Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnitřní trh v červnu 2014

Euroskop, 07.07.2014

Právní předpisy EU by měly být jednodušší a méně nákladné, Vznik fondů pro dlouhodobé investice je o krok dál

Právní předpisy EU by měly být jednodušší a méně nákladné

Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the Economic and social committee and the Committee of regions - Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook (COM(2014)368)

Komise 18. 6. 2014 vydala sdělení o pokroku v provádění programu Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) a navrhla řadu nových iniciativ pro zjednodušení a snížení zátěže, taktéž zrušila několik stávajících právních předpisů.

Pozadí

Program Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT - The Regulatory Fitness and Performance Programme) je iniciativa Komise, která by měla zajistit, aby došlo ke zjednodušení či stažení právních předpisů EU, snížení zátěže podniků a k snadnějšímu provádění předpisů. Dle výsledků se až tři čtvrtiny obyvatel domnívají, že EU postupuje příliš byrokraticky, a proto Komise již dlouhodobě usiluje o změnu v této oblasti.

Komise z těchto důvodů zahájila v prosinci 2012 Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT). Počátky programu REFIT lze nelézt již v roce 2010, kdy byl program koncipován jako nástroj pro ex-post hodnocení právních předpisů.

Programem REFIT se Komise zavazuje, že bude usilovat o jednoduchý, jasný, stabilní a předvídatelný regulační rámec pro podniky, pracovníky a občany.

Komise usiluje také o to, aby se s touto iniciativou ztotožnily i další orgány EU a společně s Komisí usilovaly o dosažení cílů.

Klíčové a sporné body

Komise ve svém sdělení uvedla, že provádění programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) je v plném proudu a že právo EU je skutečně stále jednodušší a méně nákladné.

Sdělení sleduje pokrok v oblasti opatření, která byla Komisí přijata. Komise shrnuje, že valná většina legislativních návrhů na zjednodušení a snížení zátěže předložených v říjnu roku 2013 již byla přijata nebo má být přijata v letošním roce.

Sdělení dále hodnotí posun v oblasti opatření přijatých Radou a EP. Od října 2013 přijaly orgány (EP a Rada) řadu významných návrhů s cílem snížit administrativní zátěž. Přijaty byly také právní předpisy o uznávání odborných kvalifikací, zadávání veřejných zakázek a digitálním tachografu.

Třetí skupina opatření, která byla ve sdělení hodnocena, jsou opatření členských států. Sdělení uvádí, že řada problémů je způsobena právě členskými státy. Odhady mluví až o jedné třetině administrativní zátěže v Unii. Členské státy by měly z toho důvodu využívat veškeré možnosti, které mohou vést ke snížení administrativní zátěže. Je zapotřebí, aby byly předpisy EU na regionální i vnitrostátní úrovní uplatňovány co nejefektivněji a co nejúčinněji.

Sdělení přineslo kromě hodnocení současného stav taktéž nová opatření programu REFIT. REFIT je ze strany Komise prováděn jako průběžný program s průběžným mapováním stávajícího stavu. EU by díky tomu měla být schopna posuzovat připomínky a návrhy a zapracovat je do dalších iniciativ.

Dle analýz Komise navrhuje, že by bylo možné uskutečnit změny a zjednodušit administrativní zátěž v následujících oblastech - zjednodušení právních předpisů EU o dokladech totožnosti a cestovních dokladech, vytvoření nové ucelené architektury statistik podnikání, rozšíření zásady jednoho správního místa v oblasti DPH na všechny dodávky podniků spotřebitelům spolu s vytvořením internetového portálu EU o DPH, který by podnikům poskytoval informace o vnitrostátních a evropských předpisech o DPH, a kodifikace právních předpisů o seznamech třetích zemí pro účely vízové povinnosti.

Komise by také ráda navrhla zrušení právních předpisů v několika dalších oblastech. Jedná se zejména o označování energetické účinnosti, přepravní sazby a o podmínky společné zemědělské politiky ve vztahu ke standardizovanému podávání zpráv v oblasti životního prostředí.

Komise také nadále prosazuje jako účinnou cestu pro prosazení nových návrhů stažení legislativních návrhů, které legislativním procesem úspěšně nepostupují. Díky tomu by měl být proces přijímání právních aktů jednodušší a efektivnější. Mezi oblasti, kterých se tato problematika týká, patří systém odškodnění investorů, otázka těhotných zaměstnankyň, poplatky za ochranu letectví a fond náhrad za škody způsobené znečištěním ropnými látkami.

Předpokládaný další vývoj

Iniciativy představené Komisí jsou prozatím uvedeny v pracovním dokumentu útvarů Komise a musí být schváleny v pracovním programu Komise na rok 2015. Komise by chtěla v blízké době zahájit proces nových hodnocení a kontrol účelnosti a účinnosti stávajících předpisů EU.

Odkazy 

 

Vznik fondů pro dlouhodobé investice je o krok dál

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Long-term Investment Funds (COM(2013)462)

Coreper 25. 6. 2014 potvrdil dohodu mezi 28 členskými státy týkající se nařízení obecného přístupu k evropským dlouhodobým investičním fondům (ELTIFs).

Pozadí

Komise 26. 6. 2014 předložila návrh nařízení, které by mělo definovat právní rámec pro soukromé „evropské fondy pro dlouhodobé investice“ (European Long-Term Investment Funds; ELTIF) určené investorům (fyzickým i právnickým osobám), kteří chtějí dlouhodobě investovat své prostředky do jimi vybraných společností (nekotovaných na burze) a/nebo do projektů.

Komise návrh předložila především s odkazem na Akt o jednotném trhu II (z října 2012; více v příspěvku „Komise předložila Akt o jednotném trhu II“, Vnitřní trh v říjnu 2012) a zelenou knihu o dlouhodobém financování evropského hospodářství (více v příspěvku „Komise chce dát vzniknout fondům pro dlouhodobé investice“, Vnitřní trh v červnu 2013).

Klíčové a sporné body

Hlavním cílem navrhovaného nařízení je harmonizovat pravidla fungování a dohledu nad ELTIFs z toho důvodu, aby bylo možné podporovat přesun ELTIF, který byl vytvořen a povolen v jednom členském státě, do dalšího členského státu (passporting). Mělo by dojít ke zvýšení účinnosti fungování vnitřního trhu.

Dlouhodobé zdroje financování jsou zásadní pro nasměrování evropského hospodářství směrem k trvalému růstu. Dlouhodobé investiční fondy by tedy měly hrát důležitou roli v rozvoji projektů, které by měly zlepšit život občanům EU, např. v oblasti infrastruktury. Návrh by měl taktéž zajistit prospěch malým a středním podnikům, které by díky němu měly získat stabilnější úvěry, což by mělo podpořit tvorbu nových pracovních míst.

Předpokládaný další vývoj

Dohoda představuje mandát pro trojstranná jednání vedená italským předsednictvím.

Odkazy

Další články v rubrice

Vnitřní trh v březnu 2021

Euroskop, 10.04.2021

Vnitřní trh v únoru 2021

Euroskop, 10.03.2021

Vnitřní trh v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021

Vnitřní trh v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021

Vnitřní trh v listopadu 2020

Euroskop, 10.12.2020