Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Operační programy 2007-2013

Pro období 2007-2013 existuje celkem 26 operačních programů, které se dělí na tématické, regionální, programy pro Prahu a programy spadající pod cíl Evropská územní spolupráce.


V období 2007–2013 může Česká republika z různých fondů získat přibližně 725 miliard korun (cca 26,69 mld. euro). Evropská unie financuje maximálně 85 % výdajů, český stát musí projekty spolufinancovat přibližně 132,83 miliardami. Přípravu ČR na využívání fondů EU koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

  • Operační programy


Tématické operační programy platí po celé ČR vyjma hlavního města Prahy. Cellková částka, kterou ČR může v období 2007-2013 vyčerpat je 21 271,1 miliard eur (79,5 % všech prostředků).

Název Operačního programu
Řídící orgán
Finance
OP Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu o obchodu,
CzechInvest
3,12 mld. eur
OP Doprava Ministerstvo dopravy,
Státní fond dopravní infrastruktury  
5,82 mld. eur
OP Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí, 
Státní fond životního prostředí
4,92 mld. eur
OP Lidské zdroje a zaměstnanost  Ministerstvo práce a sociálních věcí 1,88 mld. eur
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy 1,83 mld. eur
OP Výzkum a vývoj pro inovace  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2,07 mld. eur
Integrovaný operační program  Ministerstvo pro místní rozvoj 1,62 mld. eur
OP Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 0,23 mld. eur

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

 

  • Regionální operační programy

Regionální operační programy (ROP NUTS II) jsou zpracovány pro jednotlivé regiony soudržnosti s výjimkou hlavního města Prahy. Cellková částka, kterou ČR může v období 2007-2013 vyčerpat je 4,659 miliard eur (17,6 % všech prostředků). Řídícími orgány jsou tzv. Regionální rady regionů soudržnosti.

Název Regionálního operačního programu
Finance
ROP NUTS II Jihovýchod 720,36 mil. eur
ROP NUTS II Jihozápad 633,65 mil. eur
ROP NUTS II Moravskoslezsko 734,27 mil. eur
ROP NUTS II Severovýchod 671,29 mil. eur
ROP NUTS II Severozápad 762,77 mil. eur
ROP NUTS II Střední Čechy 571,72 mil. eur
ROP NUTS II Střední Morava 672,24 mil. eur

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

 

  • Operační programy pro Prahu

Hlavní město Praha je jediným regionem soudržnosti NUTS II, který přísluší do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Pro Prahu byly navrženy dva operační programy: OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita. Připadá na ně celkem 0,42 miliardy eur.

Praha může také čerpat peníze z některých sektorových operačních programů (např. část prostředků z OP Doprava je vyčleněna na stavbu pražského metra).

 

  • Programy Evropské územní spolupráce

Evropská územní spolupráce podporuje přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráci regionů. V České republice pod něj spadají všechny regiony. Prostředky lze čerpat z devíti operačních programů. V České republice na ně připadá 0,39 miliard eur.

Název programu Finance
OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 115,51 mil. eur + národní zdroje
OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 219,46 mil. eur + národní zdroje
OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko 107,44 mil. eur + národní zdroje
OP Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 207,40 mil. eur + národní zdroje
OP Přeshraniční spolupráce ČR-Slovensko 92,74 mil. eur + národní zdroje
Program Meziregionální spolupráce  321,32 mil. eur + národní zdroje 
OP Nadnárodní spolupráce  (Střední Evropa) 37,46 mil. eur pro Českou republiku
OP Epson 2013 45 mil. eur
OP Interact II x

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Autor: Petr Zenkner, Euroskop