Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Rovné zacházení u OSVČ

Euroskop, 25.05.2009

Plénum Evropského parlamentu 6. května 2009 schválilo zprávu poslankyně Astrid Lulling (EPP-ED, Lucembursko) k návrhu směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné. Kompromisní znění umožňuje, aby si členské státy vybraly, zda pro tzv. asistující partnery zakotví povinnost účastnit se systémů sociálního zabezpečení v zákoně, nebo tuto účast pouze umožní a ponechají volbu na zvážení dotčených osob.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (KOM(2008)636)

 

Návrh směrnice je součástí balíku opatření pro zlepšení rovnováhy pracovního a rodinného života (více viz níže uvedené odkazy). Hlavním cílem návrhu je zlepšení implementace principu rovného zacházení mezi muži a ženami v podnikání anebo pomoci v podnikání.

 

 

1. Znění zprávy schválené plénem Evropského parlamentu

 

Z původního znění schváleného ve výboru FEMM, o němž jsme vás informovali na tomto místě, vypadly některé nejkontroverznější návrhy.

Co se týče žen samostatně výdělečně činných, Parlament navrhuje následující změny oproti původnímu návrhu Komise:

  • Posílení ochrany mateřství žen samostatně výdělečně činných. Samostatně výdělečně činné ženy, tak jako vypomáhající manželky, mají mít možnost čerpání mateřské dovolené podle ustanovení směrnice č. 92/85 (která v současnosti prochází revizí), avšak odpovídající jejich specifickým potřebám.
  • Podpořit pozitivní akcí v oblasti usnadnění začátku podnikání a vyrovnávání nevýhod v profesionální kariéře. Zejména má dojít k pozitivní diskriminaci mužů v podobě podpory podnikatelské činnosti žen.

U asistujících partnerů Parlament navrhuje:

  • Zajistit jim jasné profesní postavení a stanovit jejich práva. Upozorňuje na fakt, že v mnoha státech není jejich práce právně uznána, což je problematické při výpočtu jejich důchodů, zejména v situaci, když se tyto ženy ve vyšším věku rozvedou.
  • Zavést definici rodinného podniku. Každá společnost, kterou společně zřídili manželé nebo životní partneři a je uznána podle vnitrostátních předpisů, má být definována jako „rodinný podnik". Životní partnerství se má pak uznávat dle rozsudků Evropského soudního dvora.
  • Umožňuje zavedení povinné účasti asistujících partnerek na národních systémech sociálního zabezpečení. Volba zavedení takovéto účasti má být na členských státech. I v případě, že k povinné účasti nebude v daném státě přistoupeno, musí být umožněna na dobrovolné bázi, na základě žádosti asistujícího partnera.
  • Sociální příspěvky vypomáhajících manželů a manželek by měly být odečitatelné z daní jakožto provozní náklady stejně jako odměna reálně vyplacená manželovi nebo manželce, ovšem s dvojí podmínkou: služby byly řádně poskytnuty a jde o běžnou odměnu za takové služby.

Dále došlo k vypuštění ustanovení o možném svěření ochrany před diskriminací na základě pohlaví orgánům totožným s orgány odpovídajícími za ochranu lidských práv. Na implementaci směrnice mají dohlížet výlučně orgány odpovědné za rovné zacházení ve spolupráci s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů.

Parlament také podporuje rychlejší zavedení směrnice do praxe a zkrácení implementační lhůty na jeden rok.

 

2. Pozice Komise k pozměňovacím návrhům Parlamentu

 

Evropská komise s přijatými pozměňovacími návrhy částečně souhlasila.

Již v rámci rozpravy komisař Vladimír Špidla zdůraznil, že se jedná v Komisi o velice významný návrh a že je potěšen skutečností, že se „stanoviska Evropského Parlamentu a Komise do velké míry shodují". Komise zejména podporuje návrhy na zavedení mateřské dovolené samostatně výdělečných žen či uznání práce asistujících partnerů.

Komisař Špidla nicméně upozornil, že „Komise nemůže přijmout" znění pozměňovacího návrhu týkajícího se sociální ochrany asistujících partnerů. Jednak z důvodu nemožnosti volby pro samotné asistující partnery a také kvůli zvýšení finanční zátěže, jež by tento návrh přinesl. Navíc se tak omezuje prostor pro dosažení dohody s Radou.

 

3. Očekávaný vývoj

 

Ačkoliv plénum Evropského parlamentu přistoupilo v kontroverzní otázce sociální ochrany asistujících partnerů k jistému kompromisu oproti původní zprávě výboru FEMM, lze s ohledem na odmítavý postoj Komise očekávat ještě další jednání. Stojí za připomenutí, že již mnohem méně radikální původní návrh Komise vzbudil kontroverze, zejména v otázce uznání příspěvku asistujících partnerů k podnikání.

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (KOM(2008)636)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2592, SEK(2008)2593

Právní báze: čl. 141 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: FEMM (zpravodajka Astrid Lulling, Lucembursko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy