Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v květnu 2015

Euroskop, 09.06.2015

Stálá rezerva emisních povolenek bude již od 2019

  • Poslanci EP prosadili, aby mechanismus stálé rezervy emisních povolenek byl spuštěn již v roce 2019

 

Stálá rezerva emisních povolenek bude již od 2019

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (KOM(2014)020)     

  • Zástupci Rady a EP 5. 5. 2015 dosáhli shody nad podobou nařízení zřizující stálou rezervu emisních povolenek. Coreper schválil dohodu 13. 5. 2015. Výbor ENVI ji rovněž stvrdil 26. 5. 2015.

Pozadí

V rámci zveřejnění návrhu energeticko-klimatického balíku v lednu 2014 Komise rovněž představila návrh na vytvoření stále rezervy emisních povolenek. Komise navrhuje revizi obchodování s emisními povolenkami v EU ETS s cílem dosáhnout zvýšení jejich tržní ceny, a podpořit tak masivní investice do energetické infrastruktury. Reforma systému tak fakticky institucionalizuje princip tzv. backloadingu povolenek (jejich stažení z oběhu), kterého bylo dosaženo v roce 2013.

Návrh spočívá ve vytvoření stálé rezervy povolenek o objemu 12 % obchodovaných v předchozích 2 letech. Na tomto principu by měla být vytvářena rezerva každoročně od zavedení do praxe počínaje 1. 1. 2021. Systém EU-ETS se od roku 2009 potýká se strukturálním přebytkem emisních povolenek, který v roce 2013 dosáhl výše 2,1 mld. povolenek. Pokud objem volně obchodovaných emisních povolenek klesne pod 400 mil., bude z rezervy uvolněno 100 mil. do volného oběhu. Rezerva by neměla být navyšována, pokud objem povolenek určených pro stažení z trhu klesne pod 100 mil. Jestliže objem rezervy klesne pod 100 mil. emisních povolenek, předpokládá se uvolnění celé rezervy na trh (více v příspěvku „Komise zveřejnila návrh klimaticko-energetického balíku a cíle do roku 2030”, Životní prostředí v lednu 2014).

  • V únoru 2015 byl návrh rozhodnutí projednáván výborem  ENVI, který prosazoval, aby došlo k zahájení mechanismu stálé rezervy emisních povolenek již v roce 2018. Podle něj by nemělo (od roku 2019) docházet k automatickému uvolňování rezervy emisních povolenek stažených v předchozím roce na trh. K zavedení mechanismu automatické rezervy má dle výboru dojít již na konci roku 2018 (tj. o tři roky dříve než navrhovala Komise). Výbor rovněž navrhl, aby finanční prostředky získané z aukce 300 mil. emisních povolenek byly převedeny do fondu určeného na (nízkouhlíkové) inovace v energetice (více v příspěvku „ENVI chce začít stahovat emisní povolenky do rezervy již v roce 2018“, Životní prostředí v únoru 2015). Rada ve svém stanovisku z 30. 3. 2015 podpořila původní návrh termínu na spuštění mechanismu stálé rezervy, tj. rok 2021 (více v příspěvku „Rada nesouhlasí s dřívějším vytvořením stálé rezervy emisních povolenek“, Životní prostředí v březnu 2015).

Klíčové a sporné body

  • Systém automatického stažení emisních povolenek z oběhu v případě přebytku bude zahájen 1. 1. 2019, tedy v termínu požadovaném EP.

Zástupci Rady i EP se shodly na tom, že povolenky, které budou staženy v letech 2014-2016, nebudou opětovně vráceny na trh, s čímž se v návrhu Komise počítalo, ale jejich objem bude přidán do nově vzniklé rezervy v roce 2019. Na základě návrhu EP budou rovněž doposud nerozdělené povolenky (připravené pro nové subjekty na trhu, resp. plynoucí ze zavírání některých elektráren) rovněž zahrnuty do rezervy v roce 2020 a budou předmětem plánované revize směrnice o emisních povolenkách připravované Komisí, což podporovala i Rada. 

Současně bylo dosaženo dohody o úlevě pro členské státy střední a východní Evropy, které získají bonus tzv. solidárních povolenek ve výši 10 % celkového počtu jejich alokovaných povolenek, které budou vyňaty z rezervy do roku 2025. Komise dostala za úkol zvážit vytvoření fondu pro inovace o objemu 50 mil. emisních povolenek.

Předpokládaný další vývoj

O návrhu musí ještě formálně rozhodnout Rada a plénum EP.

Odkazy

Další články v rubrice

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020