Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Prodloužení mateřské dovolené

Euroskop, 28.04.2009

Výbor Evropského parlamentu pro rovnost pohlaví a práva žen (FEMM) 23. dubna 2009 schválil návrh zprávy Editte Estrela (PES) o návrhu směrnice zvyšující bezpečnost a ochranu zdraví při práci u těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu, nebo kojících zaměstnankyň. Ten nejenže navrhuje prodloužit mateřskou dovolenou na 20 týdnů, ale také zavádí právo matek na 100 % platu během šesti týdnů po porodu a povinnost otců vybrat si otcovskou dovolenou. Protože se ale jedná o návrhy vysoce kontroverzní, lze jen stěží předpokládat, že zpráva bude v nezměněné podobě zohledněna i v případném finálním legislativním aktu.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (KOM(2008)637)

 

Daný návrh je nejkontroverznější součástí balíku Komise pro usnadnění sladění rodinného a pracovního života, jenž má zvýšit kvalitu života v Evropě, pomoci v boji proti nezaměstnanosti a v řešení nepříznivé demografické situace na kontinentu. Jeho obsah je předmětem mnohých sporů, zejména v Radě ministrů (více pod níže uvedenými odkazy).

 

 

1. Klíčové obsahové body zprávy výboru FEMM

 

Výbor FEMM navrhuje celkem 74 pozměňovacích návrhů, jež modifikují nejen jednotlivá ustanovení původního návrhu Komise, ale také jeho celkovou koncepci. Nejdůležitějšími jsou:

 • Prodloužení mateřské dovolené na dobu 20 týdnů, z čehož 8 týdnů musí ženy vyčerpat po porodu, jelikož „delší doba by mohla ovlivnit návrat žen na trh práce". Připomeňme, že již původní návrh Komise, počítající s prodloužením minimální doby mateřské dovolené na 18 týdnů, se setkal s poměrně tvrdým odporem některých členských států, přičemž byl zmiňován právě poukaz na kontraproduktivitu povinného stanovení tak dlouhé doby dovolené. Výbor o dva týdny, oproti původnímu návrhu Komise, prodloužil také povinnou dobu mateřské dovolené po porodu dítěte.
 • Zavedení povinnosti výplaty dávky ve výši 100 % posledního platu po dobu 6 týdnů po porodu a následně, po zbývající dobu mateřské dovolené, ve výši minimálně 85 % posledního platu nebo průměrného platu. Ženám na mateřské dovolené mají být také zachována všechny práva vyplývající z pracovní smlouvy, včetně zachování odměny. Dokonce by mělo být stanoveno, že se ženám automaticky zvýší v příslušných případech plat. Komise původně sice navrhovala dávku ve výši 100 % platu ženy, ale členským státům mělo být dáno na výběr, zda tuto dávku zavedou; a pokud ano, zda budou při jejím výpočtu vycházet z výše posledního platu, nebo z výše průměrného platu.
 • Poskytnutí další dovolené v případě předčasného porodu, porodu císařským řezem, narození více než jednoho dítěte, nebo narození dětí s handicapem. Platí, že za každé další narozené dítě se mateřská dovolená prodlužuje o jeden měsíc.
 • Nová definice pojmu těhotné, kojící „zaměstnankyně" a „zaměstnankyně" krátce po porodu. Pro účely směrnice se pod pojmem „zaměstnankyně" chápe každá zaměstnankyně s jakoukoliv pracovní smlouvou, včetně domácí práce.
 • Zavedení povinné otcovské dovolené, na základě rovného přístupu k pohlavím. Musí být otcem dítěte čerpána po dobu dvou týdnů po porodu nebo adopci. Zpráva výslovně uvádí, že „je zvláště důležité, aby nové formy rodičovské dovolené neodrážely ani neposilovaly stávající stereotypy" týkající se pohlaví, což se odráží v nutnosti zavést otcovskou dovolenou.
 • Zavedení povinného nároku mužů na rodičovskou dovolenou a vytvoření podmínek pro vyváženou účast mužů a žen na pracovním a rodinném životě, protože je „důležité naznačit pracovnímu trhu, že také muži musí opustit pracoviště a pracovní místo, pokud mají děti".
 • Zakotvení detailní úpravy přestávek na kojení v délce minimálně dvakrát jedna hodina denně, prodlužujících se při každém dalším dítěti o 30 minut.
 • Posílení pozice matek navracejících se do zaměstnání z mateřské dovolené a zákaz výpovědi z diskriminačních důvodů po dobu 12 měsíců po porodu. Také otcové na otcovské dovolené nesmí být po dobu jejího trvání propuštěni. Matky navracející se z mateřské dovolené musí být přirazeny na pracovní místo odpovídající místu, které zastávaly před porodem. To znamená, že se jedná o „pracovní místo, které má v podstatných aspektech stejné rysy jako předchozí pracovní místo, a to z hlediska odměny i pracovní náplně".
 • Posílení pružnosti v organizaci pracovní doby. Těhotné zaměstnankyně deset týdnů před porodem (nebo pokud je to nezbytné pro zdraví plodu nebo ženy), zaměstnankyně v šestinedělí a v době kojení a otcové na otcovské dovolené a otcové dětí do 12 měsíců by měli mít možnost odmítnout vykonávat noční práci. Těhotné zaměstnankyně, jakož i  zaměstnankyně s dětmi mladšími 12 měsíců by neměly muset vykonávat ani práci přesčas. Pracovní doba těhotných zaměstnankyň musí zohledňovat také nutnost lékařských kontrol.
 • Posílení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Vzhledem ke zvýšenému riziku malformací, genetických změn a anomálií v období prvních šesti až osmi týdnů těhotenství by mělo být zavedeno hodnocení rizik pro vývoj plodu a fertilitu na pracovišti, na němž jsou zaměstnáni muži a ženy v reprodukčním věku. Ochrana má mít podobu obecných zásad hodnocení chemických, fyzikálních a biologických činitelů a průmyslových postupů považovaných za škodlivé, a to nejméně jednou za pět let počínaje rokem 2012.
 • Požadavek vypracování studie dopadů přesně vyhodnocující přínosy pro ženy a pro společnost, jež vyplývají ze zavedení prodloužené mateřské dovolené. Zpravodajka se domnívá, že „usnadnění kojení umožní zejména úsporu finančních prostředků na zdravotní péči a může mít pozitivní dopad na životní prostředí a na kupní sílu domácností".
 • Přijetí opatření, aby poporodní deprese byla klasifikována jako vážná nemoc.
 • Povinnost členských států, aby vyzvaly zaměstnavatele ke zřízení zařízení pro péči o děti zaměstnanců (do věku tří let).

 

2. Očekávaný vývoj

 

Návrh je projednáván v prvním čtení postupem spolurozhodování. Na plenárním zasedání Evropského parlamentu by se mělo o návrhu hlasovat 5. května 2009, tedy s dvouměsíčním zpožděním oproti původním plánům. Následně bude o návrhu znovu jednat Rada EPSCO v červnu 2009. Dosažení případné dohody o návrhu se očekává až před koncem švédského předsednictví v prosinci 2009.

Pokud bude návrh přijat, bude muset být do dvou let implementován do národních právních řádů, přičemž členské státy budou povinny sdělit znění příslušných implementačních ustanovení.

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (KOM(2008)637)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2595, SEK(2008)2596

Právní báze: čl. 137 odst. 2 a 141 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: FEMM (zpravodajka Edite Estrella, PSE)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy