Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v červnu 2019

Euroskop, 10.07.2019

Přísnější pravidla pro nejškodlivější chemické látky

  • Rada zpřísnila pravidla platná pro perzistentní organické znečišťující látky

  

Krátce…

  

Přísnější pravidla pro nejškodlivější chemické látky

  • Perzistentní organické znečišťující látky jsou látky, které zůstávají v životním prostředí, jako jsou např. různé dioxiny, aldrin, DDT či polychlorované bifenyly (PCB).

  • Rada schválila nařízení týkající se perzistentních organických znečišťujících látek, které se nacházejí na seznamu vysoce toxických látek schváleném v rámci OSN. 

Rada 13. 6. 2019 zpřísnila pravidla platná pro perzistentní organické znečišťující látky, které jsou na seznamu nebezpečných látek schváleném OSN. Aktualizovaná pravidla uvádějí nařízení v soulad s nejnovějšími změnami Stockholmské úmluvy, která představuje globální právní rámec pro výrobu, používání, dovoz a vývoz perzistentních organických znečišťujících látek. Nařízení by mělo být důsledněji harmonizováno s obecnými právními předpisy EU týkajícími se chemických látek. Nařízení, které Rada přijala, by mělo zajišťovat, aby byli lidé a životní prostředí před těmito chemickými látkami lépe chráněni. Takzvané perzistentní organické znečišťující látky jsou chemické látky, které přetrvávají v životním prostředí, probíhá jejich bioakumulace, a představují proto riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Komise přeložila návrh přepracovaného znění nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách v březnu 2018. Rada přijala svůj postoj k návrhu nařízení v listopadu 2018. Jednání s EP byla zahájena v prosinci 2018 a ukončena v únoru 2019 předběžnou dohodou, kterou potvrdili velvyslanci členských států. V návaznosti na přijetí, kterým se završil legislativní postup, vstoupí nařízení v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Mělo by být závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021

Životní prostředí v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021