Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v únoru 2016

Euroskop, 08.03.2016

Unie se snaží bojovat proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

  • EU chce více hlídat obchodování se zvířaty 

 

Unie se snaží bojovat proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu výboru a výboru regionů - Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (KOM(2016)87)

  • Komise 26. 2. 2016 přijala akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy v Unii a pro posílení úlohy EU v celosvětovém boji proti těmto nezákonným praktikám. Akční plán by měl mobilizovat všechny nástroje EU v oblasti diplomacie, obchodu a rozvojové spolupráce.

Pozadí

Obchodování s volně žijícími živočichy není novým fenoménem, ale jeho rozsah, povaha a dopady se v posledních letech výrazně změnily. Pytláctví v posledních letech dosahuje u některých druhů nebývalé úrovně. A svět čelí současně také dramatickému nárůstu obchodu s volně žijícími zvířaty.

Obchodování se zvířaty se stalo jedním z nejziskovějších forem trestné činnosti po celém světě. Tento nelegální obchod má negativní dopad na biologickou rozmanitost a dopad na právní stát, protože je úzce propojen s korupcí. Jeho role v oblasti financování teroristických skupin byla zmíněna v nedávno přestaveném akčním plánu EU plánu pro boj proti financování terorismu. Unie hraje výraznou roli, neboť je významným hráčem na nelegálním trhu a slouží také jako tranzitní region.

EU stojí v čele boje proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy, obhajuje přísná pravidla vyplývající z úmluvy o obchodu ohroženými druhy (CITES), prosazuje jejich uplatňování ve všech zemích a podporuje rozsáhlé ochranářské úsilí. Obchod s volně žijícími druhy v rámci EU, jejich dovoz do EU a vývoz z ní upravuje soubor nařízení, kterými se provádí ustanovení úmluvy CITES. Směrnice o ochraně přírody zakazují prodej a přepravu řady přísně chráněných volně žijících druhů v Unii.

Z konzultace, která proběhla v roce 2014, vyplynulo, že vypracování akčního plánu EU má značnou podporu. EP přijal v lednu 2014 obsáhlé usnesení, v němž vyzval k přijetí akčního plánu EU pro boj proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy a proti obchodu s nimi. 

Poslanci doporučují v rámci boje proti nelegálnímu obchodu registrovat domácí zvířata, jako jsou psi a kočky. Sdílení dat by mohlo dle EP také omezit příležitosti pro falšování dokumentů a pomoci při dohledání zdroje ohnisek nákazy a omezit týrání zvířat a špatné zacházení.

Klíčové a sporné body

Akční plán obsahuje 32 opatření, která mají EU a 28 jejích členských států provést do roku 2020. Soustředí se přitom na následující 3 priority: 

  1. Omezení nezákonného obchodu a snížení poptávky po nelegálních produktech z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin i jejich nabídku: do konce roku 2016 by Komise měla vypracovat pokyny s cílem zastavit vývoz starých předmětů ze slonoviny z EU.
  2. Zefektivnění uplatňování stávajících pravidel a boje proti organizované trestné činnosti zintenzivněním spolupráce mezi příslušnými donucovacími orgány, jako je např. Europol.
  3. Posílení spolupráci mezi zeměmi původu, určení a tranzitu, včetně strategické finanční podpory EU na boj proti nezákonnému obchodu v zemích původu. Měly by být poskytnuty prostředky na pomoc při budování kapacit pro vymáhání práva a poskytnutí dlouhodobých zdrojů příjmů venkovským komunitám žijícím v oblastech s četnými volně žijícími druhy.

Evropském programu pro bezpečnost předloženém v květnu 2015 Komise navrhla, aby se zintenzivnil boj proti environmentálním trestným činům a nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy. Akční plán je součástí širšího akčního plánu pro boj proti financování terorismu, který Komise předložila v únoru 2016, a je také významným příspěvkem na cestě k dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 15, který je věnován této problematice a podle něhož je třeba „naléhavě přijmout opatření, jejichž cílem bude skoncovat s pytláctvím a nezákonným obchodem s chráněnými druhy rostlin a živočichů.

Předpokládaný další vývoj

Akční plán by měl být v nejbližších týdnech předložen členským státům k projednávání a poté ke schválení. 

Odkazy

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020