Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Revize norem o digitálních tachografech

Euroskop, 11.02.2009

Komise 23. ledna 2009 revidovala dvě normy (směrnici č. 2006/22 a nařízení č. 3821/85) týkající se digitálních tachografů a jejich využití v nákladních automobilech. Oba nové texty (směrnice č. 2009/4 a nařízení č. 68/2009) vstoupí v platnost 13. února 2009.

Směrnice Komise 2009/4/ES ze dne 23. ledna 2009 o protiopatřeních na předcházení a odhalování manipulace se záznamy tachografů, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS

 

Nařízení Komise (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise revize předložila proto, aby zabránila zneužívání tachografů kvůli obcházení norem o odpočinku profesionálních řidičů (neboť právě proto jsou nákladní automobily tachografy vybaveny).

Uvedené normy zavádí směrnice č. 2006/22 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení č. 3820/85 a č. 3821/85, jež definují „předpisy v sociální oblasti týkající se činností v silniční dopravě".

 

2. Klíčové obsahové body legislativních textů

 

2.1. Směrnice č. 2009/4

 

Směrnice č. 2009/4 mění část A Přílohy 1 a Přílohu II směrnice 2006/22, a to v souladu s článkem 15 této normy, což znamená, že Komise byla schopna revizi provést sama, na základě pouhého zmocnění.

Členské státy budou na základě těchto změn povinovány vytvořit a používat zařízení a/nebo software k analýze dat z digitálních tachografů a k odhalení případných manipulací s nimi.

Komise v této souvislosti zveřejnila doporučení, jak by měly kontroly digitálních tachografů probíhat.

 

2.2. Nařízení č. 68/2009

 

Nařízení č. 68/2009 mění Přílohu I B nařízení č. 3821/85 (ve znění nařízení č. 561/2006), jež předpokládá, že digitálními tachografy budou po 1. květnu 2006 vybavena také lehká nákladní vozidla (kategorie M1 a N1).

Změny reflektují skutečnost, že dosavadní podoba normy byla podle Komise přehnaně přísná. Tachografy v těchto vozidlech proto bude možné opatřit speciálními adaptéry, jež zajistí obdobnou funkcionalitu jako tachografy samotné.

 

3. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

 

Komise obě změny provedla na základě zmocnění příslušných norem, a proto vstoupí v platnost bezprostředně poté, co uplyne dvacet dní od jejich zveřejnění v Úředním věstníku EU. K tomu došlo 24. ledna 2009, tudíž obě normy vstoupí v platnost 13. února 2009.

V případě revize směrnice č. 2006/22 (tj. směrnice č. 2009/4) budou členské státy povinny realizovat předepsané změny do 31. prosince 2009, v případě revize nařízení č. 3821/85 (tj. nařízení č. 68/2009) do šesti měsíců.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty