Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Rovné zacházení u OSVČ

Euroskop, 11.12.2009

Rada 30. listopadu 2009 dospěla k politické dohodě o návrhu směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné. Přijaté znění umožňuje, aby samostatně výdělečné ženy měly stejný přístup k mateřské dovolené jako ženy v zaměstnaneckém poměru a ženy vypomáhající manželům stejný přístup k systémům sociálního zabezpečení, jako mají samostatně výdělečné osoby.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (KOM(2008)636)

 

 

Návrh směrnice je součástí balíku opatření pro zlepšení rovnováhy pracovního a rodinného života (více viz výše uvedené odkazy). Hlavním cílem návrhu je zlepšení implementace principu rovného zacházení mezi muži a ženami v podnikání anebo pomoci v podnikání. Ačkoliv byl návrh původně spojen s návrhem o prodloužení mateřské dovolené (viz výše), vzhledem ke kontroverzím provázejícím vyjednávání o druhém návrhu byl od něj oddělen a přijat samostatně.

 

1. Klíčové obsahové body schváleného kompromisu a jeho projednání v Radě (sporné body)

 

Nová směrnice umožní:

  • Ženám samostatně výdělečně činným a asistujícím nebo životním partnerům samostatně výdělečně činných pracovníků dostávat dávku vmateřství, která jim umožní přerušit svou výdělečnou činnost na dobu minimálně 14 týdnů;
  • Ženám asistujícím nebo životním partnerům samostatně výdělečně činných pracovníků získat samostatná práva vsystémech sociálního zabezpečení, nezávisle na pozici jejich partnera;
  • Ve srovnání spůvodním návrhem Komise rozšířit věcnou působnost směrnice i na životní partnery, kteří jsou uznání právními řády členských států.

V rámci projednání v Radě vyvstaly dva problematické okruhy. Španělská a portugalská delegace vyjádřily zklamání z faktu, že nová směrnice nezohledňuje v dostatečné míře práva otců dětí.

Delegace Velké Británie, Německa a České republiky na druhé straně vyslovily pochybnosti o volbě právního základu pro danou směrnici. Dle jejich názoru ustanovení článku 141 odst. 3 Smlouvy o založení ES (po revizi Lisabonskou smlouvou ustanovení čl. 157 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie), umožňující přijímaní opatření pro aplikaci principu rovného zacházení s muži i ženam v práci, nekoresponduje s obsahem přijaté směrnice. Dle názoru tří delegacií se směrnice zabývá zlepšením ochrany zdraví a bezpečnosti žen při práci, a proto se všechny tři hlasování v Radě zdržely. Vyjádřily tak svůj nesouhlas s údajným zasahováním EU do kompetencií členských států v oblasti sociální ochrany. Stejný názor vyjádřilo i Maďarsko.

 

2. Očekávaný vývoj

 

Směrnice začne platit dvacátý den po zveřejnění v Úředním věstníku EU a členské státy budou mít k dispozi standardní lhůtu dvou let na její implementaci. Zároveň dojde ke zrušení původní směrnice č. 86/613. Po uplynutí šesti let od přijetí směrnice budou mít členské státy povinnost sdělit Komisi informace o implementaci směrnice a ta do jednoho roku vypracuje zprávu pro Parlament a Radu, obsahující případné návrhy změn.

V budoucnu lze, v případě schválení návrhu o prodloužení mateřské dovolené, očekávat prodloužení doby pobíraní dávek v mateřství i pro ženy samostatně výdělečně činné nebo asistující partnery.  V takovém případě se délka pobíraní dávky prodlouží na dobu 18 nebo až 20 týdnů, v závislosti na schváleném znění příslušné směrnice.

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (KOM(2008)636)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2592, SEK(2008)2593

Právní báze: čl. 157 odst. 3 Smlouvy o fungování EU (býv. čl. 141 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice)

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: FEMM (zpravodajka Astrid Lulling, Lucembursko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy