Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnitřní trh v únoru 2019

Euroskop, 08.03.2019

Rada a EP se dohodly na nových pravidel pro přeshraniční nabídku investičních fondů, Zástupci EP a Rady dosáhly politické dohody o nové generaci referenčních hodnot pro nízkouhlíkové investice, Snazší přístup malých a středních podniků na finanční trhy, potvrdila Rada

 

 • Nová pravidla pro přeshraniční nabídku investičních fondů představuje významný krok směrem k dokončení unie kapitálových trhů

 • Společná kategorie finančních referenčních hodnot by mohla evropské investory motivovat k přesměrování svých kapitálových toků směrem k udržitelným investicím

 • Podpora malých a středních podniků má dle Rady pokračovat

 

Rada a EP se dohodly na nových pravidel pro přeshraniční nabídku investičních fondů

 • Unijní trh s investičními fondy je i přes rychlý růst nadále organizován převážně jako trh vnitrostátní.

 • Zimní hospodářská prognóza se nese v duchu značné nejistoty.

 • Objem trhu EU s investičními fondy činí v současné době celkem 14,3 bil. €.

 • Snahou EU je poskytnout společnostem jednodušší a rychlejší přístup ke zdrojům financování napříč Evropou a odstranit tak přebytečnou byrokracii.

 • Dle Komise přinese odstranění stávajících překážek investorům větší výběr s menšími náklady.

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to cross-border distribution of collective investment funds (COM(2018)92)

 • Předsednictví Rady a EP 5. 2. 2019 dosáhly předběžné dohody ohledně balíku opatření zaměřených na odstranění stávajících překážek bránících přeshraniční distribuci investičních fondů.

Pozadí

Legislativní balík předložený Komisí v březnu 2018 je součástí akčního plánu k posílení konkurenceschopnosti a inovací na finančním trhu a vytvoření unie kapitálových trhů (více v příspěvku „Akční plán Komise má podpořit konkurenceschopnost a inovace na finančním trhu“, Vnitřní trh v březnu 2018). Stávající regulační rámec pro oblast investičních fondů je tvořen zejména směrnicí č. 108/2001 a směrnicí č. 61/2011.

Současná pravidla pro investiční fondy v EU umožňují správcům fondů distribuovat a spravovat své fondy po celé EU, nejnovější data však ukazují, že 70 % veškerých spravovaných aktiv drží investiční fondy zapsané k prodeji pouze na svém vnitrostátním trhu. Naopak pouze 37 % subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a přibližně 3 % alternativních investičních fondů mají oprávnění prodávat ve více než 3 členských státech. Nová pravidla by tak měla správcům aktiv v EU umožnit snáze, rychleji a levněji prodávat fondy širšímu okruhu investorů.

Klíčové a sporné body

Instituce EU se dohodly na následujících parametrech návrhu:

 • Možnost tzv. „předběžného nabízení“, které by mělo správcům alternativních investičních fondů napomoci činit informovanější obchodní rozhodnutí ještě před vstupem na nový trh.
 • Zavedení jednotných služeb pro zákazníky na vysoké úrovni, aby správci aktiv nemuseli vynakládat prostředky na udržování fyzické přítomnosti nebo místních poboček na všech hostitelských trzích.
 • Zavedení tzv. postupu pro zrušení oznámení, který harmonizuje postupy a podmínky pro správce fondů kolektivního investování při odchodu z vnitrostátních trhů.
 • Stanovení jednotného on-line přístupového místa pro informace o vnitrostátních pravidlech týkajících se požadavků na uvádění na trh a příslušných poplatků za účelem dosažení větší transparentnosti.

Předpokládaný další vývoj

Nyní musí dohodu potvrdit členské státy v rámci Coreperu a následně formálně potvrdit Rada a EP.

Odkazy

 

Krátce…

  

Zástupci EP a Rady dosáhly politické dohody o nové generaci referenčních hodnot pro nízkouhlíkové investice

 • Nový právní rámec by mohl investory přimět více reflektovat dopad svých podnikatelských aktivit na životní prostředí.

 • Investoři budou mít k dispozici 2 spolehlivé referenční hodnoty, které jim umožní sledovat uhlíkovou stopu svých investic.

Předsednictví Rady a EP se 25. 2. 2019 shodly na předběžné dohodě ohledně návrhu na vytvoření nové kategorie finančních referenčních hodnot s cílem poskytovat více informací o uhlíkové stopě investičního portfolia. Dohoda je součástí akčního plánu Komise pro financování udržitelného růstu a podporuje cíle unie kapitálových trhů. Schválená pravidla Komise poprvé navrhla v květnu 2018 (více v příspěvku „Komise představila konkrétní kroky k zajištění financování udržitelného růstu ekonomiky“, Životní prostředí v květnu 2018). V posledních letech si stále více investorů vybírá projekty či aktivity s ohledem na uhlíkovou stopu za účelem zajistit pozitivní dopad svých investic na životní prostředí. Aktuálně však existuje široká škála takových ukazatelů s různými cíli a různými stupni, což pro investory není spolehlivé. Nový právní rámec se tuto mezeru snaží zaplnit prostřednictvím vytvoření 2 spolehlivých kategorií referenčních hodnot pro nízkouhlíkové investice: (1) referenční hodnoty EU pro investice do transformace zohledňující klima, konkrétně tam, kde cílem je dosažení měřitelné, vědecky podložené „dekarbonizační trajektorie“ do konce roku 2022; a (2) referenční hodnoty EU pro investice v souladu s Pařížskou dohodou, které by zahrnovaly pouze ty společnosti, které přispívají ke splnění cíle snížení hodnoty globálního oteplování o 2°C stanoveného v Pařížské dohodě o klimatu. Tyto referenční roviny by navíc musely obsahovat přesné informace o souladu metodiky s cílem snížení emisí uhlíku a o environmentálních, sociálních a správních aspektech projektu. Pro referenční hodnoty s kritickým významem a referenční hodnoty poskytnuté třetími zeměmi je stanoveno přechodné období do konce roku 2021. Dohodu nyní musí formálně přijmout Rada a EP.

 

Snazší přístup malých a středních podniků na finanční trhy, potvrdila Rada

 • SME nejvíce přispívají k zaměstnanosti a růstu v EU.

 • EU chce aktivně pomáhat při diverzifikaci jejich zdrojů financování a umožnit jim jednodušší a snazší přístup na kapitálové trhy.

Coreper 27. 2. 2019 potvrdil postoj Rady k návrhu, jehož cílem je usnadnit přístup malých a středních podniků (SME), které mají zájem o kotaci a vydávání cenných papírů na finančních trzích, při současném zachování ochrany investorů a integrity trhu. Tato iniciativa se týká konkrétně „trhů pro růst SME“, což je nedávno zavedená kategorie obchodního systému zaměřeného na malé emitenty. Na základě tohoto návrhu by mělo předsednictví v březnu 2019 zahájit jednání s EP. Komise návrh nových pravidel předložila v květnu 2018 (více v příspěvku „Snazší financování pro malé a střední podniky prostřednictvím CMU“, Vnitřní trh v květnu 2018). CMU je jedním z hlavních pilířů investičního plánu pro Evropu vypracovaného Komisí (tzv. Junckerova plánu). Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů přijala Komise v září 2015 (více v příspěvku „Komise položila základy unie kapitálových trhů“, Vnitřní trh v září 2015). Hlavním cílem CMU je od počátku zajistit SME ve všech fázích jejich vývoje snadný přístup k financování. V této oblasti už se pokročilo a byla zavedena jednodušší pravidla o prospektu. V lednu 2018 vstoupily v platnost požadavky na trhy pro růst SME umožňující menším podnikům získat vlastní kapitál a dluhové financování (dluhopisy).  Společnosti kotované na trhu pro růst SME musí splňovat několik předpisů EU, jako je nařízení o zneužívání trhunařízení o prospektu nebo MiFID II. Předložený návrh byl avizován v červnu 2017 v přezkumu akčního plánu unie kapitálových trhů v polovině období a předcházela veřejná konzultace od prosince 2017 do února 2018 (více v příspěvku „Komise představila další kroky k vytvoření unie kapitálových trhů“, Vnitřní trh v červnu 2017). Z celkového počtu 20 mil. SME v Evropě je v současné době kótováno na burzách pouze 3 tis. těchto podniků. Částečně je to způsobeno vysokými náklady spojenými s dodržováním předpisů na jedné straně a nedostatečnou likviditou na straně druhé. Cílem navržených pravidel je tedy snížit administrativní zátěž a omezit byrokracii, jimž menší podniky čelí. Návrh obsahuje změny nařízení o zneužívání trhu a nařízení o prospektu, díky nimž jsou požadavky kladené na emitenty na trzích pro růst malých a středních podniků přiměřenější, při současném zachování integrity trhu. Jedná se zejména o: racionálnější administrativní zátěž, při níž bude zachována integrita trhu a informovanost investorů, zejména pokud jde o povinnosti podávat zprávy ohledně osob, které mají přístup k cenově citlivým informacím („seznamy zasvěcených osob“); a jednodušší „prospekt“ vhodnější pro malé a střední podniky, které jsou již kótovány na trhu pro růst malých a středních podniků.

Další články v rubrice

Vnitřní trh v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Vnitřní trh v březnu 2020

Euroskop, 10.04.2020

Vnitřní trh v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Vnitřní trh v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020

Vnitřní trh v prosinci 2019

Euroskop, 10.01.2020