Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnější obchodní vztahy v dubnu 2019

Euroskop, 10.05.2019

Zástupci EU a Číny se sešli na 21. summitu, Rada souhlasila se zahájením obchodních jednání s USA, Na summitu EU-Japonsko padl závazek k dalšímu rozvoji strategického partnerství

 • Summit EU-Čína potvrdil společné odhodlání vyvážit strategické partnerství

 • Summit EU-Japonsko přispěl k dalšímu posílení dvoustranných vazeb

 • EU má v úmyslu radikálně snížit cla na průmyslové výrobky ve vzájemném obchodu s USA, uvedla Komise

 

Krátce…

 

Zástupci EU a Číny se sešli na 21. summitu

 • EU na summitu zastávala realistický, asertivní a mnohotvárný přístup k Číně.

 • Obě strany se zavázaly k posílení dialogu v oblasti hospodářské soutěže.

 • Mezi další témata patřila lidská práva a společné řešení globálních a regionálních problémů.

Dne 9. 4. 2019 se uskutečnil 21. summit EU-Čína. Hlavním výstupem summitu bylo společné prohlášení, ve kterém obě strany potvrdily zájem posilovat strategické partnerství. Mezi další konkrétní výstupy patří memorandum o porozumění týkající se dialogu v oblasti režimu kontroly státní podpory a systému pro kontrolu spravedlivé hospodářské soutěže, dohoda o mandátu pro dialog mezi EU a Čínou o politice hospodářské soutěže, jejímž cílem je usnadnit žádosti o prošetření údajného protisoutěžního chování, společné prohlášení o provádění spolupráce mezi EU a Čínou v energetice, které poskytne rámec pro prohloubení a posílení energetické spolupráce v oblastech jako rozšíření obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti, rozvoje trhů s energií a energetických systémů a většího zapojení podniků v daném odvětví. Jedním z hlavních projednávaných témat byl také společný cíl spolupráce na dvoustranném obchodu a investicích. V této souvislosti se obě strany shodly zintenzivnit své úsilí o odstranění řady hlavních diskriminačních překážek přístupu na trh. Pokroku bylo dosaženo v jednáních o investiční dohodě, kdy vedoucí představitelé stanovili termín pro ukončení jednání na rok 2020. Rovněž v otázce zeměpisných označeních se představitelé zavázali spolupracovat při řešení zbývajících otázek a ukončit jednání v roce 2019. Velkým tématem bylo rovněž udržitelné propojení Evropy a Asie, kde vedoucí představitelé vyjádřili odhodlání prosazovat otevřenost, transparentnost a rovné podmínky v oblasti propojení infrastruktury a vzájemně prospěšné provádění projektů platformy pro propojení mezi EU a Čínou. Strany také uvítaly dohodu dosaženou v rámci platformy pro propojení o podmínkách zadání společné studie, která má určit nejudržitelnější dopravní koridory založené na železnici mezi Evropou a Čínou.

 

Rada souhlasila se zahájením obchodních jednání s USA

 • Ekonomiky EU a USA představují společně přibližně 1/2 celosvětového HDP a téměř 1/3 celkového světového obchodu.

 • Z jednání bude vyjmuta problematika zemědělství a veřejných zakázek.

 • Během jednání bude plně zohledněn environmentální a sociální dopad této dohody.

Rada 15. 4. 2019 schválila mandáty pro Komisi k zahájení jednání s USA o obchodní dohodě zaměřená na odstranění cel na průmyslové zboží kromě zemědělských produktů a dohodo o posuzování shody. Cílem dohody o posuzování shody je odstranění necelní překážky tím, že by se firmám usnadnilo prokazování, že jejich výrobky splňují technické požadavky v EU i v USA, a zároveň by byla zachována vysoká úroveň ochrany v EU. Mandát schválený Radou zohledňuje zvlášť citlivé otázky týkající se některých druhů zboží, včetně energeticky náročných výrobků, produktů rybolovu a dopadu na životní prostředí vyplývající z rozdílů mezi regulačními rámci EU a USA. Směrnice pro jednání o TTIP dohodnuté v červenci 2013 byly v této souvislosti označeny za nepoužitelné a již nerelevantní. Komise informovala, že své kroky bude komunikovat se všemi relevantními zúčastněnými stranami EU, včetně občanské společnosti a hospodářských subjektů. Komise bude muset při jednáních zohledňovat případný dopad obchodní dohody na udržitelnost. Mandát rovněž obsahuje ustanovení, že EU neuzavře jednání s USA, pokud zůstanou v platnosti stávající cla na vývoz oceli a hliníku z EU. Mandát poskytuje EU rovněž pravomoc jednostranně pozastavit jednání, pokud by USA zavedly další obchodní omezení vůči evropským výrobkům. Konečnou dohodu bude muset uzavřít Rada po obdržení souhlasu EP.

 

Na summitu EU-Japonsko padl závazek k dalšímu rozvoji strategického partnerství

 • EU a Japonsko potvrdily závazek k volnému obchodu.

 • Diskutovaným tématem byla užší spolupráce v oblasti konektivity, ochrany údajů a změny klimatu.

Dne 25. 4. 2019 se uskutečnil 26. summit EU-Japonsko. Pozornost byla věnována především zhodnocení nově uzavřených dohod o strategickém partnerství a hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem (více v příspěvku „Obchodní dohoda mezi EU a Japonskem vstoupila v platnost“, Vnější obchodní vztahy v únoru 2019). Výstupem summitu bylo společné prohlášení, ve kterém se obě strany zavázaly k dalšímu rozvoji strategického partnerství. V souvislosti s hodnocením dohody o hospodářském partnerství se obě strany zavázaly k jejímu plném provedení, včetně kapitoly o udržitelném rozvoji. Představitelé se rovněž dohodli na zahájení spolupráce v problematice zachování bezpečného a otevřeného kyberprostoru. V návaznosti na rozhodnutí Komise a Japonska o vzájemné odpovídající ochraně, díky nimž bude vytvořen největší prostor bezpečných toků údajů na světě, obě strany souhlasily se zahájením spolupráce na mezinárodních iniciativách v oblasti ochrany údajů. Vedoucí představitelé se na summitu zavázali rovněž k vytvoření nového partnerství mezi EU a Japonskem v oblasti udržitelné konektivity a kvalitní infrastruktury. K tomu by mohly sloužit např. společné programy mezi evropskými a japonskými univerzitami či mobility studentů a akademických pracovníků v rámci programu Erasmus+. V roce 2019 se v programu Erasmus Mundus tak poprvé objeví nabídka společného magisterského studia v EU a Japonsku. Mezi další diskutovaná témata patřilo posílení partnerství mezi EU a Japonskem v oblasti bezpečnosti, zejména námořní a, kybernetické, boji proti terorismu a operací pro řešení krizí.

Další články v rubrice