Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Regionální politika v říjnu 2012

Euroskop, 09.11.2012
Rada jednala o budoucnosti kohezní politiky
 

Rada jednala o budoucnosti kohezní politiky

Council takes another hurdle towards new EU cohesion policy

Závěry z jednání Rady pro obecné otázky, 16. 10. 2012

Rada GAC přijala na svém zasedání 16. 10. 2012 tzv. třetí částečný obecný přístup k dalším prvkům legislativního balíku týkajícího se kohezní politiky na období 2014-2020.

Pozadí

Komise zveřejnila v říjnu 2011 legislativní balík týkající se budoucnosti regionální politiky v letech 2014-2020. Balík obsahuje 8 návrhů nařízení, která upravují a revidují všech 5 fondů a nástroje, které EU v oblasti regionální politiky využívá. Komise slibuje efektivnější využívání unijních prostředků, a proto představila nové nástroje, jimiž toho chce dosáhnout (více v příspěvku „Budoucnost regionální politiky v letech 2014-2020", Regionální politika v říjnu 2011). Původně se předpokládalo, že ke schválení balíku dojde do konce roku 2012, aby nová pravidla pro kohezní politiku začala platit od roku 2014.

Tzv. třetí částečný obecný přístup navazuje na 2 již přijaté z dubna a června 2012. Tyto přístupy, resp. kompromisy mohou být v kontextu dalších jednání a příprav víceletého rozpočtového rámce EU a/nebo debat v rámci EP změněny.

Klíčové body

Obecný přístup Rady včetně kompromisních znění zahrnuje následujících 7 oblastí:

  1. Klade si za cíl, aby na práci fondů EU bylo vidět a aby byli informováni potenciální příjemci, kterým se dostane technické pomoci při přípravách projektů.
  2. Evropská teritoriální spolupráce se snaží propojit regiony členských států s regiony ve třetích zemích, aby sdílely svoje zkušenosti v rámci projektů a programů. Aktivity financuje ERDF a zahrnuje 3 oblasti: přeshraniční spolupráci se sousedními státy; nadnárodní spolupráci včetně rozsáhlé transevropské spolupráce; meziregionální spolupráci.
  3. Regionální rozvoj zahrnuje opatření týkající se místního a udržitelného rozvoje komunit. Program chce mobilizovat místní komunity, aby svojí aktivitou přispěly k naplnění cílů Evropy 2020.
  4. Finanční otázky nezahrnuté do jednání o víceletém finančním rámci. Jedná se o přesun prostředků mezi kategoriemi regionů až na 3 % (z původních 2 %) a nemožnost, aby prostředky z kohezní politiky EU nahradily plánované výdaje národních států.
  5. Specifická doporučení pro členské státy upřesňuje provázanost doporučení Komise a národních reformních programů s kohezní politikou.
  6. Kontrola a management navazuje na předchozí 2 obecné přístupy.
  7. Budou nastaveny indikátory pro lepší hodnocení dopadu podpořených opatření.

Komise je s některými navrhovanými kompromisy nespokojena, např. s možností použít některé finanční prostředky na administrativní pomoc (než na projekt jako takový). Jednalo by se o finance z kapitoly Technická asistence, která členským státům pomáhá při přípravách a vedení strukturálních fondů a byla do této doby značně omezena.

Pozice ČR

Představitelé zemí Visegrádské čtyřky a Slovinska se setkali 12. 10. 2012 v polských Katovicích, aby jednali o nové podobě politiky soudržnosti. Zástupci 5 zemí neformálně debatovali o nastavení pravidel této významné evropské politiky v letech 2014-2020 (rámcové pozice k jednotlivým nařízením lze nalézt na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR). Na závěr přijali společnou deklaraci, která byla prezentována během jednání Rady 16. 10. 2012. MMR na přípravách operačních programů pro období 2014-2020 pracuje již 2 roky a klade důraz právě na spolupráci se zeměmi V4 a rozvoj regionů. Vyjednávání ČR s Komisí o podobě programů začne již v listopadu 2012.

U kulatého stolu na MMR proto panovala 19. 10. 2012 shoda stran klíčových oblastí, které chce ČR prosazovat, např. uznatelnost DPH, potřebu koncentrace na skutečné priority, míru spolufinancování či postoj k financování páteřních infrastruktur. MMR již vypracovalo podkladový materiál, který obsahuje návrh budoucích operačních programů a bude po připomínkách ostatními rezorty předložen vládě ČR.

Předpokládaný další vývoj

Nová pravidla kohezní politiky jsou provázána s víceletým finančním rámcem, a tudíž je jejich přijetí na tento rámec vázáno.

Odkazy

Další články v rubrice