Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o evropské radě zaměstnanců

Euroskop, 04.05.2009

Rada 23. dubna 2009 formálně odsouhlasila revizi směrnice č. 94/45 o evropské radě zaměstnanců. Neformální dohody mezi ní a Evropským parlamentem bylo dosaženo již 4. prosince 2008.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (přepracované znění) (KOM(2008)419)

 

 

Komise návrh předložila coby součást tzv. sociálního balíku 2. července 2008 (více zde).

Cílem revize je zejména rozšířit aplikaci stávající směrnice, protože podle Komise není jejích ustanovení vždy náležitě využíváno (v současnosti existují evropské rady pracujících jen ve třetině podniků, v nichž je možné je zakládat).

Plénum Evropského parlamentu se záměrem Komise souhlasilo 16. prosince 2008 (více zde).

 

1. Klíčové obsahové body přijaté směrnice

 

Zpřesnění definic pojmů kvůli zajištění právní ochrany zaměstnanců (článek 2). V podnicích, kde již evropské rady zaměstnanců existují, by ovšem k žádným zásadním změnám docházet nemělo (článek 13).

Vyjasnění, kdy lze kroky zaměstnavatele považovat za „transnacionální" (v případech, kdy se týkají podniku jako celku nebo alespoň poboček ve dvou členských státech), aby bylo možné - v souladu s rozsudky Evropského soudního dvora ve věcech Vilvoorde, British Airways a Marks and Spencer - zajistit ochranu těch zaměstnanců, kteří pro daný podnik pracují v jiném členském státě (v případě, že by firma ukončovala svou činnost či prováděla zásadní restrukturalizaci).

Zrušení minimálního počtu zaměstnanců, kteří by měli být oprávněni jednat se zaměstnavatelem, resp. zakládat evropské rady zaměstnanců (v současnosti činí tento počet 50 osob).

Zajištění vazeb mezi evropskými radami zaměstnanců a národními reprezentacemi zaměstnanců a zajištění možnosti absolvovat školení (pro působení v evropské radě zaměstnanců) bez pozastavení platu.

Směrnice by se měla znovu revidovat po třech letech od vstupu v platnost (resp. po třech letech od završení implementace).

 

2. Očekávaný vývoj

 

Směrnice vstoupí v platnost dvacet dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Členské státy ji budou povinny implementovat do dvou let.

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (přepracované znění) (KOM(2008)419)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2154, SEK(2008)2155, SEK(2008)2166, SEK(2008)2167

Právní báze: čl. 137 odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodaj Philip Bushill-Matthews, Velká Británie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

 Další odkazy