Moldavskem

Hodnocení by se mělo zabývat náklady a přínosy tzv. prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Gruzií a Moldavskem. Ty jsou součástí dohody o přidružení, kterou mají obě země s EU uzavřenou. Studie by měla dopad obchodních dohod na obchod, hospodářství, společnost jako celek, pracovníky, lidská práva a životní prostředí v obou zemích. Měly by se rovněž zabývat dopadem na malé podniky a spotřebitele.

10. 1. 2022

Přezkum rámce o očanskoprávní odpovědnost – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a umělé inteligenci

Tato iniciativa navrhuje upravit tento rámec tak, aby se zohledňoval vývoj související s přechodem na oběhové a digitální hospodářství, pokud jde o odpovědnost za škody způsobené novými a modernizovanými výrobky. Iniciativa by se měla rovněž zabývat výzvami, které přináší umělá inteligence.

10. 1. 2022

Přezkum pravidel EU o jakosti vod ke koupání

Tato iniciativa má přezkoumat, zda: (1) aktualizovaná pravidla, která doplňují úsilí členských států, pomohla chránit veřejné zdraví a zlepšit kvalitu vody, (2) je třeba stávající pravidla zlepšit a v případě potřeby navrhnout příslušné aktualizace.

20. 1. 2021

Posouzení změny právních předpisů EU – dobré životní podmínky pro zvířata

Cílem této iniciativy je aktualizovat pravidla EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat tak, aby lépe zohledňovala roli nedávných vědeckých studií, aby se rozšířila jejich působnost a bylo snazší je prosazovat – tedy aby se obecně zvýšila úroveň životních podmínek zvířat v EU.

21. 1. 2022

Přezkum účelnosti předpisů EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířat

V rámci této iniciativy má Komise provést tzv. kontrolu účelnosti stávajících předpisů. Komise plánuje posoudit: (1) jejich efektivnost a relevantnost s ohledem na nové vědecké poznatky a veřejné mínění, (2) jejich soulad s předpisy v oblasti potravin, životního prostředí a jednotného trhu a s cíli udržitelnosti v rámci tzv. Zelené dohody pro Evropu a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a (3) možnosti jejich zlepšení a zjednodušení.

21. 1. 2022

Přezkum akčního plánu EU – digitalizace odvětví energetiky

Tento akční plán by měl pomoci vytvořit konkurenceschopný trh s digitálními energetickými službami a digitální energetickou infrastrukturou, které budou bezpečné, účinné a udržitelné z hlediska kybernetické bezpečnosti. Dále má podpořit integraci energetického systému, účast samovýrobců na transformaci energetiky a zajistí interoperabilitu energetických dat, platforem a služeb.

24. 1. 2022

Posouzení podnikového výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáhání

Cílem této iniciativy má být zlepšit kvalitu podnikového výkaznictví a jeho vymáhání, a to řešením nedostatků v základním ekosystému. Zlepšení rámce pro správu a řízení společností, externí audit a dohled by zvýšilo ochranu investorů a prohloubí a zatraktivní CMU (jednotný trh s kapitálem v EU).

4. 2. 2022

Hodnocení kotačního zákonu – zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu

Cílem této iniciativy má být zjednodušit podmínky pro burzovní kotaci, včetně požadavků po uvedení na burzu, zvýšit atraktivitu veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnit MSP přístup ke kapitálu.

11. 2. 2022

Hodnocení pravidel EU týkající se doby řízení a odpočinku – řidiči autobusů a autokarů 

Cílem této iniciativy má být dořešit specifické potřeby řidičů autobusové a autokarové dopravy při organizování jejich pracovní doby. Komise má vyhodnotit stávající pravidla a může navrhnout vhodná opatření.

15. 2. 2022

Přezkum zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek

Účelem této iniciativy má být zjednodušit a zefektivnit požadavky na označování některých kategorií chemických látek a chemických výrobků a také používání digitálního označování. Cílem je rovněž zvýšit nákladovou efektivnost a celkovou konkurenceschopnost chemického průmyslu EU.

16. 2. 2022

Přezkum nařízení o multimodálních digitálních službách v oblasti mobility

Cílem této iniciativy má být lépe integrovat veřejnou dopravu a železniční služby, dosáhnout plynulé multimodální osobní dopravy a přispět k realizaci Zelené dohody pro Evropu.

23. 2. 2022

Přezkum pravidel EU – hypoteční úvěr 

Tento přezkum by měl posoudit, jak: (1) zajistit, aby spotřebitelům byly poskytovány zjednodušené, včasné a relevantní informace, (2) přizpůsobit tato pravidla digitálnímu prostředí a (3) podporovat přeshraniční poskytování hypotečních úvěrů. Dalším tématem má být otázka, jak posílit ochranu spotřebitelů v případě ekonomických otřesů, jako byla pandemie covidu-19, a jak podpořit využívání hypoték zaměřených na energetickou účinnost.

28. 2. 2022

Revize pravidel EU pro nedovolené vypouštění odpadu z lodí – námořní odvětví

Tato iniciativa má revidovat směrnici 2005/35/ES s cílem uvést její ustanovení o nedovoleném vypouštění odpadu do moře do souladu se směrnicí (EU) 2019/883, která vyžaduje, aby lodě předávaly svůj odpad v přístavech. Aby bylo ustanovení o nedovoleném vypouštění odpadu do moře prosazováno, je třeba: (1) zlepšit koordinaci mezi systémy THETIS EU (inspekce plavidel), SafeSeaNet (námořní dohled) a CleanSeaNet (monitorování znečištění) a (2) zavést standardní formát zpráv o nedovoleném vypouštění odpadu.

3. 3. 2022

Hodnocení společných podmínek pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU – účinné soudnictví

Cílem této iniciativy má být zavést společná pravidla pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU. Stanovením společných podmínek, za nichž může být trestní řízení zahájené v jedné zemi EU předáno do jiné zemi EU, se Komise snaží: (1) zvýšit účinnost trestního řízení a (2) zlepšit výkon spravedlnosti v EU.

4. 3. 2022

Revize předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům – označování potravin 

Tato revize by měla obsahovat pravidla označování alkoholických nápojů, která stanoví povinný seznam složek a nutriční údaje.

7. 3. 2022

Revize pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům – označování potravin 

Cílem tohoto návrhu má být revidovat pravidla EU týkajících se informací poskytovaných spotřebitelům. Návrh je součástí strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“. Navrhuje se: (1) zavedení standardizovaného povinného označování nutričních údajů na přední straně obalu, (2) rozšíření povinnosti uvádět informace o původu nebo provenienci na další specifické produkty a (3) revize pravidel týkajících se vyznačování data (data spotřeby a data minimální trvanlivosti).

7. 3. 2022

Hodnocení stanovení výživových profilů – usnadnění výběru zdravějších potravin 

Tato iniciativa se má zaměřovat na potraviny s výživovými a zdravotními tvrzeními a navazuje na strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“. Jejím účelem má být vytvořit tzv. výživové profily – složení potravin. Jedná se o prahové hodnoty pro živiny, jako jsou tuky, cukry a/nebo sůl, při jejichž překročení jsou výživová a zdravotní tvrzení omezena nebo zakázána.

7. 3. 2022

Hodnocení nového legislativního rámce pro průmyslové výrobky

Hodnocení se zaměřit na: (1) aktualizaci a modernizaci softwaru a hardwaru, (2) renovace a opravy a (3) posuzování shody a akreditaci.

7. 3. 2022

Kontrola účelnosti přístupu na trh v odvětví vnitrozemské vodní dopravy

V rámci této iniciativy by mělo být posouzeno, zda jsou předpisy nadále vhodné k danému účelu s ohledem na dnešní stav tohoto odvětví a zda podporují nebo narušují fungování vnitřního trhu ve vnitrozemské vodní dopravě.

11. 3. 2022

Přezkum emisních norem pro těžká vozidla – snižování emisí uhlíku 

Komise má v plánu přezkoumat stávající pravidla EU týkající se emisních norem CO2 a pro tato vozidla stanovit ambicióznější cíle týkající se snižování emisí.

14. 3. 2022

Revize pokynů pro státní podporu – železniční doprava 

Cílem této iniciativy má být aktualizovat pravidla tak, aby: (1) byla plně v souladu s klíčovými prioritami EU, (2) se snadněji uplatňovala a (3) byla přizpůsobena potřebám odvětví a jeho dalšímu růstu a konkurenceschopnosti. Revidovaná pravidla mají rovněž kodifikovat stávající rozhodovací praxi.

16. 3. 2022

Hodnocení doporučení o cestách prohlubování dovedností  – zlepšování základních dovedností dospělých

Hodnocení se má zaměřovat na vnitrostátní opatření, podporu poskytovanou Komisí a pokrok dosažený při plnění těchto cílů. Má se zabývat se také získanými zkušenostmi a důsledky pro budoucnost.

17. 3. 2022

Přezkum závazných norem – orgány pro rovné zacházení 

Cílem této iniciativy má být posílit orgány pro rovné zacházení stanovením minimálních norem pro jejich fungování ohledně všech důvodů diskriminace a oblastí, na něž se vztahují pravidla EU pro rovné zacházení.

18. 3. 2022

Přezkum pravidel EU – boj proti obchodování s lidmi

Tento přezkum směrnice o boji proti obchodování s lidmi, který má být podpořen závěry hodnocení, si klade za cíl modernizovat pravidla EU v této oblasti. Zejména se má zaměřit na prozkoumání možnosti kriminalizovat využívání služeb poskytovaných oběťmi vykořisťování v rámci obchodování s lidmi.

22. 3. 2022

Přezkum revidovaných pravidel – rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevin

Cílem této revize má být: (1) sladit právní předpisy EU v oblasti rozmnožovacího materiálu rostlin s politickými cíli Zelené dohody, strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, strategie v oblasti biologické rozmanitostí, strategie pro přizpůsobení se změně klimatu, digitální strategie a strategie v oblasti lesnictví, (2) podporovat technický rozvoj a udržitelné zemědělsko-potravinářské systémy a lesy odolné vůči změně klimatu a chránit biologickou rozmanitost a rostlinné a lesní genetické zdroje a (3) odstranit překážky obchodování na jednotném trhu.

27. 3. 2022

Hodnocení justiční spolupráce v občanských věcech – celounijní ochrana dospělých osob v ochranném režimu

Účelem této iniciativy má být posoudit potřebu lepší spolupráce v této oblasti na celounijní úrovni.

29. 3. 2022

Hodnocení modernizace práva obchodních společností

Cílem této iniciativy v oblasti unijního práva obchodních společností má být: (1) zlepšit transparentnost společností v EU zpřístupněním více informací na přeshraničním základě, (2) umožnit přeshraniční využívání důvěryhodných údajů o společnostech a (3) přizpůsobit pravidla v oblasti unijního práva obchodních společností digitálnímu věku.

8. 4. 2022


Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v srpnu 2021

Euroskop, 10.08.2021