Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v červnu 2016

Euroskop, 09.07.2016

Instituce se dohodly na přísnějších limitech některých znečišťujících látek 

  • Instituce EU se dohodly na přísnějších národních lilmitech od roku 2030 pro 5 látek znečišťujících ovzduší

 

Krátce...

 

Instituce se dohodly na přísnějších limitech některých znečišťujících látek 

Rada a EP 30. 6. 2016 dosáhly předběžné dohody o návrhu směrnice týkající se snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, která stanoví přísnější národní limity. Cílem směrnice je dále řešit zdravotní rizika a environmentální dopad znečištění ovzduší. Má také harmonizovat právní předpisy EU s mezinárodními závazky. Směrnice stanoví národní limity pro emise 5 znečišťujících látek: oxidu siřičitého, oxidů dusíku, nemethanických těkavých organických sloučenin, amoniaku a jemných částic. Národní limity emisí stanovené pro každou znečišťující látku jsou pro období let 2020–2029 totožné s limity, k nimž se členské státy již zavázaly v rámci revidovaného Göteborského protokolu. Nyní byla dohodnuta nová přísnější omezení pro období od roku 2030. Očekává se, že díky těmto novým závazkům se zdravotní dopad znečištění ovzduší sníží v roce 2030 o zhruba 50 % (oproti roku 2005). V rámci dodržování stanovených limitů je možná určitá flexibilita. Pokud například některý členský stát nemůže v jednom roce splnit své závazky v důsledku výjimečně chladné zimy či suchého léta, bude mít tato země možnost zprůměrovat své roční emise s hodnotami předcházejícího a následujícího roku. EP se k návrhu poprvé vyjádřil v říjnu 2015 (více v příspěvku „EP chce regulovat více i emise pocházející ze zemědělství“, Životní prostředí v říjnu 2015), vyjádření pléna EP se očekává na podzim. 

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020