Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v září 2014

Euroskop, 08.10.2014

EU dál bojuje proti invazivním druhům

EU dál bojuje proti invazivním druhům

Sdělení Komise: Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 (KOM(2011)0244)

Evropská unie přijala právní předpisy, které budou řešit rychle rostoucí hrozbu invazivních druhů pro biologickou rozmanitost.

Pozadí

Invazivní cizí (nepřátelské) druhy jsou rostliny, živočichové, houby a mikroorganismy, které byly přepraveny přes ekologické překážky (horská pásma, oceány) v důsledku zásahu člověka a zakotvily v oblasti mimo jejich přirozený areál výskytu.

Asi čtvrtina z těchto druhů jsou přivezeny do Evropy úmyslně. V současné době existuje více než 12 tis. nepůvodních druhů v evropském prostředí a způsobují značné škody na biologické rozmanitosti, lidském zdraví nebo ekonomice (např. americké žáby, ambrózie, pižmové krysy). Zhruba 10 až 15 % z cizích druhů, které se dostanou do Evropy, se nakonec stanou invazivní.

Náklady na boj s invazními nepůvodními druhy se odhadují na 12 mld. € ročně v oblasti zdravotní péče, zdravotní péče na zvířatech, snížení výnosů plodin, ztrát rybích populací, poškození infrastruktury, poškození splavnosti řek a poškození chráněných druhů. Nařízení je důležitý krok k dosažení cíle EU 2020 v oblasti biologické rozmanitosti, a zároveň plní závazek v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti tím, že stanoví pravidla pro řešení hrozeb těmito druhy.

Klíčové a sporné body

Nařízení zřizuje systém, který má zabránit zavlečení a rozšíření druhů, které mohou způsobit nepříznivé dopady. Systém bude založen na seznamu druhů v zájmu EU, které mají být vypracovány s členskými státy na základě komplexního posouzení rizik a vědeckých důkazů. Seznam se zaměří na druhy, které způsobují nejzávažnější škody. Při zvažování druhů pro zařazení na seznam, budou plně zohledněny jejich sociálně-ekonomické výhody a zájmy zavedených obchodních odvětví.

Odkazy

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020