Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroskop, 10.01.2015

Síť EURES by měla být díky novým pravidlům účinnější

Síť EURES by měla být díky novým pravidlům účinnější 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce (KOM(2014)6)

Rada se 11. 12. 2014 dohodla na obecném přístupu k nařízení, které zavádí nová pravidla pro zlepšení účinnosti sítě EURES a posílení spolupráce mezi členskými státy. 

Pozadí 

Řada členských států stále bojuje s vysokou mírou nezaměstnanosti. Pracovní mobilita je jedním z řešení, jak tyto problémy částečně odstranit. Pohyb pracovních sil vyplývá ze 4 základních svobod v EU. Přes již zmíněnou vysokou míru nezaměstnanosti je pracovní mobilita v zemích EU malá. Roční mobilita v rámci bývalé skupiny EU-27 činí 0,29 %, což je méně než v Austrálii (1,5 % mezi 8 státy) a ve Spojených státech amerických (2,4 % mezi 50 státy). Pouze 7,5 mil z 241 mil. pracovníků v rámci EU je ekonomicky aktivních v jiném členském státě.

Z výzkumů vyplývá, že by se za prací přesunulo více obyvatel EU, ale chybí jím odhodlání. Nejčastějšími praktickými obtížemi, které lidé očekávají nebo s nimiž se setkávají, jsou nedostatečná znalost příslušného jazyka a potíže s nalezením zaměstnání. Proto se EU rozhodla pomoci těmto občanům skrze síť EURES, která by měla zvýšit informovanost o pracovních příležitostech v celé Unii. Síť EURES vznikla již v roce 1993 s cílem zlepšit zaměstnanost v Evropě. EURERS je výsledkem spolupráce EU (EK), veřejných služeb zaměstnanosti členských států EHP (zemí EU a Norska, Islandu a Lichtenštejnska) a dalších partnerských organizací. Do spolupráce v rámci sítě EURES je zapojeno také Švýcarsko.

Fungující služby zaměstnanosti jsou klíčem k postupnému zlepšování politiky zaměstnanosti v jednotlivých členských státech. Veřejné služby zaměstnanosti mohou poskytovat záruky pro mladé, kteří v EU trpí nezaměstnaností nejvíce. Veřejné služby zaměstnanosti mohou jednotlivým uchazečům o práci poskytnout poradenství ohledně odborného vzdělávání, učňovské přípravy, stáží a dalších možností vzdělávání odpovídajícího situaci uchazečů a požadavkům zaměstnavatelů.

Komise se ve své Zprávě o občanství EU pro rok 2013 (COM(2013) 269) zavázala, že v roce 2013 navrhne iniciativu, která by modernizovala služby EURES, aby byla posílena jejich úloha a dopad na zaměstnanost. Zavázala se také k zlepšení koordinace mobility pracovních sil v EU. 

Komise v září 2014 předložila Návrh rozhodnutí o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) s cílem posílit spolupráci a vzájemné učení, na základě článku 149 Smlouvy. Síť by měla zahrnovat řadu cílů a iniciativ ve formě pobídek a měla by doplňovat předložený návrh (více v příspěvku „Síť veřejných služeb zaměstnanosti byla spuštěna“, Zaměstnanost a sociální věci v září 2014).

Na základě hodnocení byla shledána řada nedostatků, které síť EURES má. Jedná se např. o neúplný soubor volných pracovních míst, omezenou zprostředkovací schopnost portálu EURES, nestejný přístup ke službám sítě EURES v EU, omezenou dostupnost pomoci při zprostředkování, náboru a umísťování pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele, neefektivní výměnu informací o trhu práce mezi členskými státy. Návrh nařízení by měl fungování sítě EURES zefektivnit a měl by řešit definované problémy. 

Klíčové a sporné body 

Hlavním cílem předloženého návrhu je utvořit ze sítě EURES platformu, která bude představovat účinný nástroj pro každého uchazeče o zaměstnání či zaměstnavatele, který má zájem o pracovní mobilitu v rámci EU.

Návrh se pokouší řešit výše uvedené nedostatky prostřednictvím řady navrhovaných změn. Portál EURES by měl nově obsahovat téměř kompletní nabídku volných pracovních míst a uchazeči o zaměstnání z celé Evropy by měli mít k těmto volným místům okamžitý přístup. Zároveň by měli mít zaregistrovaní zaměstnavatelé k dispozici rozsáhlý soubor životopisů, z nichž by měli mít možnost vybírat vhodné zájemce o práci. 

Dále by měl portál EURES umožnit kvalitní automatizované zprostředkování volných pracovních míst a životopisů, překlady informací do všech jazyků EU a srozumitelné informace o dovednostech, kompetencích, povoláních a kvalifikacích získaných na vnitrostátní úrovni.

Díky úpravě by měly být dostupné v rámci celé Unie základní informace o síti EURES pro zaměstnance i zaměstnavatele, kteří mají zájem o klientské služby za účelem náboru. Díky všem navrhovaným úpravám by mělo dojít k posílení stávající sítě EURES, která by se měla stát pro uživatele přínosnější a přívětivější.

Předpokládaný další vývoj 

Nyní se čeká na postoj Parlamentu a poté bude probíhat řádný legislativní postup. 

Odkazy