Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Podpora vozidel ohleduplnějších k životnímu prostředí

Euroskop, 21.04.2009

Rada ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku na svém zasedání dne 30. března 2009 schválila návrh směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Norma nabude účinnosti 18 měsíců po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Revidovaný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (KOM(2007)817)

 

Přijatý návrh má nejen přispět k větší míře ochrany životního prostředí v EU, ale také podporuje cíle energetických úspor a čistší dopravy. Jeho podstatou je zavedení povinnosti pro veřejné autority zohledňovat při nákupu silničních vozidel nejen jejich základní cenu, ale také jejich ekologickou šetrnost a spotřebu paliva. Měl by se tak od roku 2010 ovlivnit trh s vozidly v EU a zároveň by mělo dojít k zabezpečení snížení zatížení životního prostředí v EU, v souladu s cíli dopravní a energetické politiky a politiky ochrany životního prostředí.

 

 

1. Projednání návrhu v Radě a přijaté pozměňovací návrhy

 

Rada dosáhla dohody s Evropským parlamentem v prvním čtení postupu spolurozhodování. V rámci Radou přijatého znění byly přijaty následující zásadní pozměňovací návrhy:

  • Možnost stanovení výjimky aplikace směrnice pro některé nákupy vozidel, které jsou definovány v čl. 2, odst. 3 směrnice č. 2007/46, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla. Tuto výjimkou mohou stanovit členské státy pro své území.
  • Zavedení různých možností zohlednění požadavků směrnice veřejnými autoritami nebo poskytovateli výkonů ve veřejném zájmu, a to buď v podobě zahrnutí technických specifikací na energetickou účinnost a dopady na životní prostředí do dokumentace vozidel, anebo jejich vyjádřením vpeněžních jednotkách a uvedením vrozhodnutí okoupi.
  • Zvýšení nákladů na emise CO2 z2 na 3 až 4 eurocenty na kilogram.
  • Zpřesnění obsahu zpráv Komise o uplatňování směrnice. Komise má vtěchto zprávách srovnávat počty zakoupených vozidel odpovídajících zpohledu dopadů na životní prostředí a spotřeby energie nejlepší alternativě, která je na trhu. Zároveň bude odhadovat, jak tyto nákupy ovlivní celkový trh svozidly, a posuzovat potřebu přijetí dalších možných opatření, která budou nutná.

 

2. Očekávaný vývoj

 

V současnosti se očekává oficiální publikace přijatého návrhu textu směrnice v Úředním věstníku EU. Dvacátý den po publikaci bude směrnice účinná. Členské státy budou muset směrnici transponovat do národních právních řádů do 18 měsíců od data účinnosti. Neprodleně pak sdělí Komisi znění transponovaných ustanovení a poskytnou srovnávací tabulku mezi těmito ustanoveními a ustanoveními směrnice. Zároveň by měly mít notifikační povinnost: sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti směrnice.

Komise bude každé dva roky podávat zprávu o uplatňování směrnice. Tato povinnost se začne uplatňovat 18 měsíců po vstupu směrnice v účinnost.

 

Revidovaný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (KOM(2007)817)

Připojené dokumenty: SEK(2005)1588

Právní báze: čl. 175 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: Doprava a cestovní ruch (zpravodaj: Dan Jørgensen, PES)

Odpovědná formace Rady: Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2019

Euroskop, 10.01.2020

Doprava v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Doprava v říjnu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Doprava v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Doprava v dubnu 2019

Euroskop, 10.05.2019