Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Bílá kniha o přizpůsobení se změně klimatu

Euroskop, 22.06.2009

Komise 1. dubna 2009 uveřejnila bílou knihu s názvem „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci". Jejím cílem je doplnit aktivity EU na poli snižování emisí skleníkových plynů ve smyslu „vypořádání se s nevyhnutelnými dopady", jež se očekávají i navzdory většině opatření, jež EU v souvislosti s bojem proti klimatické změně doposud realizovala.

Bílá kniha „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci" (KOM(2009)147)

 

1. Pozadí

 

Bílá kniha vychází z logiky, že boj proti klimatické změně musí disponovat dvěma vzájemně propojenými aktivitami. První z nich - požadavek na snížení emisí skleníkových plynů - EU realizovala v podobě tzv. klimaticko-energetického balíku, druhou - přizpůsobení se změně klimatu navzdory krokům proti ní - se pokouší definovat sama bílá kniha.

Dokument odkazuje mj. na zelenou knihu „Přizpůsobení se změně klimatu v Evropě" z roku 2007 nebo na sdělení „Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani", jejž Komise vydala v souvislosti s jednáními o budoucnosti tzv. Kjótského protokolu, kterých se EU účastní.

 

2. Klíčové obsahové body bílé knihy

 

Rámec, jejž bílá kniha definuje, je obecný, průřezový. Doplňují jej nicméně tři odvětvové dokumenty - o zemědělství, zdraví a o problematice vody, pobřeží a moře (více zde) - a předpokládá se, že v budoucnu budou uveřejněny další.

Charakteristickým prvkem je i konstatování, že individuální aktivity na poli boje proti klimatické změně nejsou z hlediska cíle dostatečné, byť samotná realizace se bez nich (a obecně bez aktivit na nižší než „evropské" úrovni) neobejde.

První fáze rámce (2009-2012), jíž bílá kniha definuje nejpodrobněji (a prioritně), by měla položit základy pro přípravu budoucí strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu. Měla by se zaměřit na vytvoření znalostní báze (vytvoření informačního systému do roku 2011), integraci otázky přizpůsobení do politik EU (posouzení otázky změny klimatu v kontextu zdravotních a sociálních politik, společné zemědělské politiky, energetické a dopravní politiky, stavebnictví ap.), využití vhodných politických nástrojů (včetně výzvy členským státům, aby využily prostředky ze systému obchodování s emisními povolenkami na přizpůsobení) a na zintenzivnění mezinárodní spolupráce (včetně zvážení cíle vytvořit povinné vnitrostátní a regionální strategie pro přizpůsobení od roku 2012). To vše bez dotčení stávajícího i budoucího víceletého finančního rámce (nicméně s implicitním přiznáním, že náklady budou moci vzniknout jinde než na úrovni EU - v členských státech, jejich regionech, u podnikatelských subjektů ap.).

 

3. Očekávaný vývoj

 

V následujícím období se očekává realizace cílů bílé knihy, převážně v politické rovině (ve smyslu pokud možno minimálních legislativních změn).

Od roku 2013 (po ukončení první fáze identifikované výše) by se měla začít uplatňovat „komplexní strategie pro přizpůsobení".

 

Bílá kniha „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci" (KOM(2009)147)

Připojené dokumenty: SEK(2009)386, SEK(2009)387, SEK(2009)388,

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v lednu 2020

Euroskop, 09.02.2020

Veřejné zdraví v říjnu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Veřejné zdraví v září 2019

Euroskop, 09.10.2019

Veřejné zdraví v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Veřejné zdraví v březnu 2019

Euroskop, 10.04.2019