Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Společná pravidla pro přístup na trh přepravy zboží a osob

Euroskop, 28.04.2009

Evropský parlament 23. dubna 2009 přijal (v rámci druhého čtení) stanoviska ke společným postojům Rady týkajícím se návrhů tzv. silničního balíčku, jež ustanovují společná pravidla pro přístup na trh přepravy zboží a osob.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (KOM(2007)265)

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (KOM(2007)264)

 

Společná pravidla pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy (KOM(2007)263)

 

1. Legislativní pozadí

 

Všechny tři návrhy tzv. silničního balíčku byly přijaty již 23. května 2007. Evropský parlament k nim vydal v květnu 2008 usnesení v rámci prvního čtení, Rada ministrů je však neschválila a v lednu 2009 k nim v souladu s procedurou spolurozhodování přijala společné postoje. 2. dubna 2009 pak schválil výbor TRAN doporučení pro druhé čtení, která reflektovala vyjednaný kompromis s českým předsednictvím.

 

2. Klíčové obsahové body legislativních usnesení Evropského parlamentu

 

2.1. Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží

 

Stanovisko Evropského parlamentu se zcela shoduje se zprávou Mathieu Grosche. Mezi nejdůležitějšími změnami učiněnými Parlamentem tak zůstává ustanovení, že definice kabotáže se vztahuje i na vnitrostátní jízdy uskutečňované po silnici hostitelského členského státu, které nejsou součástí kombinované přepravy. Poslanci zároveň rozhodli o tom, že ustanovení týkající se kabotáže budou uplatňována až 6 měsíců po vstupu nařízení v platnost.

 

2.2. Společná pravidla pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy

 

Plénum přijalo doporučení výboru TRAN bez výhrad na základě jediného hlasování. Hlavní změnou, kterou Evropský parlament učinil ve společném postoji Rady, tak nadále zůstává možnost řidičů provozujících příležitostnou jednorázovou mezinárodní přepravu odložit svůj týdenní odpočinek až o 12 po sobě jdoucích 24 hodinových časových úseků.

 

2.3. Společná pravidla pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy

 

Plénum přijalo doporučení Silvie-Adriany Ticau beze změn. Parlament požaduje zpřístupnění některých údajů z vnitrostátního elektronického rejstříku veřejnosti, stejně jako možnost osvobození od zkoušky způsobilosti v případě osob, které mají alespoň desetiletou zkušenost s řízením podniku silniční přepravy zboží a osob.

 

3. Stav legislativního procesu

 

Všechny tři návrhy byly přijaty víceméně bezproblémově. Ve dvou případech se nehlasovalo ani o žádných pozměňovacích návrzích k předloženým zprávám, pouze ke společným pravidlům pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží se frakce ALDE snažila prosadit několik pozměňovacích návrhů, z nichž ani jeden neprošel. U stejného návrhu se také hlasovalo zvlášť o ustanovení o šestiměsíčním odsunu platnosti ustanovení týkajících se kabotáže.

Hlavním úspěchem dosavadního vývoje legislativního procesu je shoda na podobě kabotáže. Dopravci budou moci provádět kabotáž v členských státech průvozu - až tři operace během sedmi dnů.

 

4. Očekávaný vývoj

 

Rada bude o všech třech návrzích rozhodovat již podruhé. Nesoulad je spatřován např. v oblasti odložení odpočinku řidičů mezinárodní příležitostné přepravy či se zveřejňováním některých údajů z vnitrostátního elektronického rejstříku. Rada však velmi pravděpodobně stanoviska Evropského parlamentu přijme. Lze tak usuzovat z kompromisu, který v Evropském parlamentu již 24. března 2009 vyjednalo české předsednictví, na jehož základě přijal výbor TRAN svá doporučení pro hlasování pléna.

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (KOM(2007)265)

Právní báze: čl. 71 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodaj Mathieu Grosch, Belgie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (KOM(2007)264)

Právní báze: čl. 71 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodaj Mathieu Grosch, Belgie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Společná pravidla pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy (KOM(2007)263)

Právní báze: čl. 71 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodajka Silvia-Adriana Ticau, Rumunsko, PES)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2019

Euroskop, 10.01.2020

Doprava v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Doprava v říjnu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Doprava v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Doprava v dubnu 2019

Euroskop, 10.05.2019