Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

ČR a strukturální fondy

Česká republika se do politiky hospodářské a sociální soudržnosti plně zapojila hned po svém vstupu do EU v roce 2004. Přestože programové období 2000–2006 už pomalu končilo, ČR byla v čerpání své alokace ve výši 1,6 mld. eur velmi úspěšná. Pozitivně se odrazila jak „přípravka“ – zkušenost země s tzv. předvstupními nástroji (PHARE, ISPA) a Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova (SAPARD) –, tak fakt, že prostředky byly čerpány pouze skrze pět operačních programů (čtyři sektorové a jeden regionální).

V dalším programovém období 2007–2013 už bylo vše jinak. Česko získalo pro danou „sedmiletku“ alokaci ve výši přes 26 mld. eur, což z něj činilo papírového premianta v objemu prostředků na jednoho obyvatele. Čerpání ale bylo a je problematické, na čemž se z velké části podepsalo komplikované aranžmá čtyřiadvaceti operačních programů a osmnácti řídících orgánů, což mnohokrát kritizovala i Evropská komise. Důsledky jsou všeobecně známé.

Přehled čerpání prostředků z fondů EU k listopadu 2014


Změny pro období 2014-2020


V programovém období 2014–2020 by mělo dojít k řadě změn, jež by měly reputaci Česka v EU zlepšit. Kromě mírného snížení počtu operačních programů – a především vytvoření jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – by mělo dojít například k užšímu provázání kohezní politiky v celé EU se strategií Evropa 2020 (mezi nová témata budou patřit například otázky ochrany klimatu, stárnutí populace či migrace) nebo k častějšímu využívání finančních nástrojů (například revolvingových úvěrů) namísto „klasických“ dotací. S tím souvisí i snížení celkové alokace na 22 mld. eur.

V samotné ČR by pak mělo být zavedeno jednotné metodické prostředí (viz Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020) či jednotný elektronický systém (MS2014+).

První výzvy k předkládání projektů v rámci programového období 2014–2020 budou vypsány s největší pravděpodobností ve druhém kvartálu roku 2015, po definitivním schválení všech nových operačních programů Evropskou komisí začátkem roku 2015. Uzavře se tak téměř pět let trvající období příprav ČR.

Příprava programového období 2014–2020


2010 - zahájení příprav programového období 2014–2020 v ČR

červen 2011 - Evropská komise představila návrhy k celkové výši a podobě víceletého finančního rámce pro období 2014–2020

srpen 2011 - vláda schválila tzv. národní rozvojové priority

říjen 2011 - Evropská komise představila návrhy legislativy pro kohezní politiku v letech 2014–2020

listopad 2012 - Ministerstvo pro místní rozvoj bylo pověřeno vyjednáváním o dohodě o partnerství s Evropskou komisí pro programové období 2014–2020

listopad 2012 - vymezení jednotlivých operačních programů

červen 2013 - vláda vzala na vědomí návrh dohody o partnerství

červenec 2013 - Výbor Evropského parlamentu pro regionální rozvoj schválil návrhy legislativy pro kohezní politiku v letech 2014–2020

červenec 2013 - ČR zaslala dohodu o partnerství Evropské komisi a bylo zahájeno její neformální posuzování, ex-ante hodnocení a posuzování vlivu na životní prostředí

říjen 2013 - Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo připomínky Evropské komise k návrhu dohody o partnerství

listopad 2013 - ČR zaslala Evropské komisi vypořádání se s připomínkami k návrhu dohody o partnerství

listopad 2013 - instituce EU schválily víceletý finanční rámec pro období 2014–2020.

listopad 2013 - Evropský parlament schválil legislativu pro kohezní politiku v letech 2014–2020

9. dubna 2014 - vláda schválila dohodu o partnerství

26. srpna 2014 - Evropská komise oficiálně uzavřela s Českou republikou dohodu o partnerství

Autor: Ondřej Krutílek za přispění Anny Michalčákové, konzultantky společnosti B&P Research, psáno pro Euroskop