Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Regionální politika v únoru 2018

Euroskop, 09.03.2018

Plnění závazků pro udržitelný rozvoj měst, Regiony nechtějí snížit podporu na politiku soudržnosti

  • Komise hodnotila pokrok v udržitelnosti měst

  • Výbor regionů je proti snižování kohezních fondů po roce 2020 

 

Krátce...

 

Plnění závazků pro udržitelný rozvoj měst

  • Komise hodnotila 3 závazky pro města, která mají za cíl posílit urbanizaci.

  • Města mohou do 9. 3. 2018 hledat partnerské dvojice.

Komise 9. 2. 2018 hodnotila plnění 3 závazků pro udržitelný rozvoj měst. EU společně se svými partnery přijala závazky před 15 měsíci a hodnotila je na Světovém fóru měst v Malajsii. Tyto 3 závazky byly přijaty s cílem využít potenciál rychlé urbanizace a byly představeny v říjnu 2016 na konferenci Habitat III. Komise nyní hodnotila dosažení pokroku – rozvoj spolupráce mezi městy napříč kontinenty, provádění důležitých kroků k vytvoření jednotné definice měst na celosvětové úrovni a udržitelný rozvoj měst v rámci realizace městské agendy EU. Hodnocené závazky by měly přispět k naplňování Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížské dohody a jsou součástí nové městské agendy. 1) Závazek naplnění nové městské agendy prostřednictvím městské agendy EU – V rámci městské agendy EU byly již z 12 akčních plánů vypracovány 3. Týkají se chudoby ve městech, integrace migrantů a kvality ovzduší a obsahují politická doporučení, osvědčené postupy a projekty, které jsou hodné následování jak v EU, tak ve světě. Všechny akční plány by měly být hotové do konce roku 2018. 2) Závazek vytvořit celosvětovou harmonizovanou definici měst – Pro snadnější monitorování, srovnávání, případně tvorbu politik je důležité používat stejnou definici měst na celém světě. EU na ni pracuje spolu s OSN pro výživu a zemědělstvíOrganizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světovou bankou. Definice by měla být předložena OSN v březnu 2019. Komise doposud shromáždila odhady míry urbanizace v každé zemi na světě a poskytla k těmto údajům volný přístup. Komise prostřednictvím svého Společného výzkumného střediska zveřejňuje celosvětovou databázi městských center, která obsahuje údaje o 10 tis. městských centrech na celém světě. Jde o největší a nejkomplexnější soubor dat o městech v historii. 3) Závazek rozšířit spolupráci mezi městy v oblasti udržitelného rozvoje měst – Na podporu tohoto závazku byl v roce 2016 zahájen unijní program mezinárodní spolupráce měst, jehož cílem je rozvíjet spolupráci mezi partnerskými městy na celém světě. V současné době je do programu zapojeno 70 měst (35 v EU a 35 mimo EU), která tvoří 35 dvojic, např. Frankfurt (Německo) a Jokohama (Japonsko), Bologna (Itálie) a Austin (USA) nebo Almada (Portugalsko) a Belo Horizonte (Brazílie). Všechna tato partnerství pracují na místních akčních plánech společných městských priorit, jako je zásobování vodou, doprava nebo zdravotnictví. Při plnění společných cílů si vyměňují poznatky a osvědčené postupy. Na Světovém fóru měst byla vyhlášena nová výzva, jejímž cílem je vytvořit nejméně 25 nových dvojic.

 

Regiony nechtějí snížit podporu na politiku soudržnosti

  • Omezení kohezních fondů může ohrozit budoucnost EU.

  • Výbor regionů se postavil proti snahám Komise o snížení podpory pro regiony.

Předseda Výbor regionů, Karl-Heinz Lambertz, 14. 2. 2018 varoval před krácením fondů soudržnosti. Fondy by neměly být omezovány a měly by být k dispozici pro všechny regiony a města, aby EU mohla dosáhnout svých cílů - „jednotnější, zelenější a prosperující budoucnosti“. Předseda reagoval na dokument, který zveřejnila Komise a který uvádí možnosti pro rozpočet EU po roce 2020 a obsahuje výrazné snížení prostředků na politiku soudržnosti EU. Omezování a podkopání soudržnosti by mohlo dle výboru ohrozit budoucí jednotu EU-27. Aby bylo možné vytvořit silnou politiku soudržnosti pro všechny regiony a města i po roce 2020, Výbor regionů společně s asociacemi EU zastupujícími regiony a města zahájil #Cohesion Alliance, což je to hnutí, které vzniklo na základních principech politiky soudržnosti. Kohezní politika by podle toho měla být pilířem budoucnosti EU. Od svého zahájení v říjnu 2017 Aliance přilákala téměř 3 tis. signatářů, včetně regionálních a místních orgánů, poslanců EP, ministrů EU, obchodních sdružení, akademických oborů, odborů a think tanků.

Další články v rubrice