Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2019

Euroskop, 10.04.2019

Komise zaznamenává pomalé změny v rovnoprávnosti žen a mužů, Nová pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení

  • Komise vydala zprávu hodnotící postavení mužů a žen v EU

  • EU chce více koordinovat sociální zabezpečení zaměstnanců z jiného členského státu

 

  

Krátce…

 

Komise zaznamenává pomalé změny v rovnoprávnosti žen a mužů

  • Ženy jsou více ohroženy chudobou a v průměru pobírají o 16 % nižší plat než muži.

  • Ženy v EU zastávají pouze 6,3 % pozic generálních ředitelů ve velkých společnostech kótovaných na burze.

Komise 7. 3. 2019 vydala zprávu o rovnosti žen a mužů v EU. Ze zprávy vyplývá, že v oblasti rovnosti žen a mužů došlo k určitému pokroku, avšak v mnoha směrech ženy rovnoprávnosti stále nedosáhly: (1) V roce 2017 dosáhla míra zaměstnanosti žen v EU rekordní výše 66,4 %, ale v jednotlivých členských státech se situace liší. 8 členských států loni obdrželo v rámci evropského semestru doporučení, aby účast žen na trhu práce zlepšily (ČR, Estonsko, Irsko, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko). (2) Ženy jsou více ohroženy chudobou a v průměru pobírají o 16 % nižší plat než muži. To se promítá do rozdílu ve výši důchodů, který v roce 2017 činil 35,7 %. V některých zemích si více než 10 % starších žen nemůže dovolit potřebnou zdravotní péči. (3) Ženy jsou i nadále velmi nedostatečně zastoupeny v parlamentech a ve vládách. V celé Unii pouze 6 z 28 národních parlamentů vede žena a 7 z 10 poslanců národních parlamentů v EU jsou muži. Přestože 30,5 % ministerských postů nyní zastávají ženy (což je nejvíce od roku 2004, kdy byl tento údaj poprvé k dispozici za všechny členské státy), stále se lze důvodně domnívat, že ženám jsou obvykle přidělována portfolia, u nichž se má za to, že mají nižší politickou váhu. (5) V podnikatelské sféře zůstává realitou tzv. skleněný strop, neboť v EU ženy zastávají pouze 6,3 % pozic generálních ředitelů ve velkých společnostech kótovaných na burze. V listopadu 2018 tvořily ženy 36,4 % ze 749 poslanců EP, což je o něco méně než zatím nejvyšší podíl 37,3 %, kterého bylo dosaženo na konci roku 2016. Zřetelně vyniká Finsko, z jehož poslanců jsou 76,9 % ženy. 7 členských států je zastoupeno oběma pohlavími alespoň ze 40 % (Irsko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Lotyšsko, Malta a Švédsko), naproti tomu více než 80 % poslanců z Bulharska, Estonska, Kypru, Litvy a Maďarska jsou muži. Činnost současné Komise v oblasti politiky rovnosti žen a mužů je založena na „strategickém závazku v oblasti rovnosti žen a mužů 2016–2019“, který se zaměřuje na 5 prioritních oblastí: zvýšení účasti žen na trhu práce a rovnocenná ekonomická nezávislost žen a mužů; snížení rozdílů v odměňování a rozdílů ve výši důchodů žen a mužů, a tudíž boj proti chudobě žen; prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích; boj proti genderově podmíněnému násilí a ochrana obětí spolu s náležitou podporou a prosazování rovnosti žen a mužů a práv žen po celém světě. 

 

Nová pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení

  • Přibližně 17 mil. evropských občanů dnes žije nebo pracuje v jiném členském státě, což je 2krát více než před 10 lety.

  • Uchazeči o zaměstnání budou mít více času k nalezení práce v zahraničí.

Instituce EU se 19. 3. 2019 dohodly na revizi evropských pravidel pro koordinaci sociálního zabezpečení. Cílem je zajistit, aby tato pravidla byla jasná a snáze vymahatelná. Dohoda má aktualizovat a zaručovat práva pracovníků, kteří se stěhují do jiné země EU, a usnadňovat spolupráci mezi vnitrostátními orgány. Jednou z novinek je, že uchazeči o zaměstnání budou mít více času k nalezení práce v zahraničí. Řešeny mají být také potřeby dlouhodobé péče o starší osoby žijící v zahraničí. Přibližně 17 mil. evropských občanů dnes žije nebo pracuje v jiném členském státě, což je 2krát více než před 10 lety. Komise předložila svůj návrh na aktualizaci a doplnění stávajících právních předpisů EU v prosinci 2016. V rámci tohoto úsilí chce zajistit jednak „spravedlivé“ podmínky jak pro občany, kteří se stěhují, tak pro daňové poplatníky, jednak lepší nástroje pro spolupráci mezi orgány členských států. Nová pravidla zejména modernizují stávající právní předpisy ve 3 hlavních oblastech: dávky v nezaměstnanosti, dávky dlouhodobé péče a koordinace sociálního zabezpečení pro vyslané pracovníky. Vnitrostátní orgány mají mít k dispozici nástroje pro řešení případů zneužívání nebo podvodů a ověření statusu sociálního zabezpečení vyslaných pracovníků. Každý členský stát si určuje jednotlivé prvky svého systému sociálního zabezpečení včetně dávek, které poskytuje, podmínek způsobilosti, způsobu výpočtu těchto dávek a toho, jaké příspěvky by měly být placeny, a to pro všechna odvětví sociálního zabezpečení, jako jsou dávky ve stáří, v nezaměstnanosti a rodinné dávky. Aby se zajistilo, že občané, kteří cestují nebo žijí v zahraničí, o tato základní práva nepřijdou, byly na úrovni EU za posledních 60 let zavedeny předpisy pro zajištění koordinace těchto systémů. Tato pravidla se vztahují na EU-28 a na Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Pravidla pomohou určit systém, pod který mobilní občan spadá. Tak se má v přeshraničních situacích zamezí případům, kdy by občan zůstal bez sociální ochrany, nebo kdy by byl naopak zabezpečen 2 systémy. Tuto prozatímní dohodu musí nyní formálně přijmout EP a Rada.