Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Rada přijala nová pravidla pro hnojiva, budou bezpečnější, Zaměřeno na včely: EFSA posoudí vliv pesticidů na včely, ale občané už mají jasno, Transparentnost je to, co chybí v potravinářsko-dodavatelském řetězci, navrhuje Komise

 • Rada schválila harmonizovaná pravidla pro anorganická i organická hnojiva

 • Květen byl měsícem včel, EFSA i nová evropská občanská iniciativa o ně mají starost

 • Tažení za spravedlivější potravinářsko-dodavatelský řetězec pokračuje, Komise chce transparentní ceny

 

Rada přijala nová pravidla pro hnojiva, budou bezpečnější

 • Rada souhlasila s EP ohledně nových pravidel pro všechna hnojiva na trhu EU.

 • Od harmonizace pravidel na trhu s hnojivy si EU slibuje zlepšení hospodářské soutěže a stimulaci výroby organických hnojiv, což je v souladu s modelem oběhového hospodářství.

 • Nově budou muset všechna hnojiva na trhu plnit přísnější požadavky na kvalitu i bezpečnost.

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 (KOM(2016)157)

 • Rada 21. 5. 2019 přijala pozici EP k návrhu pro dodávání hnojiv na vnitřním trhu EU. Navrhované nařízení by mělo zpřehlednit situaci na vnitřním trhu s hnojivy a zajistit, aby mohla být v celé EU prodávána pouze hnojiva splňující přísné požadavky týkající se kvality a bezpečnosti.

Pozadí

Problém současné legislativy a zároveň důvod pro její revizi představuje skutečnost, že se vztahuje převážně na anorganická hnojiva, která jsou obvykle těžena v dolech nebo chemicky vyráběna dle modelu lineárního hospodářství. Kolem 50 % hnojiv, které jsou v současnosti dostupné na trhu EU, jsou povětšinou organického původu, a do působnosti legislativy nespadají. Nová legislativa je zároveň v souladu se strategií pro oběhové hospodářství.

Klíčové a sporné body

Vzhledem ke specifičnosti organických hnojiv je nebylo možné do nařízení jednoduše včlenit, a proto musela být vytvořena zcela nová legislativa, která harmonizuje všechna hnojiva na vnitřním trhu. Hlavním cílem je sjednotit pravidla pro dodávání a prodej pro oba typy hnojiv, aby byly vytvořeny rovné podmínky hospodářské soutěže, které jsou v současnosti nakloněny spíše ve prospěch anorganických hnojiv. Zároveň by mělo nařízení stimulovat v širokospektrou výrobu hnojiv v EU z domácích organických nebo druhotných surovin v souladu s modelem oběhového hospodářství.

Závažnou problematiku v rámci projednávaného nařízení o hnojivech představuje i (ne)dostupnost fosforitu v EU, ten je hlavní složkou fosforečných hnojiv využívaných v EU, přičemž více než 90 % z toho se musí dovážet (především z Maroka, Tuniska a Ruska). Z toho důvodu EU označila fosforit za kritickou surovinu a v rámci nového nařízení by mělo docházet též k využívání odpadů (převážně kalů) k získávání fosforu.

Posledním zásadním problémem, který nová legislativa řeší, je schvalovací proces hnojiv, který by měl nově odpovídat jak novým typům hnojiv, tak i rychlosti inovací v odvětví. Současně má dojít ke zvýšení jejich kvality i bezpečnosti.

Schvalované nařízení zavádí též limity pro nebezpečné látky, například pro kadmium ve fosforečných hnojivech. Hnojiva splňující požadavky této legislativy ponesou označení „CE“ a hospodářské subjekty budou muset při jejich uvádění na trh plnit řadu povinností.

Předpokládaný další vývoj

Nařízení vejde v platnosti 20. dnem po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU, účinné bude 3 roky po svém vstupu v platnost.

Odkazy

 

Krátce…

 

Zaměřeno na včely: EFSA posoudí vliv pesticidů na včely, ale občané už mají jasno

 • EFSA zorganizovala poradní skupinu stakeholderů pro posouzení téměř 7 let starých pokynů pro posuzování rizik pesticidů na včely.

 • Organizátoři nově zaregistrované evropské občanské iniciativy „Zachraňte včely!“ už mají ale jasno, Komise by měla zajistit mj. výrazné snížení používání pesticidů a některé z nich úplně zakázat.

Evropský úřad bezpečnosti potravin (EFSA) 8. 5. 2019 informoval širokou veřejnost o tom, že na žádost Komise zorganizoval posouzení pokynů pro posuzování rizik pesticidů pro včely z roku 2013. Vzhledem k tomu, že pokyny EFSA nejsou mandatorní povahy, členské státy je zpravidla neimplementovaly v plné šíři a naopak požadovaly různé úlevy a změny. Do procesu revize pokynů pro posuzování rizik by měli být zapojeni všichni relevantní aktéři, aby bylo možné následně předpis převést do praxe. EFSA se na poradním panelu zaměří na: důvody úmrtnosti včelstev, způsoby využívání pesticidů, plodiny zajímavé pro včely a na vytvoření metodiky pro další výzkum a testování včel. V příštích 2 měsících EFSA zveřejní návrh toho, jak bude postupovat, včetně detailního popisu jednání s jednotlivými zájmovými skupinami. Nové pokyny by měly být hotové v roce 2021. Organizátoři evropské občanské iniciativy (EOI) s názvem „Zachraňte včely! Ochrana biologické rozmanitosti a zlepšení stanovišť pro hmyz v Evropě“ by se ale s žádnými právně nezávaznými pokyny spokojili jen stěží. Tato EOI, kterou Komise zaregistrovala 27. 5. 2019, totiž požaduje vytvoření řady povinných cílů, jejichž součástí mají být požadavky na biodiverzitu (v rámci SZP), výrazné snížení používání pesticidů a úplný zákaz některých z nich za současné změny posuzování jejich bezpečnosti nebo podporu strukturální rozmanitosti zemědělské krajiny. Organizátoři EOI mají nyní 12 měsíců na to, aby posbírali nejméně 1 mil. podpisů z aspoň 7 členských zemí EU. Petici je možné podepsat na webových stránkách.

 

Transparentnost je to, co chybí v potravinářsko-dodavatelském řetězci, navrhuje Komise

 • Po zákazu nekalých obchodních praktik a lepší spolupráci výrobců, přichází Komise s dalším vylepšením pro spravedlivější potravinářsko-dodavatelský řetězec: transparentnost.

 • Předpis musí v rámci komitologie projít veřejnou konzultací, která trvá čtyři týdny, poté jej Komise schválí.

Komise 22. 5. 2019 představila další fázi boje za spravedlivější potravinářsko-dodavatelský řetězec, navrhuje transparentní oznamování cen v celém jeho průběhu. Jedná se o jedno z opatření, které navrhla v roce 2016 zřízená pracovní skupina pro zemědělské trhy (AMTF). Konkrétně Komise navrhuje, aby byly k dispozici klíčové informace o tom, jak se během pohybu zemědělsko-potravinářských produktů dodavatelským řetězcem určují jejich ceny. Komise předpokládá, že pokud budou mít všichni účastníci stejné informace, bude vzájemný obchod mnohem spravedlivější. Bude se jednat o poměrně rozsáhlý sběr dat, navrhnutá opatření se budou týkat sektorů masa, vajec, mléka, ovoce a zeleniny, polních plodin, cukru a olivového oleje. Za sběr přesných a včasných údajů bude zodpovědný členský stát, Komise jim však doporučuje, aby se v zájmu snižování administrativní zátěže nezaměřovaly na malé a střední podniky a volili nejefektivnější řešení z hlediska nákladů. Komise bude data zveřejňovat na svém portálu zemědělsko-potravinářských údajů a také přes střediska EU pro sledování trhu. Návrh bude nyní po 4 týdny předmětem veřejné konzultace a až posléze jej v příslušném komitologickém výboru schválí a přijme. Na této stránce jsou k dispozici již zaslané pozice od různých stakeholderů.

Další články v rubrice