Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Spotřebitelé v červnu 2018

Euroskop, 10.07.2018

Největší eshopy se zavázaly dobrovolně odstraňovat nebezpečné produkty ze své nabídky

 • 4 hlavní online prodejci se zavázali ke zlepšení bezpečnosti nepotravinářských výrobků prodávaných na svých webech

  

Největší eshopy se zavázaly dobrovolně odstraňovat nebezpečné produkty ze své nabídky

 • Čím dál víc lidí v EU nakupuje on-line a při tomto nákupu by měla být spotřebitelům zajištěna stejná bezpečnost, jako když nakupují v kamenném obchodě. 

 • Internetoví prodejci zavázali, že budou reagovat na oznámení o nebezpečných výrobcích ze strany orgánů členských států do 2 pracovních dnů.

 • Opatření budou přijímat na základě oznámení zákazníků do 5 pracovních dnů.

 • Komise vyzývá další online prodejce, aby se přidali k této dobrovolné iniciativě.

 • Komise a 4 internetové obchody 25. 6. 2018 podepsaly závazek v oblasti bezpečnosti výrobků. Hlavní internetové obchody Alibaba (AliExpress), Amazon, E-Bay a Rakuten France budou nebezpečné výrobky budou rychleji odstraňovat z své nabídky.

Pozadí

Ve svém sdělení ze září 2017 o boji proti nezákonnému obsahu on-line se Komise zavázala sledovat pokrok v boji proti nezákonnému obsahu on-line a posoudit, zda jsou nutná další opatření (více v příspěvku „Komise posiluje pravomoci internetových společností při odstraňování nezákonného obsahu na internetu“, Informační společnost v září 2017). V návaznosti na to Komise v březnu 2018 přijala doporučení obsahující soubor operativních opatření, která by měly společnosti a členské státy realizovat (více v příspěvku „Komise reaguje na stupňující se nezákonný online obsah“, Informační společnost v březnu 2018). Následně Komise rozhodne, zda bude zapotřebí navrhnout další legislativu. Doporučení platí pro všechny formy nezákonného obsahu na internetu, od teroristického obsahu, podněcování k nenávisti a násilí, materiálů znázorňujících pohlavní zneužívání dětí, nebezpečných výrobků až po porušování autorských práv.

 • Prodej na internetu představoval v roce 2016 v EU 20 % celkového prodeje. Stále větší počet nebezpečných výrobků oznámených v systému včasného varování se prodává on-line, a proto je nutné, aby internetové obchody nadále vyvíjely a zvyšovaly své úsilí, pokud jde o odstraňování nebezpečných výrobků. Směrnice o elektronickém obchodu zavádí postupy pro oznamování a odstraňování problematického internetového obsahu, ale nereguluje tuto oblast dostatečně podrobně (nestanovuje lhůtu pro odstranění nebezpečných výrobků). Zmínění internetoví obchodníci se dohodli na řadě závazků, jimiž hodlají zajistit lepší ochranu spotřebitelů v EU.

Klíčové a sporné body

Hlavní internetoví prodejci se zavázali k přijetí těchto konkrétních opatření:

 • Na oznámení ze strany státních orgánů, jež tyto společnosti obdrží prostřednictvím svých kontaktních míst za účelem odstranění nabídek nebezpečných výrobků, budou reagovat do 2 pracovních dnů. Následně by měly provést příslušná opatření a informovat o nich orgány.
 • Zákazníkům umožní jasným způsobem upozornit na nabídku nebezpečných výrobků. Tato oznámení se budou řešit rychle a do 5 pracovních dnů bude zaslána příslušná odpověď.
 • Budou konzultovat informace o nebezpečných výrobcích a výrobcích stažených z trhu dostupné prostřednictvím systému včasného varování EU, pokud jde o nebezpečné nepotravinářské výrobky, a také z jiných zdrojů (např. donucovací orgány), a přijmou vhodná opatření v souvislosti s dotyčnými výrobky, pokud je možné je identifikovat.
 • Prodejci zřídí speciální jednotná kontaktní místa, kam budou moci orgány členských států EU zasílat oznámení o nebezpečných výrobcích a jež usnadní komunikaci o otázkách bezpečnosti výrobků.
 • Přijmou opatření, jež mají zabránit opětovnému zařazení nebezpečných výrobků do prodeje poté, co byly odstraněny.
 • Budou poskytovat prodejcům informace/školení ohledně souladu s právními předpisy EU týkajícími se bezpečnosti výrobků. Následně po nich budou požadovat, aby dodržovali předpisy, a poskytnou jim odkaz na seznam právních předpisů EU o bezpečnosti výrobků.

Předpokládaný další vývoj

Internetoví obchodníci a Komise budou zhodnotit každého půl roku, jakého pokroku bylo ohledně těchto závazků dosaženo, a zveřejní o tom zprávu. Komise vyzvala další internetové prodejce, aby se rovněž zapojili a přispěli tak ke zlepšení bezpečnosti výrobků prodávaných on-line pro spotřebitele v EU.

Odkazy

 

Další články v rubrice

Spotřebitelé v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Spotřebitelé v dubnu 2019

Euroskop, 10.05.2019

Spotřebitelé v prosinci 2018

Euroskop, 10.01.2019

Spotřebitelé v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018