Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Fondy pro zemědělce a rybáře

Zemědělci a rybáři získávají nad rámec možností financování pro podnikatelské subjekty zvláštní finanční podporu podléhající specifickým pravidlům v rámci Společné zemědělské politiky EU a Společné rybářské politiky EU.


Dotace jsou poskytovány prostřednictvím následujících tří nástrojů:

Evropský zemědělský záruční fond (EAGF)


EAGF je fond společné zemědělské politiky EU určený pro podporu udržitelného zemědělství. Z fondu jsou financovány přímé platby zemědělským subjektům a další nástroje regulující trh se zemědělskými produkty (náhrady při vývozu zemědělských produktů, intervenční opatření) a další specifické podpory například v odvětví cukru. Fond spadá pod sdílené řízení mezi členskými státy a Evropskou komisí. Platební agenturou v České republice je Státní a zemědělský intervenční fond.

Podle nařízení Rady (ES) 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky proběhlo rozdělení dosavadního Zemědělského orientačního a záručního fondu na dva:

  • Evropský zemědělský záruční fond – financování tržních a dalších opatření
  • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) – financování programů rozvoje venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)


EAFRD je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který spadá do společné zemědělské politiky EU. Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny nebo kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.

V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR, zprostředkujícím subjektem Státní zemědělský intervenční fond.

V současné době se nachází ve fázi přípravy Program rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020. Aktualizované informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Evropský námořní a rybářský fond (EMFF)


Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) navazuje na Evropský rybářský fond v programovacím období 2007-2013. Jeho cílem je podpora udržitelného rybolovu a akvakultury a financování projektů zaměřených diverzifikaci ekonomiky a zvýšení kvality života v evropských pobřežních oblastech. EMFF má pomoci zajistit růst, zaměstnanost a udržitelnost cílů reformované společné rybářské politiky EU a podpořit provádění integrované námořní politiky EU. V období 2014-2020 by měl být posílen sociální rozměr společné rybářské politiky a fond by měl disponovat rozpočtem ve výši 6,5 mld. €.

Žadatelé o podporu v České republice budou moci čerpat z Operačního programu Rybářství 2014-2020 podobně jako v předchozím programovacím období. Jeho řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR, zprostředkujícím subjektem Státní zemědělský intervenční fond.

Autor: Euroskop