Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2019

Euroskop, 10.01.2020

Soudní dvůr zamítl žalobu ČR proti směrnici zpřísňující kontrolu nabývání a držení palných zbraní, Komise poskytne finanční podporu na přesídlování

  • ČR neuspěla před soudem ve věci zbraní

  • EU poskytne finanční podporu členským státům, které přislíbily místa pro přesídlení

 

Krátce…

 

Soudní dvůr zamítl žalobu ČR proti směrnici zpřísňující kontrolu nabývání a držení palných zbraní

  • SD rozhodl, že opatření přijatá EP a Radou v rámci napadené směrnice neobnášejí porušení zásad EU.

  • ČR podala k SD žalobu požadující úplné nebo částečné zrušení napadené směrnice.

SD 3. 12. 2019 zamítl žalobu znějící na úplné nebo částečné zrušení směrnice č. 853/2017, kterou se mění směrnice č. 477/91 o kontrole nabývání a držení zbraní. SD rozhodl, že opatření přijatá EP a Radou v rámci napadené směrnice neobnášejí porušení zásad svěření pravomocí, proporcionality, právní jistoty, ochrany legitimního očekávání a zákazu diskriminace, kterých se ČR na podporu své žaloby dovolávala. EP a Rada přijaly v roce 2017 napadenou směrnici s cílem zavést přísnější pravidla pro nejnebezpečnější palné zbraně, znehodnocené palné zbraně a samonabíjecí palné zbraně. Tato směrnice má zároveň za cíl usnadnit volný pohyb některých zbraní zejména stanovením pravidel označování. ČR podala k SD žalobu požadující úplné nebo částečné zrušení napadené směrnice. V rámci tohoto řízení byla ČR podporována Maďarskem a Polskem a EP a Rada byly podporovány Francií a Komisí. SD v rozsudku uvedl, že harmonizace aspektů týkajících se bezpečnosti zboží je jedním ze zásadních faktorů pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu, neboť odlišné právní úpravy v této oblasti mohou vytvářet překážky obchodu. Vzhledem k tomu, že charakteristikou palných zbraní je jejich nebezpečnost nejen pro uživatele, ale také pro širokou veřejnost, SD zdůraznil, že se úvahy spojené s veřejnou bezpečností jeví při regulaci nabývání a držení tohoto zboží nezbytné. V další části rozsudku SD konstatoval, že EU měla k dispozici analýzy a doporučení pokrývající všechna témata zmíněná v argumentaci ČR. SD rozhodl, že unijní orgány v projednávané věci nepřekročily širokou posuzovací pravomoc, která jim náleží v případě komplexního posouzení a hodnocení politické, ekonomické či sociální povahy. Nakonec ještě SD odmítl argumenty ČR namířené konkrétně proti určitým ustanovením napadené směrnice, o nichž měla ČR za to, že jsou v rozporu se zásadou proporcionality, zásadou právní jistoty a zásadou legitimního očekávání skupin vlastníků nebo držitelů zbraní, na které se potenciálně vztáhne přísnější režim podle napadené směrnice, a konečně se zásadou zákazu diskriminace.

 

Komise poskytne finanční podporu na přesídlování

  • Od roku 2015 získalo ochranu v EU prostřednictvím programů pro přesídlování více než 65 tis. uprchlíků.

  • Členské státy mají získat z rozpočtu EU na každého přesídleného uprchlíka finanční podporu 10 tis. €.

Komise 18. 12. 2019 oznámila, že poskytne finanční podporu členským státům, které přislíbily na rok 2020 více než 30 tis. míst pro přesídlení. V červenci 2019 vyzvala Komise členské státy, aby rozšířily stávající programy přesídlování a zavázaly se, že v roce 2020 přijmou v rámci této pomoci určitý počet osob, které potřebují mezinárodní ochranu. Členské státy EU v reakci na tuto výzvu společně přislíbily více než 30 tis. míst, která budou financována z rozpočtu EU. Členské státy mají získat z rozpočtu EU na každého přesídleného uprchlíka finanční podporu 10 tis. €. Od roku 2015 získalo ochranu v EU prostřednictvím programů pro přesídlování více než 65 tis. uprchlíků. V souladu s celosvětovými potřebami v oblasti přesídlování pro rok 2020 budou v programu EU pro přesídlování přednostně umisťováni uprchlíci z Turecka, Libanonu, Jordánska a ze zemí na trase přes centrální Středomoří. Zvláštní prioritou nadále zůstane přesídlování v rámci mechanismu nouzového tranzitu do Nigeru a Rwandy. EU podporuje programy členských států pro přesídlování formou operativní podpory, kterou poskytuje Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO). Přesídlování je nástroj, který má pomoci lidem potřebujícím mezinárodní ochranu dostat se do Evropy bezpečně a legální cestou. Vedle zajištění ochrany pro uprchlíky zvyšuje přesídlování podle Komise také solidaritu a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy.