Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropský sociální fond ČR v letech 2007-2013

Ve čtvrtek 26. března 2009 se uskutečnil v Eurocentru Praha další z pravidelných seminářů, a to na téma Evropský sociální fond. Seminář vedl Petr Leistner z Odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, MPSV ČR.

Evropský sociální fond je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie a jeho hlavním posláním je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora rovných příležitostí a podpora sociálního začleňování osob.

Mimo tyto základní a dlouhodobé cíle Evropský sociál fond (ESF) vychází z cílů daných Evropskou unií v určitém období. Pro období mezi lety 2007-2013 to je Konvergence (zaměřující se na podporu specifických regionů, jejichž úroveň HDP na obyvatele je menší než 70 % průměru HDP na obyvatele EU), Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (zaměřující se na podporu regionů, jejichž úroveň HDP je vyšší než 75 % průměru EU - pro zajímavost v České republice je tento region jen jeden) a Evropská územní spolupráce. Pro financování a realizaci tohoto opravdu širokého spektra cílů se využívá speciálních evropských fondů, kterými jsou Fond soudržnosti, Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) a samozřejmě ESF.

Evropský sociální fond se na našem území zabývá třemi hlavními operačními programy: Operační program pro vzdělávání a konkurenceschopnost, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Operační program Praha adaptabilita. Každý z těchto operačních programů má své globální a další specifické cíle.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost:
Globálním cílem tohoto programu je „zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU". K dosažení tohoto globálního cíle jsou určeny cíle specifické - například zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti, zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů a dále zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

OP Praha Adaptabilita:
Tento program se zabývá zvýšením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů se zaměřením na Prahu a její socioekonomický rozvoj. A to pomocí podpory rozvoje znalostní ekonomiky, modernizace počátečního vzdělání a podpory vstupu na trh práce. Tento operační program řídí Magistrát Hlavního města Praha.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost:
Cílem programu je rozvoj vzdělanosti společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace počátečního, terciárního a dalšího dobrovolného vzdělávání a jejich propojení do systému celoživotního vzdělávání. Tento program se uskutečňuje za velké podpory ministerstva školství. Program se zaměřuje na široké spektrum lidí, jak na žáky a kvalitu jejich vzdělávání, tak na další vzdělávání pracovníků škol a rozvoj vzdělávacích zařízení.

Jako příklad neinvestičního projektu podporovaného Evropským sociálním fondem můžeme uvést podporu začínajícím OSVČ, podpora stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků, rekvalifikace nezaměstnaných nebo také tvorba inovačních vzdělávacích programů pro zaměstnance.

Finanční podporu z ESF mohou získat fyzické osoby, které budou schopny předložit kvalitní projekty, a to po vyhlášení výzvy k předkládání projektů. Tyto výzvy jsou vyhlašovány prostřednictvím webových stránek ESF (http://www.esfcr.cz/).

 

Seznam všech seminářů a prezentací naleznete zde.

Související akce:

Evropský sociální fond
26.03.2009 17:00 - 18:30 Praha / Praha 1 / Eurocentrum Praha, Evropský dům, Jungmannova 24