Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2019

Euroskop, 10.07.2019

Otcovská dovolená má být zavedena napříč EU, Nový Evropský orgán pro pracovní záležitosti zřízen

  • Rada schválila otcovskou dovolenou

  • EU bude mít nový orgán pro koordinaci mobility na pracovním trhu 

 

Krátce…

 

Otcovská dovolená má být zavedena napříč EU

  • EU se snaží více prosazovat rovnost žen a mužů v celé EU.

  • V současné době jsou pobídky pro muže, aby čerpali rodičovskou či otcovskou dovolenou nebo přijímali pečovatelské povinnosti, omezené.

Rada 13. 6. 2019 přijala směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, jejímž cílem je zvýšit účast žen na trhu práce a využívání pracovního volna z rodinných důvodů a pružného uspořádání práce. Nový akt by měl pracovníkům rovněž umožnit čerpat pracovní volno na péči o rodinné příslušníky, kteří potřebují pomoc. Komise svůj návrh předložila v dubnu 2017. V červnu 2018 přijala Rada svůj postoj, který se stal základem pro jednání s EP. Předsednictví Rady a EP dosáhly dohody v lednu 2019 a v dubnu 2019 následovalo hlasování v EP. Směrnice vstoupí v platnost 20. dnem po vyhlášení. Členské státy budou mít poté tři roky na to, aby přijaly právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí (více v příspěvku „EU chce zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem pro občany EU“, Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2019 a v příspěvku „Poslanci schválili opatření pro sladění pracovního a rodinného života“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2019). Přijatá směrnice by měla představovat další krok v prosazování rovnosti žen a mužů v celé EU. V současné době jsou pobídky pro muže, aby čerpali rodičovskou či otcovskou dovolenou nebo přijímali pečovatelské povinnosti, omezené. Směrnice by jim k využívání těchto možností měla poskytnout nové příležitosti. Tím se by se měl snížit objem neplacené práce vykonávané ženami, což ženám zajistí více času na placené zaměstnání. Směrnice má přispět také k odstraňování genderových rozdílů. Hlavními prvky přijaté směrnice jsou: (1) otcovská dovolená – otec nebo druhý rodič budou mít nárok na minimálně 10 pracovních dnů dovolené v období kolem narození dítěte, které budou placeny ve výši odpovídající částce, která je na úrovni EU v současné době stanovena pro mateřskou dovolenou. Právo na otcovskou dovolenou nebude podmíněno splněním požadavku předchozího pracovního poměru. Právo na odměnu nebo příspěvek během otcovské dovolené může být nicméně podmíněno splněním požadavku předchozího pracovního poměru v délce šesti měsíců. Členské státy, jejichž systémy rodičovské dovolené jsou velkorysejší, budou moci zachovat své platné vnitrostátní předpisy; (2) rodičovská dovolená – individuální právo na 4 měsíce rodičovské dovolené, z nichž 2 měsíce jsou placené a mezi rodiči nepřenosné. Výši platby a věkovou hranici dítěte stanoví členské státy; (3) pečovatelská dovolená – novinka na úrovni EU určená pracovníkům pečujícím o příbuzné, kteří vyžadují péči nebo pomoc ze závažných zdravotních důvodů. Pečující osoby budou mít nárok na 5 pracovních dní volna ročně. Členské státy mohou uplatňovat jiné referenční období, přiznávat nárok na volno na základě individuálního posouzení a mohou stanovit další podmínky pro uplatňování tohoto práva; a (4) pružné uspořádání práce – právo rodičů žádat o tyto režimy bylo rozšířeno na pracující pečovatele.

 

Nový Evropský orgán pro pracovní záležitosti zřízen

  • Nový orgán má zajistit, aby byla všechna unijní pravidla týkající se mobility pracovních sil prosazována spravedlivě a účinně.

  • Sídlo nového Evropského orgánu má být v Bratislavě.

Rada 13. 6. 2019 formálně přijala nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA). Cílem tohoto nového orgánu je: podporovat soulad a koordinaci mezi členskými státy při prosazování právních aktů EU v oblasti mobility pracovních sil a koordinace sociálního zabezpečení; má rovněž poskytovat přístup k informacím pro jednotlivce a zaměstnavatele v situacích přeshraniční mobility pracovní síly. Předseda Komise Jean-Claude Juncker poprvé představil úmysl zřídit Evropský orgán pro pracovní záležitosti ve svém projevu o stavu Unie v září 2017. Komise předložila svůj návrh na zřízení orgánu pro pracovní záležitosti v březnu 2018 a v únoru 2019 dosáhly EP a Rada v této otázce prozatímní dohody. Tento nový orgán má zajistit, aby byla všechna unijní pravidla týkající se mobility pracovních sil prosazována spravedlivě a účinně. Po konečném přijetí zřizovacího nařízení má orgán zahájit svoji činnost v roce 2019 a nejpozději v roce 2024 začne fungovat naplno. V říjnu 2019 má být představena jeho správní rada a pracovní program. Sídlo orgánu bylo vybráno na základě vzájemné dohody zástupců vlád členských států v návaznosti na postup a kritéria schválené samotnými členskými státy. Podle tohoto postupu musely členské státy, které měly o sídlo zájem, předložit do května 2019 nabídku, v níž měly podrobně uvést, jak splňují stanovená kritéria a jaké nabízí podmínky. Členské státy rozhodly, že sídlo orgánu by mělo být v Bratislavě.