Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Rada se zabývala budoucností práce pro mladé lidi

  • Mladé lidi čeká v budoucnu na trhu práce řada problémů a nejistot, myslí si Rada

 

Krátce…

 

Rada se zabývala budoucností práce pro mladé lidi

  • Jak vypadá budoucnost mladých na trhu práce? Rada se na ně chce více zaměřit.

Rada 22. 5. 2019 přijala závěry týkající se mladých lidí a budoucnosti práce. V závěrech se zdůrazňuje, že pro mladé lidi jsou největšími problémy pracovního prostředí nejistota, nedostatečná sociální ochrana a nejisté pracovní podmínky. V kontextu mládeže EU je „budoucnost práce“ určována mimo jiné demografickými změnami v tom smyslu, že s rostoucím indexem ekonomické závislosti starých osob v EU bude vyvíjen tlak na zvyšování úrovně produktivity osob, které vstoupí na trh práce, aby byl kompenzován odchod zkušené pracovní síly do důchodu a zároveň se přispělo k udržení vyšších sociálních výdajů mimo jiné v důsledku početnějšího staršího obyvatelstva. Dalším aspektem je potřeba řešit změnu klimatu, která může vzhledem k ambicím EU na přechod na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství vést na trhu práce ke zvýšené poptávce po dovednostech požadovaných v odvětvích, jako je obnovitelná energie, ekologicky udržitelné stavebnictví a renovace či udržitelné zemědělství. V závěrech Rada uvádí, že je „zapotřebí podporovat rovný přístup všech mladých lidí ke kvalitním pracovním místům v budoucnosti a přijmout opatření proti všem formám stereotypů, které mají vliv na pracovní ambice dnešních dětí a omezují přístup k určitým pracovním místům a zároveň způsobují, že přetrvává diskriminace a nerovnost ve vzdělávání a odborné přípravě“. Rada v závěrech uvedla několik opatření k řešení těchto problémů, např.: adaptabilní systémy sociální ochrany a vzdělávání a odborné přípravy schopné reagovat na potřeby, podpora celoživotního učení, zajišťování bezproblémových přechodů ze školy do zaměstnání a v rámci jednotlivých zaměstnání, jakož i rovný přístup všech mladých lidí ke kvalitním pracovním místům. Rada navíc vyzvala členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost mladým lidem, u nichž hrozí riziko marginalizace či diskriminace na základě prvků, jako je etnický původ, pohlaví, sexuální orientace, zdravotní postižení, náboženské vyznání, přesvědčení nebo politické názory, s cílem zajistit v budoucnu začlenění všech mladých lidí na trzích práce.