Přejít na obsah

Vyhledávání

21/04/2014 02:07:38


Hlavní menu

Typy strukturálních fondů

Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů.

Regionální politika podporuje regiony v členských státech, které nedosahují 75% průměru úrovně HDP Evropské unie na osobu, regiony se sociálními problémy a poškozeným životním prostředím.

Hlavním nástrojem regionální politiky EU jsou dva strukturální fondy (Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond) a Fond soudržnosti (neboli Kohezní fond).
První dva fondy vznikly v 70. letech, třetí v roce 1994.

V letech 2007–2013 byly ustaveny tři cíle regionální politiky:

  • Konvergence
  • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
  • Evropská územní spolupráce

http://ec.europa.eu/regional_policy/indexes/what_we_do_cs.cfm

 

Evropský fond pro regionální rozvoj financuje především investiční (tvrdé) projekty. Pomáhá snižovat nerovnosti v zaostávajících regionech a upadajících průmyslových oblastech.

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_cs.cfm

Nejvíce peněz z ERDF plyne do zlepšení infrastruktury, aktuálním tématem je budování čističek odpadních vod či instalace obnovitelných zdrojů energie. Mezi podporované projekty patří např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, regenerace brownfields, úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů či podpora začínajícím podnikatelům.
V regionech směřuje podpora více na projekty rozvoje obcí a měst, zlepšení infrastruktury nebo zvýšení cestovního ruchu, takže je možné podpořit např. turistické cesty, zakoupit vozidla veřejné dopravy, rekonstruovat kulturní památky, zvýšit kapacitu ubytování či materiálně vybavit školy.

 

Evropský sociální fond financuje především neinvestiční (měkké) projekty. V rámci posilování hospodářské a sociální soudržnosti podporuje zvýšení zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí.

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/social/index_cs.cfm

Peníze z ESF jsou využívány např. na vzdělávání zaměstnanců, podporu návratu lidí na trh práce, rozvoj služeb zaměstnanosti, speciální programy pro osoby postižené sociální exkluzí, inovativní vzdělávací programy, zlepšování podmínek pro využívání ICT ve školách, zavádění moderních metod vzdělávání.

Příručka pro malé a střední podniky

Z jakých programů mohou těžit malé a střední podniky?

Publikace ke stažení


Připravila:

  • Hospodářská komora
  • CEBRE
  • OEZ
  • Zastoupení EK