Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018

Dlouhodobá vize Komise požaduje do roku 2050 klimaticky neutrální EU

  • Podle Komise je reálné, aby Evropa byla klimaticky neutrální a zároveň aby ekonomicky i sociálně prosperovala

 

Krátce...

  

Dlouhodobá vize Komise požaduje do roku 2050 klimaticky neutrální EU

  • Strategie ukazuje, že EU by mohla být klimaticky neutrální, pokud bude investovat do realistických technologických řešení a sladí opatření v klíčových oblastech, jako je průmyslová politika, finance či výzkum.

  • Cílem je dosáhnout do roku 2050 nulových emisí např. skrze používání vozidel s nízkými a nulovými emisemi, výrazné zvýšení kapacity železniční sítě nebo mnohem účinnější organizaci celého dopravního systému.

Komise 28. 11. 2018 přijala strategickou dlouhodobou vizi prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050 s názvem „Čistá planeta pro všechny“. Týká se téměř všech politik EU a je v souladu s cílem Pařížské dohody udržet nárůst teploty výrazně pod hranicí 2°C a pokračovat v úsilí o udržení tohoto nárůstu maximálně ve výši 1,5°C. Účelem této strategie není stanovit cíle, ale vytvořit vizi a dát impulz dalšímu směřování v této oblasti, naplánovat jej, inspirovat zúčastněné strany, výzkumné pracovníky, podnikatele i občany a dát jim možnosti, aby vytvářeli nová a inovativní průmyslová odvětví, podniky a související pracovní místa. Dlouhodobá strategie zkoumá spektrum možností, které mají členské státy, podniky a občané k dispozici, a jak mohou tyto možnosti přispět k modernizaci hospodářství a ke zlepšení kvality života. Snaží se zajistit, aby tento přechod byl sociálně spravedlivý a posiloval konkurenceschopnost hospodářství a průmyslu EU na globálních trzích, zajišťoval kvalitní pracovní místa a udržitelný růst v EU a zároveň pomohl řešit další výzvy v oblasti životního prostředí, jako je kvalita ovzduší nebo ztráta biologické rozmanitosti. Cesta ke klimaticky neutrální ekonomice by znamenala nutnost společného postupu v těchto strategických oblastech: energetická účinnost, využívání obnovitelných zdrojů energie, čistá, bezpečná a propojená mobilita, konkurenceschopný průmysl a oběhové hospodářství, infrastruktura a propojení, bioekonomika a přírodní úložiště uhlíku a zachycování a ukládání uhlíku jako řešení zbývajících emisí. Komise vyzvala Evropskou radu, EP, Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor, aby zvážily vizi EU týkající se Evropy, která bude do roku 2050 klimaticky neutrální. Členské státy předloží Komisi do konce roku 2018 své návrhy vnitrostátních plánů v oblasti klimatu a energetiky. Ty budou základem pro dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030. Měly by být zaměřeny na budoucnost a měly by dlouhodobou strategii EU zohlednit.

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020