Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Prodloužení mateřské dovolené

Euroskop, 11.12.2009

12. listopadu 2009 byl zveřejněn přepracovaný návrh zprávy poslankyně Edite Estrela (S&D) o návrhu směrnice zvyšující bezpečnost a ochranu zdraví při práci u těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu, nebo kojících zaměstnankyň. Původním návrhem se zabývala na svém zasedání v  30. listopadu 2009 a 1. prosince 2009 i Rada, ale nebylo dosaženo žádného posunu směrem k přijetí finálního legislativního aktu.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (KOM(2008)637)

 

 

Výše uvedený návrh revize směrnice je nejkontroverznější součástí balíku Komise pro usnadnění sladění rodinného a pracovního života, který má zvýšit kvalitu života v Evropě, pomoci v boji proti nezaměstnanosti a v řešení nepříznivé demografické situace na kontinentu. Jeho obsah je předmětem mnohých sporů zejména v Radě (více viz výše uvedené odkazy). Předmětem kontroverze je návrh i v rámci Evropského parlamentu, kde došlo k neschválení a navrácení původní zprávy FEMM v květnu 2009 zpátky do výboru.

 

1. Klíčové obsahové body propracovaného znění návrhu zprávy Edite Estrella

 

Vrácení zprávy do výboru v květnu 2009 umožnilo znovuprojednání nejkontroverznějších pozměňovacích návrhů a také se předešlo případnému odmítnutí směrnice, protože hrozilo, že může nastat odmítnutí návrhu směrnice jako takové v Radě.

Je otázkou, do jaké míry zpravodajka „zmírnila" svůj návrh vypuštěním kontroverzních bodů.  Radikální přístup je patrný již v úvodu návrhu zprávy, kdy zpravodajka konstatuje, že „návrh nesplňuje požadavky pro podporu rodičovství založeného na sdílené odpovědnosti". Přepracované znění návrhu zprávy dále požaduje:

  • Důsledné zavedení principu sdílené rodičovské odpovědnosti. Dle zpravodajky jsou v evropské společnosti hluboce zakořeněny genderové stereotypy, které neumožňují ženám přístup k zaměstnání a, jak zpráva uvádí, „dobré práci". Ženy, a ne muži, se považují za primárně odpovědné za péči o děti a jiné závislé osoby. Proto je důležité, aby nová úprava mateřské a rodičovské dovolené výše popsané stereotypy rušila, ne posilovala. Mělo by se tak stát zavedením otcovské dovolené jako jednoho z prostředků, který by měl posilovat úlohy matky a otce. Tato dovolená by měla být placena, nepřevoditelná a vybíraná v té samé době jako dovolená mateřská.
  • Prodloužení mateřské dovolené na dobu 20 týdnů. Dle zpravodajky představuje prodloužení mateřské dovolené o dobu 4 týdnů, které navrhuje Komise, jenom skromný požadavek, který na národní právní řády nebude mít dopad. Proto navrhuje nejenom prodloužit minimální dobu mateřské dovolené na 20 týdnů, ale také obdobně prodloužit i část této dovolené, která se musí vyčerpat po porodu, na 6 týdnů.
  • Zkrácení pracovní doby s ohledem na kojení. Dle zpravodajky má mít žena, která porodila a kojí, nárok na jednu nebo více pracovních přestávek na kojení anebo na zkrácenou pracovní dobu, ovšem bez jakékoliv ztráty jiných výhod.
  • Povinné zavedení minimální výše příspěvku pobíraného po dobu mateřské dovolené. Zpravodajka, na rozdíl od Komise, navrhuje, aby mateřský příspěvek byl ženám vyplácen povinně ve výši jejich posledního měsíčního příjmu anebo průměrného příjmu. V žádném případě nesmí klesnout pod 85 % zmiňovaných příjmů.
  • Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Zpravodajka vítá změny navrhované v této oblasti Komisí a zároveň podotýká, že stejná oprávnění by se měla vztahovat také na otce na otcovské dovolené. Také by se měly zavést ochranné mechanizmy zajišťující, že „obdobná" práce, která bude přidělena po návratu z dovolené, bude stejná s prací předchozí, zejména co se týče platu a pracovních povinností.
  • Zavedení flexibilní pracovní doby. Ta se má týkat nejen matek, ale i otců. Navíc jak kojící matky, tak i otcové na otcovské dovolené by měli mít právo odmítnout pracovat přesčas.
  • Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci. Zpravodajka navrhuje přijetí preventivních opatření na pracovištích s pracovní populací ve fertilním věku, aby se předešlo možným poškozením plodu a genetickým deformacím.
  • Zpracování studie dopadů. Po uvedení směrnice v platnost by měla být vypracována komplexní studie dopadů, která zhodnotí náklady a přínosy nové úpravy.

 

2. Projednání návrhu v Radě

 

V rámci Rady zůstává návrh zdrojem kontroverzí. Na posledním zasedání rady EPSCO nedošlo k posunu směrem dohodě o daném dokumentu, a to i navzdory snahám švédského předsednictví o přijetí daného aktu.

Rada se ve svých závěrech o návrhu výslovně nezmiňuje. Shodla se ale na jeho oddělení od původně propojeného návrhu týkajícího se uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, který byl již přijat (více zde).

 

3. Stav legislativního procesu (sporné body)

 

Samotný postup projednání návrhu, který zvolila Rada, naznačuje, že se jedná o návrh do značné míry kontroverzní. Již původní návrh Komise označoval Komisař Vladimír Špidla za velice křehký kompromis, který ještě může Rada akceptovat. Návrh zprávy výboru FEMM lze v tomto ohledu považovat za mnohem radikálnější.

Při květnovém projednání v plénu Evropského parlamentu byly jako nejkontroverznější ze strany Komise označeny návrhy na povinné zavedení otcovské dovolené a prodloužení mateřské dovolené na dobu až 20 týdnů. Tyto návrhy zůstávají součástí i přepracovaného znění návrhu zprávy Edite Estrella. Na druhé straně zpravodajka skutečně do jisté míry zmírnila svou původní zprávu, když vypustila možnost pobírat plat v plné výši jen na určitou dobu mateřské dovolené i podrobná ustanovení o sankcích za porušení směrnice. Výsledek projednání návrhu zprávy ve výboru a následně i v plénu Evropského parlamentu, také s ohledem na výsledky voleb, které mezitím proběhly a znamenaly jistý posun do pravé části politického spektra, lze tedy jen velice těžce odhadovat.

 

4. Očekávaný vývoj

 

Návrh je projednáván v prvním čtení postupem spolurozhodování. Protože byl vrácen zpátky na projednání do odpovědného výboru, bude ho opět nutné schválit a projednat i v plénu Evropského parlamentu. Projednání návrhu zprávy se očekává ve výboru FEMM 23. února 2010. Plénum Evropského parlamentu by se mělo návrhem zabývat na schůzi v březnu 2010.

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (KOM(2008)637)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2595, SEK(2008)2596

Právní báze:  čl. 153 odst. 2 a 157, odst. 3 Smlouvy o fungování EU (býv. čl. 137 odst. 2 a 141 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z  Nice)

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: FEMM (zpravodajka Edite Estrella, S&D)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy