Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v únoru 2019

Euroskop, 08.03.2019

Rada a EP se dohodly na podobě návrhu zlepšení fungování systému kontroly bezpečnosti potravin, Komise přijala revizi pravidel de minimis pro zemědělce, mají nárok až na 25 tis. €

 • EP a Rada posvětily změnu obecného potravinového práva, občané by měli více důvěřovat kontrole bezpečnosti potravin v EU

 • Povolená veřejná odpora v režimu „de minimis“ se zvýší 

 

Rada a EP se dohodly na podobě návrhu zlepšení fungování systému kontroly bezpečnosti potravin

 • Komise předložila návrh o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika v potravinovém řetězci EU 11. 4. 2018 s cílem posílit důvěru spotřebitelů.

 • Návrh zároveň reaguje na evropskou občanskou iniciativu „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy“ a je součástí zlepšování legislativy obecného potravinového práva.

 • Návrh by měl posílit transparentnost a vědeckou kapacitu systému kontroly bezpečnosti potravin v EU.

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách] (COM(2018)179)

 • EP a Rada 11. 2. 2019 dospěly k prozatímní dohodě týkající se návrhu Komise o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci. K revizi práva Komise přistoupila v reakci na evropskou občanskou iniciativu „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy“. Cílem návrhu je zvýšit důvěru spotřebitelů v systém posuzování bezpečnosti potravin.

Pozadí

Komise 11. 4. 2018 předložila návrh nařízení o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika v potravinovém řetězci, který reagoval na evropskou občanskou iniciativu „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy“. Návrh také vychází z kontroly účelnosti obecného potravinového práva (nařízení č. 178/2002), které pochází již z roku 2002, a které je proto zapotřebí opět aktualizovat.

Obecné potravinové právo pokrývá celý proces produkce i spotřeby potravin a etabluje základní definice a cíle potravinové politiky společné pro všechny členské státy EU. Zároveň stanovuje, že hlavní agenturu pro bezpečnost potravin v EU představuje Evropský úřad bezpečnosti potravin (EFSA). Jeho hlavním účelem je poskytování odborných posudků. V roce 2014 proběhl tzv. fitness check obecného potravinového práva, který posuzoval, zda je legislativa stále vhodná pro svůj účel. K zásadním nedostatkům kontrola nedospěla, přesto je nutné legislativu průběžně aktualizovat a dohlížet na její provádění v členských státech.

Klíčové a sporné body

Cílem navrhované legislativy je:

 • zvýšit transparentnost tím, že se občanům poskytne automatický a okamžitý přístup ke všem informacím týkajícím se bezpečnosti, které výrobní odvětví předloží v rámci procesu posuzování rizik;
 • vytvořit společný evropský rejstřík zadávaných studií, aby se zaručilo, že společnosti žádající o povolení předloží všechny relevantní informace a nebudou zamlčovat studie, které pro ně nejsou příznivé;
 • umožnit EFSA zadávat na žádost Komise dodatečné studie financované z rozpočtu EU;
 • žádat konzultaci zúčastněných stran a veřejnosti ohledně studií předložených výrobním odvětvím jako podklady k žádostem o povolení výrobku;
 • zvýšit zapojení členských států v řídicí struktuře a vědeckých panelech EFSA,
 • zlepšit informování občanů o rizicích prostřednictvím společných opatření na posílení důvěry spotřebitelů, podporou informovanosti a porozumění veřejnosti a lepším vysvětlováním rozhodnutí, která přijímá Evropský úřad pro bezpečnost potravin. 

Návrh legislativy se tak snaží vyrovnat nejen s nedůvěrou spotřebitelů, ale i s nedostatečnými odbornými kapacitami úřadu EFSA, který je dlouhodobě nedostatečně personálně zajištěn.

Předpokládaný další vývoj

Komise usiluje o to, aby byl tento návrh přijat ještě během stávajícího volebního období, tj. do poloviny roku 2019, a mohl být rychle proveden. Vzhledem k tomu, že k dohodě mezi EP a Radou právě došlo, zbývá nyní formální přijetí v obou institucích, které by se do květnových voleb mělo uskutečnit.

Odkazy

  

Krátce…

  

Komise přijala revizi pravidel de minimis pro zemědělce, mají nárok až na 25 tis. €

 • Komise navýšila maximální částku, kterou může stát podpořit zemědělce bez předchozího schválení Komisí.

 • Nový strop de minimis činí 25 tis. €, některé státy ale budou muset zřídit povinné centrální registry.

Komise 22. 2. 2019 přijala upravená pravidla pro čerpání veřejných financí  v režimu de minimis, kterou nemusí předem členskému státu schvalovat Komise. Podle komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Phila Hogana se tím posílí flexibilita a účinnost vynakládaných financí, zejména v době krize, které vyžadují rychlou reakci ze strany veřejných orgánů. Nově tedy budou moci státy zemědělcům vydat až 25 tis. € (v současnosti to činí 15 tis. €), ale má to svá omezení. Maximální částka podpory, kterou lze přidělit 1 zemědělskému podniku v průběhu 3 let, se nejprve zvýší na 20 tis. €.  Zároveň pokud země nevynaloží na pomoc 1 konkrétnímu zemědělskému odvětví více než 50 % svého celkového přídělu, může dokonce podporu de minimis na zemědělský podnik zvýšit až na 25 tis. €. Nová pravidla vyžadují, aby země, které se rozhodnou pro tento nejvyšší strop, vytvořily na vnitrostátní úrovni povinné centrální registry a až následně mohou zvýšený strop využít. Zvýšené stropy začnou platit 14. 3. 2019.

Další články v rubrice

Zemědělství v prosinci 2019

Euroskop, 10.01.2020