Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v únoru 2014

Euroskop, 08.03.2014

EP je pro přísnější závazky v energetice do roku 2030

EP je pro přísnější závazky v energetice do roku 2030

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030 (KOM(2014)15)

EP 5. 2. 2014 přijal rezoluci k návrhu klimaticko-energetického balíku do roku 2030. Požaduje zvýšení závazného celoevropského cíle podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu na 30 % spolu se závaznými cíly pro jednotlivé členské státy. EP požaduje i opomíjené cíl zvýšení energetické účinnosti o 40 %.

Pozadí

Komise 22. 1. 2014 představila formou sdělení rámec politiky ochrany klimatu a energetiky pro období 2020–2030. Mezi hlavní body návrhu patří cíl redukovat emise skleníkových plynů o 40 % pod úroveň roku 1990 a závazný celoev­ropský cíl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu na 27 %. Dle plánů Komise by se EU měla zavázat k jednostrannému snížení emisí CO2 o 40 % před celosvětovou klimatic­kou konferencí, jež se bude konat v Paříži v roce 2015 (více v příspěvku „Komise zveřejnila návrh klimaticko-energetického balíku a cíle do roku 2030“, Životní prostředí v lednu 2014).

V EP se této strategii věnují společně výbory ENVI a ITRE a jejich zpravodajové Anne Delvaux (EPP) a Konrad Szymański (ECR) připravili návrh rezoluce, který 27. 1. 2014 schválily oba výbory volající po jasnější dlouhodobé vizi, která by měla zvýšit jistotu investorů a podpořit investice do rozvoje udržitelné energetiky. Ta se stala základem pro rezoluci přijatou plénem 5. 2. 2014.

Klíčové a sporné body

EP vyjádřil své znepokojení nad cíly, které navrhuje Komise a považuje je za nedostatečně ambiciózní. Jako krátkozrakou vnímá absenci závazných národních cílů pro energii z obnovitelných zdrojů a chybějící opatření na podporu energetické účinnosti, kterou vnímá jako hlavní nástroj pro dosažení zbylých závazků. Parlament taktéž potvrdil právo členských států zvolit si vlastní podíl jednotlivých složek energetického mixu.

Podporu zavedení závazných národních cílů pro energii z obnovitelných zdrojů vyjádřili i představitelé evropského energetického průmyslu (Alstom, ERG Renwe, aj.), kteří upozorňují na nepropojenost unijních cílů a národních závazků v členských státech a rizika spojená s odlišným investorským prostředím.

Předpokládaný další vývoj

Evropský parlament se přijatou rezolucí postavil ostře proti Radě, která vítá rozvolnění společných cílů v oblasti podílů jednotlivých složek energetického mixu. Klimaticko-energetická strategie bude předmětem jednání Evropské rady v březnu.

Odkazy

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020