Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Doprava v únoru 2021

Euroskop, 10.03.2021

Rada schválila předpisy týkající se letištních časů a platnosti dokladů

  • Rada přijala dočasná pravidla, která mají pomoci dopravě zasažené pandemii

 

Krátce…

 

Rada schválila předpisy týkající se letištních časů a platnosti dokladů

  • Letecké společnosti budou mít nyní možnost vrátit 50 % letištních časů z přidělené série před začátkem letní sezóny roku 2021.

  • Platnost osvědčení, licencí a povolení, jejichž datum konce platnosti spadá do období 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021, může být prodloužena o 10 měsíců.

Rada 15. 2. 2021 přijala 2 soubory dočasných pravidel s cílem podpořit odvětví dopravy, na které silně dopadá koronavirová pandemie. (1) Úleva z požadavků na využívání letištních časů má poskytnout leteckým společnostem ochranu a předejít škodám na životním prostředí, které by mohly být způsobeny prázdnými lety provozovanými pouze ve snaze o zachování letištních časů na příští rok. Podle obecných požadavků EU na používání letištních časů jsou letecké společnosti povinny využít alespoň 80 % svých letištních časů pro vzlety a přistání, aby jim tyto časy byly ponechány i v následujícím roce. Letecké společnosti budou mít nyní možnost vrátit 50 % letištních časů z přidělené série před začátkem letní sezóny roku 2021; současně však budou muset využít alespoň 50 % zbývajících letištních časů, budou-li si je chtít uchovat. Komisi bude svěřena pravomoc přijímat na akty v přenesené pravomoci na 1 rok za účelem pokrytí následujících 2 plánovacích období. Těmito akty může Komise změnit minimální míru využití na hodnotu mezi 30 % a 70 %, a flexibilně tak reagovat na měnící se úroveň letového provozu. Možnost vrátit 50 % celé jedné série letištních časů platí pouze pro léto 2021. Nicméně všechny letištní časy, které budou chtít letecké společnosti vrátit, protože nemají v úmyslu je využít, musejí být vráceny nejpozději 3 týdny před plánovaným letem, aby se nevyužité kapacity mohly ujmout jiné letecké společnosti. Pravidlo 3 týdnů zůstane v platnosti i v případě prodloužení opatření prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Pravidla týkající se vracení letištních časů jsou jedním z opatření na oživení odvětví letecké dopravy a podporu hospodářské soutěže obsažených v nařízení. Urychlené přijetí nařízení poskytuje odvětví stabilní právní rámec pro plánování provozu v nadcházejících sezónách. Nová pravidla mají být zavedena v předstihu před začátkem letní sezóny roku 2021. Úleva z požadavků na využívání letištních časů přichází v návaznosti na všeobecnou výjimku z povinnosti využívat letištní časy, která byla uplatňována v létě 2020 a v zimní sezóně 2020–2021 (více v příspěvku „EU přijala na pomoc leteckým společnostem výjimku z povinnosti využívat letištní časy”, Doprava v březnu 2020, v příspěvku „Rada přijala podpůrná opatření pro leteckou a železniční dopravu”, Doprava v květnu 2020 a v příspěvku „EU chce zamezit prázdným letům”, Doprava v lednu 2021). (2) Zachování možnosti dočasného prodloužení platnosti řidičských průkazů, technických prohlídek a jiných konkrétních licencí, osvědčení a povolení pomůže provozovatelům dopravy i občanům, kteří kvůli omezením v souvislosti s pandemií COVID-19 nemohou dostát některým správním požadavkům. Obnovená pravidla pro prodloužení platnosti dokladů se i nadále týkají silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy i námořní bezpečnosti. Platnost osvědčení, licencí a povolení, jejichž datum konce platnosti spadá do období 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021, může být prodloužena o 10 měsíců, pokud členský stát, v němž mají být doklady obnoveny, čelí omezením v důsledku pandemie COVID-19. Členské státy, jež prodloužení platnosti nepotřebují využít, mohou rozhodnout, že obnovená pravidla nebudou uplatňovat. Budou však muset akceptovat osvědčení, licence a povolení, jejich platnost byla prodloužena v jiných členských státech. Tím se zajistí hladké fungování vnitřního trhu a pokračování přeshraničních činností. Rada a EP se dohodly, že použijí zrychlený postup, a úzce spolupracovaly na dosažení obecné shody, jež umožnila urychlené přijetí obou předpisů. EP hlasoval 10. 2. 2021.

Další články v rubrice

Doprava v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Doprava v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021

Doprava v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021

Doprava v březnu 2021

Euroskop, 10.04.2021

Doprava v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021