Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v září 2010

Euroskop, 30.09.2010

EP přijal směrnici o pokusech na zvířatech, ENVI už ví, jak omezit emise CO2 z lehkých užitkových vozů

EP přijal směrnici o pokusech na zvířatech

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (KOM(2008)543)

Plénum EP přijalo 8. 9. 2010 legislativní usnesení k návrhu směrnice na ochranu zvířat pro vědecké pokusy. Dohody s Radou bylo dosaženo v červenci 2010.

Pozadí

Komise předložila návrh revize původní směrnice (č. 86/609) v listopadu 2008. První čtení v EP proběhlo v květnu 2009. Zástupci EP a Rady dospěli v dubnu 2010 ke shodě na posledních detailech návrhu. Návrh revize schválila Rada v červnu 2010 a v červenci 2010 jej přijal výbor AGRI (více zde).

Klíčové body

Revidovaná směrnice omezuje používání zvířat k vědeckým účelům a má zajistit rovnováhu mezi jejich ochranou a vytvořením odpovídajících podmínek pro výzkum. Podle nových pravidel budou muset příslušné orgány členských států posuzovat vliv jednotlivých pokusů na dobré životní podmínky zvířat, měly by usilovat o rozvoj alternativních způsobů testování a o snížení intenzity bolesti, jíž jsou zvířata vystavena.

Norma si klade za cíl zpřísnit pravidla pro využívání primátů pro vědecké účely. Směrnice zakazuje používání velkých opic (šimpanzů, goril, orangutanů); pokud se však prokáže závislost vědeckého pokroku (zejména při výzkumu léků na neurodegenerativní choroby) na těchto pokusech, umožňuje využití opic druhu makaků nebo kosmanů. Směrnice stanoví, pro jaké pokusy se mohou zvířata využívat: pro základní výzkum, výzkum chorob a anomálií u lidí, zvířat a rostlin, vývoj léčiv, výzkum zaměřený na zachování druhů, vyšší vzdělávání a při soudním vyšetřování. Směrnice obsahuje také výjimku z daných opatření, jejíž využití musí být vědecky podloženo. Testy na zvířatech se budou dělit podle bolestivosti a poslanci s členskými státy rozhodli, že opakované testování bude probíhat po poradě s veterinářem pro testy označené jako „střední".

Předpokládaný další vývoj

Členské státy musí směrnici implementovat do 2 let od vstupu v platnost. Komise normu přezkoumá po 5 letech.

Odkazy

 

ENVI už ví, jak omezit emise CO2 z lehkých užitkových vozů

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (KOM(2009)593)

Výbor ENVI 28. 9. 2010 schválil poměrem 35:25:1 zprávu Martina Callanana k návrhu nařízení, jež by mělo limitovat emise CO2 u lehkých užitkových vozů („dodávek").

Pozadí

Komise svůj návrh předložila v říjnu 2009 s cílem meritorně doplnit nařízení č. 443/2009 vztahující se na nové osobní automobily. Nové nařízení by se mělo od roku 2014 vztahovat na vozidla nad 3,5 t (resp. i na vozidla kategorie N1 vážící bez nákladu do 2610 kg). Limit by měl být podle Komise stanoven na průměrných 175 g/km v roce 2016 a 135 g/km v roce 2020. Pro výrobce, kteří stanovený limit překročí, by měly být do roku 2018 stanoveny sankce. Vozidla s velmi nízkými emisemi a/nebo využívající inovativních technologií by měla z nového nařízení až do roku 2018 disponovat výjimkou, podobně výrobci produkující max. 22 tis. „dodávek" ročně.

Rada se ani přes poměrně intenzivní jednání v první polovině roku 2010 na své pozici k návrhu zatím neshodla (více v příspěvku Životní prostředí v červnu 2010).

Klíčové body

Výbor ENVI návrh Komise pozměnil především stanovením méně přísného dlouhodobého cíle snížení emisí - 140 g CO2/km v roce 2020 (Komise počítala se 135 g/km).

Krom toho došlo také ke snížení výše pokut za překročení limitů po roce 2018 (resp. od roku 2019) z původních 120 €/g na 95 €/g. (Analogická úprava je i součástí nařízení č. 443/2009.)

Výbor ENVI rovněž neakceptoval podnět výboru ITRE, aby všechny nové dodávky byly do roku 2015 povinně vybaveny omezovačem rychlosti na max. 120 km/h.

Stav projednávání

Proti uvedenému posunu od původního návrhu Komise se postavili především socialisté a zelení v EP a environmentalistické organizace (např. T&E či Greenpeace) s argumentem, že dojde k popření snah EU v boji proti globálnímu oteplování, resp. že ani původní návrh Komise nepředstavoval pro výrobce dodávek žádný zásadní problém.

Předpokládaný další vývoj

Plénum EP by mělo o zprávě Martina Callanana hlasovat 23. 11. 2011. Předpokládá to ale shodu na společném postoji členských států v Radě.

Vzhledem k tomu, že výbor ENVI text Komise rozvolnil, není dosažení kompromisu v Radě zcela nereálné, ač dosavadní jednání vypovídala o opaku.

Odkazy

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020