Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Nařízení o Evropském globalizačním fondu

Euroskop, 17.12.2008

Komise 16. prosince 2008 zveřejnila návrh na revizi stávajícího nařízení č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, jenž by měl Unii napomoci snáze bojovat s následky stávající finanční a ekonomické krize.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund

 

1. Legislativní pozadí

 

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (European Globalisation Adjustment Fund; EGF) funguje (s oporou v nařízení č. 1927/2006) od 1. ledna 2007 s ročním rozpočtem 500 mil. €. Jeho cílem je na základě žádostí jednotlivých členských států (směřovaných ke Komisi) napomáhat podnikatelským subjektům (resp. jejich pracovníkům) v případech, kdy se dostaly do existenčních problémů v důsledku globalizace. Předpokládá se nicméně, že o práci (právě v důsledku globalizace) přijde minimálně 1000 zaměstnanců (jen výjimečně lze pomoc požadovat v případech, kdy se nadbytečnými stane méně zaměstnanců; srov. čl. 2 a 3 nařízení č. 1927/2006).

Členský stát musí mít vypracovaný plán pomoci postižené firmě, resp. jejím pracovníkům. Komise jej posoudí a předá Evropskému parlamentu a Radě, jež - coby rozpočtové autority - mohou z EGF uvolnit peníze (i jinou částku, než navrhne Komise).

Příspěvek z unijního rozpočtu může dosáhnout až 50 % sumy, s níž se při pomoci postižené firmě počítá. Prostředky z fondu musí být využity do roka od podání žádosti, závěrečná zpráva musí být odevzdána do 18 měsíců.

Z EGF bylo dosud uvolněno cca 67 mil € ve prospěch dvanácti případů (pro zhruba 15 tis. pracovníků v osmi členských státech bez České republiky; největší sumu získal italský textilní průmysl - 35,16 mil. €). Krom ideově zaměřené kritiky byly vůči EGF vznášeny námitky, že způsob podávání žádostí a jejich vyřizování je zbytečně těžkopádný, a z hlediska výsledku tudíž problematický. I tento argument (krom finanční a ekonomické krize; více zde) stojí v pozadí revize stávajícího nařízení.

 

2. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

 

Návrh revize předpokládá tři základní změny stávající normy (ve všech případech jde o její „rozvolnění"):

  • Možnost požadovat příspěvek z EGF by měla být obecně dostupná všem subjektům, jež v důsledku globalizace a/nebo finanční a ekonomické krize (v tomto případě však jen do 31. prosince 2010) propustily 500 pracovníků (oproti stávajícímu minimu 1000 pracovníků; srov. čl. 1 a 2 návrhu).
  • Prostředky z fondu by mělo být možné využívat nikoliv po dobu jednoho roku, ale po dobu dvou let od podání žádosti (srov. čl. 13 návrhu).
  • Výše příspěvku z rozpočtu EU by se měla navýšit až na 75 % celkové sumy, s níž se pro pomoc konkrétnímu subjektu počítá (oproti stávajícím 50 %; srov. čl. 10 návrhu).

 

3. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

 

Návrh bude projednáván Evropským parlamentem a Radou. Vzhledem k tomu, že text byl zveřejněn teprve nedávno, není jasný ani přesný časový harmonogram, ani jméno odpovědného parlamentního zpravodaje. Lze však předpokládat, že hledání výsledného kompromisu bude z velké části záviset mj. i na přístupu českého předsednictví.

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund (COM(2008)867/4)

Připojené dokumenty: SEC(2008)3055, SEC(2008)3056

Právní báze: čl. 159 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: neurčen (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Další odkazy