Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Rovné zacházení u OSVČ

Euroskop, 19.03.2009

Dne 11. února 2009 předložila zpravodajka Astrid Lulling (EPP-ED, Lucembursko) návrh zprávy výboru FEMM k návrhu směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné. Poslankyně se staví k návrhu Komise poměrně kriticky; poukazuje zejména na jeho domnělou malou ambicióznost. Pro ženy, které jsou asistujícími partnery, navrhuje zakotvit povinnost účastnit se systémů sociálního zabezpečení, a to i proti jejich vůli a s vědomím zvýšených nákladů pro ně.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (KOM(2008)636)

 

Návrh směrnice je součástí balíku opatření pro zlepšení rovnováhy pracovního a rodinného života (více viz níže uvedené odkazy) a jeho hlavním cílem je zlepšení implementace principu rovného zacházení mezi muži a ženami v podnikání anebo pomoci v podnikání. V současnosti je problematika rovnosti pohlaví v oblasti podnikání řešena zejména směrnicí č. 86/613 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství.

 

 

1. Klíčové obsahové body návrhu zprávy FEMM

 

Zpráva je k návrhu Komise poměrně skeptická; považuje jej za málo ambiciózní a nezabezpečující rovné zacházení mezi muži a ženami. Zpravodajka kritizuje fakt, že ačkoliv po celá devadesátá léta minulého století Evropský parlament volal po novelizaci směrnice č. 86/613, Komise předkládá předmětný návrh až v tomto období. Zároveň připomíná, že původní směrnice nenaplnila své cíle i přesto, že se od roku 1986 situace samostatně výdělečně činných žen v mnohých státech zlepšila.

Co se týče žen samostatně výdělečně činných, zpravodajka navrhuje:

  • Podpořit zesílenou pozitivní akcí voblasti odbourávání překážek bránících ženám začít podnikat;
  • Podporuje návrh Komise na ukončení zákazu zaměstnávání mezi manželi;
  • Upozorňuje na fakt, že mateřská dovolená žen samostatně výdělečně činných by neměla být modelována podle pravidel platných pro ženy-zaměstnankyně a měla by na jejich žádost trvat alespoň čtyři týdny před a po porodu. Zároveň by ale takovéto ženy měly mít možnost přístupu knárodním službám nabízejícím (alternativně kpeněžním dávkám) zabezpečení náhradní pracovní síly po dobu nepřítomnosti ženy-podnikatelky.

Návrh zprávy se věnuje také problematice žen, které jsou asistujícími partnery:

  • Upozorňuje na fakt, že vmnohých státech není jejich práce právně uznána, což je problematické při výpočtu jejich důchodů, zejména v situaci, když se tyto ženy ve vyšším věku rozvedou;
  • Požaduje, na rozdíl od Komise, zavedení povinné účasti asistujících partnerek na národních systémech sociálního zabezpečení i přesto, že to bude znamenat pro danou ženu zvýšené náklady a samotná žena si to nepřeje (což umožní mimo jiné i identifikovat podíl asistující partnerky na podnikání);
  • Upozorňuje na potřebu speciálního modelu mateřské dovolené pro asistující partnery, která by měla mít délku minimálně osm týdnů a měla by být plně hrazena státem, jako je tomu vLucembursku.

V neposlední řadě zpráva tvrdě odmítá zařazení otázky diskriminace na základě pohlaví do kompetence orgánů chránících lidská práva a považuje za vhodnější, aby na implementaci navrhované směrnice dohlížely orgány odpovědné za rovné zacházení.

Ačkoliv zpravodajka uznává, že její návrhy nejsou v žádném případě přijímaný konsenzuálně, myslí si, že „nesmí být nemožné dosáhnout rozumný kompromis tak, aby směrnice byla přijata v prvním čtení, před volbami do Evropského parlamentu."

 

2. Projednávání návrhu v Radě

 

Rada ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a otázky spotřebitelů projednávala návrh směrnice na svém zasedání ve dnech 16.-17. prosince 2008. Bližší informace o dosaženém pokroku však nebyly zveřejněny.

 

3. Projednání návrhu směrnice v Parlamentu ČR

 

V současnosti je návrh směrnice projednáván ve Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny - na základě usnesení tohoto výboru č. 296 ze dne 6. listopadu 2008. Zpravodajkou je poslankyně Anna Čurdová.

Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR projednávání 4. března 2009 přerušil. Zpravodajkou je senátorka Jana Juřenčáková.

 

4. Očekávaný vývoj

 

Již mnohem méně radikální původní návrh Komise vzbudil jisté kontroverze. Zejména v otázce uznání příspěvku asistujících partnerů k podnikání není situace v EU konsensuální: zatím jej neuznává 18 států včetně ČR. Návrh Komise se setkal také s tvrdým odporem některých konzervativních poslanců Evropského parlamentu, kteří upozorňují zejména na zvýšené náklady v důsledku jeho implementace. Proto lze předpokládat, že zpráva Astrid Lulling nemusí být schválena v navržené podobě.

Výbor FEMM bude zprávu projednávat 31. března 2009, plénum Evropského parlamentu se jí bude zabývat 5. května 2009. Na očekávání zpravodajky, že návrh bude přijat do termínu konání voleb do Evropského parlamentu (4. -7. června 2009) lze tedy pohlížet poněkud skepticky, zejména ve světle výše uvedených skutečností.

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (KOM(2008)636)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2592, SEK(2008)2593

Právní báze: čl. 141 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: FEMM (zpravodajka Astrid Lulling, Lucembursko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy