Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Směrnice o energetických štítcích

Euroskop, 16.12.2008
Komise dne 13. listopadu 2008 zveřejnila návrh směrnice o uvádění spotřeby na energetických štítcích výrobků, který rozšiřuje věcnou působnost současné právní úpravy. Výsledná směrnice by měla platit nejen pro spotřebiče pro domácnost, ale také pro všechny výrobky spojené se spotřebou energie, včetně výrobků, které mají na spotřebu energie významný vliv (například okna).

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (KOM(2008)778)

 

1. Legislativní pozadí

 

Již v roce 1992 byla přijata na úrovni EU směrnice č. 92/75 o energetických štítcích spotřebičů pro domácnost. Zavedla povinné označování a zařazování výrobků pro domácnosti do energetických tříd tak, aby podpořila rozšíření energeticky účinných elektrospotřebičů.

V rámci Akčního plánu pro energetickou účinnost a Akčního plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku byla stanovena priorita přepracování této směrnice. Návrh přepracované směrnice je součástí širšího Druhého strategického přezkumu energetiky, v rámci něhož tvoří část legislativního balíku zaměřeného na energetickou účinnost.

Cílem je přepracování směrnice tak, aby se stala základním kamenem výrobkové politiky zaměřené na životní prostředí. Energetické štítky mají podporovat a stimulovat poptávku po lepších výrobcích a ulehčit spotřebitelům orientaci při koupi. Revize směrnice má přispět k dosažení cíle zvýšit energetickou účinnost EU do roku 2020 o 20 %, a snížit tak emise CO2 v EU o 78 milionů tun ročně.

Revize směrnice má také doplnit ustanovení týkající se dohledu nad trhem, zavedená už směrnicí o ekodesignu, nařízením o programu Energy Star, jenž se týká dobrovolného označování kancelářské techniky energetickými štítky, a nařízením o ekoznačce, zavádějícím dobrovolné označování výrobků štítkem odkazujícím na jejich vynikající environmentální vlastnosti.

 

2. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

 

Návrh reviduje stávající legislativní úpravu v podobě směrnice č. 92/75 v následujících bodech:

  • Rozšíření současného systému energetických štítků na všechny výrobky spojené se spotřebou energie používané v domácnostech, průmyslu a obchodě, včetně zabudovaných a instalovaných výrobků, s výjimkou použitých výrobků a dopravních prostředků;
  • Revize kritérii pro kategorizaci výrobků s ohledem na dosažený technický pokrok, aby v nejvyšší třídě A bylo pouze 10-20 % nejlepších výrobků na trhu;
  • Zavedení definice výrobku spojeného se spotřebou energie, kterým se rozumí jakékoliv zboží, které má v průběhu použití dopad na spotřebu energie a které je uvedeno na trh;
  • Zakotvení povinnosti dodavatelů dodávat energetické štítky, technickou dokumentaci a informační list výrobku;
  • Zavedení povinnost obchodníků vystavit štítky a poskytnout spotřebitelům informační list, v podobě normalizovaného přehledu informací o výrobku, a to i v rámci prodeje na dálku;
  • Možnost omezení nebo zakázání prodeje výrobku, jestliže nebude vyhovovat požadavkům směrnice;
  • Zavedení právní ochrany štítků, aby spotřebitelé nebyli uváděni v omyl, jakož i nových ustanovení pro kontrolu shody;
  • Zavedení sankcí členskými státy v případě porušení ustanovení směrnice; mají být účinné, přiměřené a odrazující;
  • Možnost stanovit třídy účinnosti, podle kterých by členské státy neměly poskytovat pobídky, nebo zadávat veřejné zakázky v hodnotě nad 15 tis. €;
  • Možnost provádět rámec prostřednictvím nařízení nebo rozhodnutí namísto směrnic.

Obdobně jako doposud by se mělo jednat o rámcovou směrnici. Konkrétní prováděcí opatření vymezující přesné typy výrobků, které mají být označovány, by měly být přijaty v rámci Komise.

 

3. Stav legislativního procesu

 

Legislativní proces je na samém počátku, ještě nedošlo ani ke jmenování zpravodaje v Evropském parlamentu.

Návrh přivítali zástupci Evropské organizace spotřebitelů (BEUC), kteří zdůraznili vysokou míru znalosti současného systému. Upozornili na potřebu lepšího dohledu nad trhem v rámci členských států a také na přiblížení měření spotřeby běžnému provozu spotřebičů. Obdobně se vyjádřili zástupci environmentálních organizací Greenpeace, WWF, Přátelé Země a jiných ve společném stanovisku. Upozornili i na potřebu ponechání současné klasifikace kategorií účinnosti v rámci tříd A-G a její častější revizi, minimálně jednou za pět let.

 

4. Očekávaný vývoj

 

Po jmenování zpravodajů v Evropském parlamentu se očekává projednání textu nejprve výbory a poté plénem. Pak by mělo dojít k projednání návrhu v Radě.

V případě jeho schválení text vstoupí v platnost první den po svém vyhlášení v Úředním věstníku EU. Následně budou mít členské státy lhůtu 12 měsíců na to, aby uvedly v účinnost transpoziční právní předpisy, které budou obsahovat výslovný odkaz na směrnici. Členské státy rovněž sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti směrnice a každé dva roky předloží Komisi zprávu o vymáhacích činnostech a úrovni shody.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (KOM(2008)778)

 Připojené dokumenty: SEK(2008)2862, SEK(2008)2863

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: neurčen (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: neurčena

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Spotřebitelé v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Spotřebitelé v dubnu 2019

Euroskop, 10.05.2019

Spotřebitelé v prosinci 2018

Euroskop, 10.01.2019

Spotřebitelé v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018