Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Program česko-švýcarské spolupráce

 

Program česko-švýcarské spolupráce se zakládá na rámcové dohodě podepsané v Bernu dne 20. prosince 2007, jejíž finanční alokace pro Českou republiku činí téměř 110 milionů švýcarských franků. Finanční alokace je směřována na následující bloky: prvním z nich je Bezpečnost, stabilita a podpora reforem, který je zaměřen na posílení regionální a místní kapacity. Patří sem Fond partnerství, prevence a řízení katastrof, modernizace soudnictví, boj proti korupci a organizovanému zločinu. Dalším blokem je Životní prostředí a infrastruktura, kam spadá nakládání s odpadními vodami, Fond environmentální expertízy a další. Třetím blokem je Podpora soukromého sektoru a posledním Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj. Sem patří věda a výzkum, Stipendijní fond, granty pro české postgraduální studenty výzkumníky, zdravotní péče na regionální úrovni a národní úrovni, zaměření na seniory, handicapované a znevýhodněné občany.

Podmínkou realizace těchto projektů, je, aby alespoň 40 % celkové alokace směřovalo do prioritních regionů, kterými jsou Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a později bude možno zařadit i Zlínský kraj. Žadatel může reagovat na přímou nebo otevřenou výzvu. Přímá výzva se uskutečňuje prostřednictvím pověřené instituce, která vyzve k předložení programů tam, kde je zodpovědnost za danou oblast přímá a jasně definovaná - např. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti. Otevřená výzva se uskutečňuje prostřednictvím tisku či internetu.

Mezi hlavní aktéry spolupráce v Čechách patří Národní koordinační jednotka (Ministerstvo financí), zprostředkující subjekt a prováděcí agentura. Na straně švýcarské to je švýcarské velvyslanectví v Praze, Federální ministerstvo hospodářských věcí, prostřednictvím Státní kanceláře pro hospodářské záležitosti (SECO), a dále Federální ministerstvo zahraničních věcí, prostřednictvím Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci (SDC).

Ačkoliv je Rámcová dohoda již podepsána, program česko-švýcarské spolupráce ještě není dotažen do konce. Na začátku června se uskuteční vyhlášení programu a první výzvy lze očekávat přibližně na podzim roku 2009.

Fond partnerství (Podpora stávajících a nových partnerství mezi švýcarskými a českými institucemi, a to s cílem vzájemné spolupráce a přenosu informací.)
Do této oblasti tedy patří například semináře v České republice připravované a realizované se Švýcarskem, technická asistence expertů švýcarského partnera v ČR, studijní cesty a další nezbytné aktivity k realizaci projektu. Za oprávněného žadatele se považuje veřejná správa a samospráva, školy univerzity, nevládní neziskové organizace, komory svazy, asociace a další. Projekt musí mít švýcarského partnera, jeho doba trvání nesmí překročit 18 měsíců a projekt musí být spolufinancován.

Fond na stipendia (Podpora vědeckého potenciálu ČR prostřednictvím studijních stipendijních programů ve Švýcarsku.)
Do této oblasti spadají jak vědecká stipendia, tak krátkodobé cesty. Zprostředkovateli jsou na jedné straně švýcarská instituce CRUS (Konference univerzitních rektorů ve Švýcarsku) a na straně druhé Dům zahraničních služeb - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (DZS-NAEP) v České republice.

Související akce:

Program švýcarsko-české spolupráce
30.04.2009 17:00 - 18:30 Praha / Praha 1 / Eurocentrum Praha, Evropský dům, Jungmannova 24