Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

EU sestavuje evropskou flotilu pro hašení lesních požárů, Rada schválila směrnici zavádějící nové předpisy o plastech na jedno použití, Rada přijala nová pravidla, která zjednodušují povinnosti podávání zpráv v oblasti životního prostředí

 • EU posiluje kolektivní schopnost předcházet přírodním katastrofám

 • Legislativa o jednorázových plastech byla s konečnou platností schválena

 • Rada zakončila legislativní postup o podávání zpráv v oblasti životního prostředí

 

EU sestavuje evropskou flotilu pro hašení lesních požárů

 • Podle údajů za rok 2018 přišlo kvůli lesním požárům, záplavám, bouřím a zemětřesením o život více než 100 lidí.

 • Flotila rescEU posiluje protipožární kapacity a přípravná a monitorovací opatření pro příští období lesních požárů.

 • Systém rescEU je dle Komise výrazem evropské solidarity v praxi.

 • Komise 21. 5. 2019 představila první flotilu hasičských letadel v rámci nového systému rescEU určeného pro boj s přírodními katastrofami.

Pozadí

Doposud byl mechanismus civilní ochrany EU založen na koordinaci dobrovolné pomoci zúčastněných států, kterou koordinovalo evropské středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC). V souvislosti se zvýšením hrozeb však byly členské státy čím dál méně schopny vzájemně si pomáhat. EU navíc nedisponovala záložními kapacitami pro pomoc členským státům, které ji nutně potřebovaly. Nová hasičská flotila EU se má v počátečním přechodném období skládat ze 7 hasičských letounů a 6 vrtulníků. Komise souběžně posiluje své monitorovací a koordinační kapacity v oblasti přípravy na období lesních požárů. V minulých měsících proběhla řada cvičení v terénu zaměřených na lesní požáry za účasti odborníků a záchranných týmů z různých zemí EU.

Klíčové a sporné body

 • Pro přechodnou flotilu rescEU na rok 2019 dalo k dispozici své letouny a helikoptéry celkem 5 členských států, které byly v posledních letech často postiženy lesními požáry.
 • Konkrétně se flotila skládá ze 2 letounů z Chorvatska, 1 letounu z Francie, 2 letounů z Itálie, 2 letounů ze Španělska a 6 vrtulníků ze Švédska.
 • ERCC bude v létě posíleno o podpůrný tým pro boj proti lesním požárům tvořený odborníky z členských států.
 • ERCC bude také pořádat pravidelné videokonference s členskými státy za účelem sdílení informací o riziku požáru v celé Evropě.
 • K zmapování mimořádného rizika výskytu lesních požárů poslouží satelitní systém EU Copernicus.

Předpokládaný další vývoj

Dlouhodobým cílem je doplnit další kapacity a prostředky a vybudovat silnější zálohy rescEU.

Odkazy

 

Krátce…

 

Rada schválila směrnici zavádějící nové předpisy o plastech na jedno použití

 • Směrnice se týká 70 % plastových výrobků tvořících odpad v moři.
 • Směrnice by měla zamezit emisím 3,4 mil. tun ekvivalentu CO2 a zabránit škodám na životním prostředí, které by do roku 2030 představovaly ekvivalent 22 mld. €.
 • Podle odhadů by měla zároveň ušetřit spotřebitelům 6,5 mld. €.

Rada 21. 5. 2019 s konečnou platností schválila nové předpisy týkající se 10 nejčastějších plastových výrobků, které se nachází v mořích, na evropských plážích a na opuštěných lovných zařízeních. Dohoda vychází z návrhu předloženého Komisí v květnu 2018 (více v příspěvku „Komise navrhla omezit či úplně zakázat užívání plastů na jedno použití“, Životní prostředí v květnu 2018). EP a Rada 19. 12. 2018 dosáhly prozatímní politické dohody v prosinci 2018 (více v příspěvku „EU projednává legislativu omezující užívání plastů na jedno použití“, Životní prostředí v prosinci 2018). Coreper následně potvrdil předběžnou dohodu v lednu 2019 (více v příspěvku „Coreper potvrdil předběžnou dohodu o nových opatřeních pro řešení problematiky plastů“, Životní prostředí v lednu 2019). EP schválil zákaz jednorázových plastů v březnu 2019. Konkrétně mají být zakázány tyto produkty: plastové příbory; plastové talíře; plastová brčka; nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu, jako jsou krabičky na rychlé občerstvení; nádoby na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrenu; nápojové kelímky vyrobené z expandovaného polystyrenu a výrobky z oxo-rozložitelných plastů. Nové předpisy zavádějí také opatření ke snížení spotřeby nádob na potraviny a nápojových kelímků z plastu a zvláštní značení a označování určitých výrobků, či rozšířenou odpovědnost výrobce v oblasti nákladů na odklízení odpadků (tabákové filtry a lovná zařízení). Od roku 2025 by měl být také stanoven závazný cíl ve výši alespoň 25 % recyklovaných plastů používaných na nápojové lahve a od roku 2030 by měly být všechny plastové lahve v souladu s cílem obsahovat alespoň 30 % recyklovaného materiálu. Součástí je rovněž požadavek na tříděný sběr až 90 % plastových lahví do roku 2029 (77 % do roku 2025). Víčka by měla být navrhovaná tak, aby byla spojena s lahví. Směrnice vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku. Členské státy budou mít poté 2 roky na to, aby legislativu provedly do svého vnitrostátního práva.

 

Rada přijala nová pravidla, která zjednodušují povinnosti podávání zpráv v oblasti životního prostředí

 • Nařízení vychází z hodnocení kontroly účelnosti, pokud jde o podávání zpráv a monitorování politiky EU v oblasti životního prostředí, které Komise dokončila v červnu 2017.
 • Nová opatření mají zefektivnit podávání zpráv v oblasti životního prostředí.

Rada 21. 5. 2019 přijala nová pravidla, která mají zjednodušit povinnosti v oblasti podávání zpráv v souvislosti s právními předpisy v oblasti životního prostředí. Nová pravidla se týkají následujících 10 legislativních aktů: o kalech z čistíren odpadních vod; o hluku ve venkovním prostředí; o Infrastruktuře pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE); o ochraně ptáků; o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR); o zkouškách na zvířatech; o těžbě dřeva; o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT); o Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES); a o odpovědnosti za životní prostředí. Cílem je zajištění větší soudržnosti a konzistentnosti a zjednodušení povinnosti podávat dané zprávy. Nové předpisy by měly také přispět snížení administrativních nákladů, zlepšení kvality dostupných údajů pro budoucí hodnocení a zvýšení transparentnosti. Nařízení vstoupí v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku.

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020