Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Doprava v červnu 2017

Euroskop, 09.07.2017

Komise chce zvýšit konkurenceschopnost evropských leteckých dopravců, Dohoda o inspekcích lodí typu ro-ro a bezpečnosti lodí pro osobní přepravu, Rada chce prodloužit platnost pravidel pro emise v letectví do roku 2021, Komise pošle 2,7 mld. € na investice do dopravní infrastruktury

 

 • Komise představila balík zabývající se konkurenceschopností evropských aerolinek ve světě

 • Rada přijala postoj k revizi pravidel pro bezpečný provoz lodí

 • Rada se vyjádřila, jakým způsobem by se mělo přistupovat k emisím v letectví
 • Komise zveřejnila seznam podpořených projektů Nástroje pro propojení Evropy za rok 2016 

 

Komise chce zvýšit konkurenceschopnost evropských leteckých dopravců

 • Komise chce rovná pravidla pro evropské aerolinky i mimo své území
 • Postup pro určení vlastnictví aerolinek by měl dostat jasnější podobu

 • Transparentnější by mělo být i poskytování letecké dopravy v rámci veřejné služby

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economicand Social Committee and the Committee of Regions: Aviation: Open and Connected Europe (COM(2017)286)

Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on safeguarding competition in air transport, repealing Regulation (EC) No 868/2004 (COM(2017)289)

Commission notice of 8.6.2017: Interpretative guidelines on Regulation (EC)1008/2008 - Rules on Ownership and Control of EU air carriers (C(2017)3711)

Commisssion notice of 8.6.2017 Interpretative Guidelines on Regulation (EC) No 1008/2008 - Public Service Obligations (PSO) (C(2017)3712)

 • Komise 8. 6. 2017 předložila balík s názvem Letectví: Otevřená a propojená Evropa.

Pozadí

Aktuální legislativní balík je součástí plnění Letecké strategie pro Evropu, kterou Komise vydala 7. 12. 2015 (více v příspěvku „Komise představila letecký balík”, Doprava v prosinci 2015). Jedná se o komplexní strategický dokument pro letecké odvětví EU, který má zahrnovat všechny související oblasti, projektem Jednotného evropského nebe počínaje a ochranou práv pasažérů konče, a to jak ve stádiu nových iniciativ, tak implementace již existující legislativy EU. Podle Komise je jejím hlavním cílem připravit regulační rámec v oblasti bezpečnosti letectví na příštích 10–15 let, a to i za předpokladu zhruba 50% nárůstu objemu letecké dopravy a nástupu nových technologií, jakými jsou například bezpilotní letouny.

V rámci naplňování strategie byly doposud představeny legislativní návrhy a další aktivity zaměřené na bezpečnost v letectví (více v příspěvku „Rada odsouhlasila obecný přístup pro nová pravidla bezpečnosti v letectví“, Doprava v prosinci 2016), posílení práv cestujících a na dohody s třetími zeměmi (více v příspěvku „Komise postupně naplňuje leteckou strategii pro Evropu“, Doprava v červnu 2016).

Klíčové a sporné body

Balík předložený Komis sestává z jednoho návrhu nařízení o konkurenceschopnosti evropských aerolinek, dvou interpretačních pokynů o vlastnictví aerolinek a o povinnosti veřejné služby, a seznamu doporučených opatření pro zajištění kontinuity leteckého provozu.

Konkurenceschopnost evropských aerolinek

Návrh nařízení reformuje nařízení č. 868/2004, které se zabývá ochranou hospodářské soutěže v letecké dopravě. Základním cílem nového návrhu je napravit současnou situaci, kdy sice platí pro všechny aerolinky (tedy jak pro domácí, evropské, tak ty z třetích zemí) létající z a do EU stejné podmínky, na dalších světových trzích však tato situace recipročně neplatí, což je dáno i neexistencí společných mezinárodních standardů, které by podmínky pro přístup na trhy upravovaly. Následkem toho vzniká situace, kdy jsou evropští dopravci na zahraničních trzích znevýhodňováni na úkor domácích zástupců.

Nově by Komise tedy měla mít možnost zahájit vyšetřování na základě podnětu členského státu, leteckého dopravce nebo na základě vlastní iniciativy. Pokud by prokázala, že dopravci došlo k hospodářské újmě, mohla by navrhnout opatření k napravení situace. Kompetence dané navrhovaným nařízením by však neměly zasahovat do mezistátních dohod uzavřených členskými státy.

Vlastnictví aerolinek

Podle platných evropských pravidel musí být evropské aerolinky alespoň z 50 % členskými státy EU nebo jejich občany. Vzhledem k několika zásadním zahraničním investicím do letectví v posledních letech, které bylo z tohoto hlediska nutné posoudit, vydala Komise upřesňující pravidla, stanovující kritéria, podle kterých by mělo posuzování probíhat.

Povinnost veřejné služby

Interpretativní pokyny k povinnosti veřejné služby se zabývají zpřesněním pravidel pro poskytování tohoto typu služeb, které slouží k zajištění dopravní obslužnosti okrajových regionů, kde neexistuje dostatečná poptávka nebo nějaká forma tržního selhání brání fungování letecké dopravy na normální bázi. V současnosti existuje celkem 179 leteckých linek v 13 zemích provozovaných jako povinná veřejná služba, pravidla jejich provozu jsou nicméně nekonzistentní a vyžadují zpřesňující pokyny Komise.

Doporučení pro kontinuitu leteckého provozu

Komise rovněž vydala seznam doporučených opatření pro zachování kontinuity letecké dopravy. Jako hlavní problém jsou zde vnímány velké stávky, které například mezi lety 2005–2016 ovlivnily dopravu 27 mil. cestujících. Mezi navrhovanými opatřeními jsou doporučení ke zlepšení dialogu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli či hlubší integrace evropské dopravy.

Pozice ČR

Vláda ČR na obecné úrovni opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti podporuje, vyjádřila nicméně pochybnosti o funkčnosti navrhovaného nařízení, které stanovuje nové podmínky pro aerolinky a může je tak odrazovat od vstupu na evropské trhy. To by mohlo vyústit ke snížení dopravní obslužnosti zemí, ve kterých nejsou silní letečtí dopravci.

Předpokládaný další vývoj

K legislativnímu návrhu se nyní musí vyjádřit Rada i EP.

Odkazy

 

Krátce...

 

Dohoda o inspekcích lodí typu ro-ro a bezpečnosti lodí pro osobní přepravu

 • Inspekce lodí ro-ro by měly být častější, ale s menší administrativou
 • Pravidla pro osobní lodě by měla být snadněji uplatnitelná

Maltské předsednictví a EP 14. 6. 2017 dosáhli neformální shody na podobě revidovaných pravidel inspekcí pro lodě typu ro-ro (roll on – roll off, tedy druh lodí pro přepravu kolových vozidel, které na loď vjíždí a z lodi vyjíždí po vlastní ose). Účelem nové regulace je sjednotit různé národní inspekční režimy, tak aby došlo k jejich zjednodušení a také větší věrohodnosti na celoevropské úrovni. Vzhledem k intenzivnímu využívání tohoto typu plavidel by měly být inspekce častější a pravidelné, zároveň by ale mělo dojít ke snížení administrativy pro jejich majitele. Předsednictví a EP 15. 6. 2017 dosáhli také neformální dohody o podobě revidované směrnice o bezpečnosti lodí pro osobní přepravu. Hlavním cílem revize je úprava stávajících pravidel tak, aby byly snadněji uplatnitelné, sledovatelné a upravitelné. Směrnice se nebude týkat malých lodí s nekovovou konstrukcí, které jsou lépe regulovatelné na národní úrovni, která dokáže zohlednit místní specifika.

 

Rada chce prodloužit platnost pravidel pro emise v letectví do roku 2021

 • Současná pravidla by měla platit až do roku 2021
 • Po roce 2021 bude prováděno celosvětové tržní opatření ICAO

Rada 21. 6. 2017 schválila postoj k pravidlům pro leteckou dopravu v rámci evropského systému obchodování s emisemi EU ETS, které předložila Komise 6. 2. 2017. Rada se shodla na tom, že by mělo dojít k prodloužení platnosti současného systému (jehož platnost vypršela s koncem roku 2016) a od roku 2021 by mělo dojít k implementaci celosvětového tržního opatření přijatého organizací ICAO (Více v příspěvku „EU podepsala dohodu o snížení emisí v letecké dopravě“, Doprava v říjnu 2016). Rada dále podpořila několik hlavních bodů návrhů Komise, mimo jiné zachování výjimky z pravidel pro lety mimo Evropský hospodářský prostor, zavedení lineárního faktoru pro snižování emisí po roce 2021 a implementaci všech ustanovení o přezkumu s ohledem na přípravu zmiňovaného tržního opatření do evropské legislativy.

 

Komise pošle 2,7 mld. € na investice do dopravní infrastruktury

 • Investice budou směřovat do lepší propojenosti
 • České projekty obdrží 275 mil. €, převážně na železniční infrastrukturu

Komise 23. 6. 2017 zveřejnila seznam podpořených projektů za rok 2016 v rámci Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility, CEF), tedy jednoho z nástrojů Junckerova Investičního plánu pro Evropu. V rámci tohoto programu bylo za rok 2016 vybráno 152 projektů, které budou podpořeny celkovou částkou 2,7 mld. €. Podpořené projekty by se měly zaměřit na 1 ze 3 vytýčených priorit, kterými jsou: odstraňování slabých článků dopravní infrastruktury a přeshraničních propojení, zlepšování efektivity a udržitelnosti dopravních systémů, optimalizace interoperability různých dopravních módů. V ČR obdrželo financování 16 projektů podpořených částkou 275 mil. €, o financování se původně přihlásilo o 10 projektů více. Drtivá většina z alokovaných prostředků půjde na modernizaci železničního spojení mezi Prahou a Brnem, podpory se ale také dočkal projekt zlepšení splavnosti Vltavy nebo rozvoj dobíjecích stanic pro elektromobily.

Další články v rubrice

Doprava v červnu 2018

Euroskop, 10.07.2018

Doprava v květnu 2018

Euroskop, 10.06.2018

Doprava v dubnu 2018

Euroskop, 09.05.2018

Doprava v březnu 2018

Euroskop, 10.04.2018

Doprava v listopadu 2017

Euroskop, 08.12.2017